Ktl-icon-tai-lieu

C# Maple

Được đăng lên bởi Phương
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 8 lần
C# goi maple package _ Đỗ Đình Thủ

2013

TẠO PACKAGE TRONG MAPLE, GỌI TRONG C#
Bước 1: Tạo package trong Maple..............................................................................................................2
Bước 2: Sử dụng trong C#...........................................................................................................................3

C# goi maple package _ Đỗ Đình Thủ

2013

Bước 1: Tạo package trong Maple
Ví dụ muốn tạo package TEST trong đó có “hàm” Tong(a,b,c), trả về tổng a,b,c.
Package tạo ra được lưu trong thư mục nào đó, vd : D:/TAM. Ta soạn file TEST.mw bình thường sau đó
dùng lệnh lưu lại, nó sẽ thành file TEST.m lưu trong D:/TAM/TEST.m, copy file này vào thư mục Lib
của Maple là ok. Chú ý nếu bạn cài Maple 12 và Maple 16 thì copy nó vào Maple 16 tương ứng.
file : TEST.mw
> TEST := table():
> TEST[init] := proc()
end:
> TEST[Tong] := proc (a,b,c)
local tong;
tong:= a + b + c;
printf("Tong cua %A , %A va %A la %A :",a,b,c, tong);
end proc:
#gõ Enter
#gõ Enter sau lệnh save
#Tạo thư mục D:/TAM trước
> save(TEST,"D:/TAM/TEST.m");
> restart; #gõ Enter

Copy : file TEST.m trong D:/TAM vào …Maple 16/Lib.
Xong rồi đó, test thử
>

Tong cua 2 , 3 va 4 la 9 :

--Ngon lành, xong bước 1.

C# goi maple package _ Đỗ Đình Thủ

2013

Bước 2: Sử dụng trong C#
Tạo Project, ConnectToMaple

ConnecToMaple sẽ sử dụng package ‘TEST’ ta mới tạo, khi nhập 2,3,4 nó sẽ tính ra tổng (hi vọng ra 9).
Thiết kế giao diện tương tự như hình :
- txtInput : nhập tham số vào
- txtOutput : ra kết quả
- tinh : Tính kết quả
Các lớp :
- MapleEngine.cs : cái này dùng link với Maple
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Runtime.InteropServices;
System.ComponentModel;

namespace ConnectToMaple //chú ý đổi tên namespace trùng tên project nếu muốn dùng lại
{
static class MapleEngine
{
public delegate void TextCallBack(IntPtr data, int tag, IntPtr output);
public delegate void ErrorCallBack(IntPtr data, IntPtr offset, IntPtr msg);
public delegate void StatusCallBack(IntPtr data, IntPtr used, IntPtr alloc, double time);
public delegate IntPtr ReadLineCallBack(IntPtr data, IntPtr debug);
public delegate long RedirectCallBack(IntPtr data, IntPtr name, IntPtr mode);
public delegate IntPtr StreamCallBack(IntPtr data, IntPtr stream, int nargs, IntPtr args);
public delegate long QueryInterrupt(IntPtr data);
public delegate IntPtr CallBackCallBack(IntPtr data, IntPtr output);
public struct MapleC...
C# goi maple package _ Đỗ Đình Thủ
2013
TẠO PACKAGE TRONG MAPLE, GỌI TRONG C#
Bước 1: Tạo package trong Maple..............................................................................................................2
Bước 2: Sử dụng trong C#...........................................................................................................................3
C# Maple - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
C# Maple - Người đăng: Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
C# Maple 9 10 916