Ktl-icon-tai-lieu

c và lập trình hướng đối tượng

Được đăng lên bởi Vân Vịt
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 5340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁ Y TÍ NH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG
LẬP TRÌNH HƢỚNG ĐỐI TƢỢNG VÀ C++

TÊN HỌC PHẦN : Lập trình hƣớng đối tƣợng và C++
MÃ HỌC PHẦN : 17209
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2008

Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng học phần
Tên học phần: Lập trình hướng đối tượng và C++.
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học máy tính.
Mã học phần: 17209
TS tiết
75

Lý thuyết
45

Thực hành/ Xemina
30

Tự học
0

Loại học phần : 2
Khoa phụ trách: CNTT
Tổng số TC: 4
Bài tập lớn
0

Đồ án môn học
0

Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học và thi đạt các học phần sau mới được đăng ký học học phần này:
Kỹ thuật lập trình Pascal, Kỹ thuật lập trình C.
Mục tiêu của học phần:
Cung cấp kiến thức của phương pháp lập trình hướng đối tượng và rèn luyện kỹ
năng lập trình .
Nội dung chủ yếu:
-

Những mở rộng của lập trình hướng đối tượng.

-

Đối tượng và lớp.

-

Đóng gói, thừa kế, đa hình.

-

Bản mẫu, thư viện STL

Nội dung chi tiết:
TÊN CHƢƠNG MỤC
Chƣơng 1: Lâ ̣p trin
̀ h hướng đố i tươ ̣ng và

TS
3

PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
LT Thực hành BT
3

KT

ngôn ngữ C++

1.1 Ưu điểm của lập trình hướng đối tượng
1.2 Giới thiệu ngôn ngữ C++

Chƣơng 2: Những khái niê ̣m mở đầ u

9

6

3

Chƣơng 3: Con trỏ, tham chiế u và hàm

6

3

3

9

5

3

1

18

8

9

1

2.1 Cài đặt ngôn ngữ C++
2.2 Cấu trúc một chương trình C++
2.3 Kiểu dữ liệu cơ sở
2.4 Quy tắc sử dụng từ khóa, tên chuẩn, tên từ
đặt.
2.5 Các chỉ thị gán, so sánh, điều kiện nếu thì ..
3.1 Khai báo hàm con, hàm chính.
3.2 Quy tắc đổi kiểu dữ liệu, kiểu trỏ.
3.3 Định nghĩa chồng hàm, tham số ngầm định..
3.5 Tham chiểu.

Chƣơng 4: Các dòng vào ra trong C++
4.1 Đối tượng vào ra cout, cin
4.2 Đẩy dòng dữ liệu lên màn hình
4.3 Nhập dòng dữ liệu từ bàn phím
4.4 Định dạng dòng dữ liệu hiển thị
4.5 Vào ra với tệp

Chƣơng 5: Đối tượng và Lớp

i

5.1 Định nghĩa đối tượng
5.2 Khai báo lớp
5.3 Hàm thiết lập, huỷ bỏ
5.4 Thành phần tĩnh, hàm bạn, lớp bạn
5.5 Định nghĩa chồng toán tử
Chƣơng 6: Thừa kế
6.1 Lớp cơ sở, lớp dẫn xuất
6.2 Quy tắc thừa kế
6.3 Tương thích lớp cơ sở và lớp dẫn xuất
6.4 Đơn thừa kế, đa thừa kế

Chƣơng 7: Ràng buộc động và Đa thể

9

6

3

8

5

3

13

6

6

7.1 Hàm ảo, ràng buộc tĩnh, động
7.2 Đa thể

Chƣơng 8: Bản mẫu
8.1 Hàm bản mẫu
8.2 Ưu khuyết điểm của hàm bản mẫu
8.3 Lớp bản mẫu

1

Nhiệm vụ của sinh viên: Lên lớp đầy đủ và chấp hành mọi quy định của Nhà trường.
Tài liệu học tập:
1. Tên t...

TR
: 






: 
 : 17209
TRÌNH : 
DÙNG CHO SV NGÀNH : 
- 2008
c và lập trình hướng đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
c và lập trình hướng đối tượng - Người đăng: Vân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
c và lập trình hướng đối tượng 9 10 337