Ktl-icon-tai-lieu

C# winform FPT

Được đăng lên bởi vaylasao990
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1357 lần   |   Lượt tải: 6 lần
1

Lab 1
Làm quen với C#
Mục tiêu
Sau bài thực hành này, sinh viên sẽ học được các kỹ năng sau:
1.1: Làm quen với ngôn ngữ C#
1.2: Sử dụng cấu trúc điều khiển trong C#
1.3: Sử dụng phương thức trong C#

Lưu ý: Tên các project được đặt theo định dạng <tensv>_<tên ứng dụng>

Bài 1
Xây dựng ứng dụng Tính hóa đơn gồm được mô tả như sau:

Hình 1. Ứng dụng Tính hóa đơn

SOF201_Lập trình Windows

Lab 1

2

Người dùng nhập vào loại khách hàng và số tiền thanh toán. Ứng dụng sẽ tính toán và hiển thị
phần trăm chiết khấu, số tiền chiết khấu và số tiền phải trả. Phần trăm chiết khấu dựa vào loại
khách hàng như sau:
-

Nếu loại khách hàng là “A”: P hần trăm chiết khấu là 10%

-

Nếu loại khách hàng là “B”: P hần trăm chiết khấu là 8%

-

Nếu loại khách hàng là “C”: Phần trăm chiết khấu là 5%

Yêu cầu chức năng của ứng dụng:
1. Khi button “Tính” được nhấn: Tính toán và hiển thị các giá trị lên form
2. Khi button “Thoát” được nhấn: Thoát ứng dụng
(Lưu file Solution của ứng dụng trong thư mục Bai 1)

SOF201_Lập trình Windows

Lab 1

3

Hướng dẫn:
Thiết kế giao diện như ở hình dưới đây:

cbmLoaiKH
txtSoTien
lblPhanTramChietKhau
lblSoTienDuocChietKhau

lblSoTienDuocChietKhau

btnTinh

btnThoat

Sử dụng công cụ hỗ trợ căn chỉnh để căn chỉnh các điều khiển trên GUI
Công cụ
căn chỉnh

Thực hiện các bước sau để xử lý sự kiện khi người dùng nhấn vào button Tính.
Bước 1: Nhấn đúp chuột vào button Tính để IDE tự sinh khai báo phương thức xử lý sự kiện
cho button Tính
private void btnTinh_Click(object sender, EventArgs e)
{
}

Bước 2: Khai báo các biến để lưu trữ dữ liệu
string loaiKH = "";
decimal soTien = 0;
double phanTramChietKhau = 0;
decimal soTienDuocChietKhau = 0;
decimal soTienPhaiTra = 0;

SOF201_Lập trình Windows

Lab 1

4

Bước 3: Lấy giá trị từ GUI
loaiKH = cmbLoaiKH.Text;
soTien = Convert.ToDecimal(txtSoTien.Text);

Bước 4: Xác định phần trăm chiết khấu từ loại khách hàng
if (loaiKH == "A")
{
phanTramChietKhau = 0.1;
}
else
{
if (loaiKH=="B")
{
phanTramChietKhau = 0.08;
}
else
{
phanTramChietKhau = 0.05;
}
}

Bước 5: Tính số tiền được chiết khấu và số tiền phải trả
soTienDuocChietKhau = soTien * (Convert.ToDecimal(phanTramChietKhau));
soTienPhaiTra = soTien - soTienDuocChietKhau;

Bước 6: Hiển thị các giá trị phần trăm chiết khấu, số tiền được chiết khấu và số tiền phải trả lên
giao diện
lblPhanTramChietKhau.Text = Convert.ToString(phanTramChietKhau * 100);
lblSoTienDuocChietKhau.Text = Convert.ToString(soTienDuocChietKhau);
lblSoTienPhaiTra.Text = Convert.ToStrin...
SOF201_L
ập trình Windows
Lab 1
1
Lab 1
Làm quen vi C#
M
ục ti
êu
Sau bài th
ực hành này, sinh viên s học đưc các kỹ năng sau:
1.1: Làm quen v
ới ngôn ngữ C#
1.2: S
ử dụng cấu trúc điều khiển trong C#
1.3: S
ử dụng phương thức
trong C#
Lưu
ý: Tên các project được đặt theo định dạng <tensv>_<tên ứng dụng>
Bài 1
Xây d
ựng ứng dụng
Tính hóa đơn g
ồm đưc mô tả như sau:
Hình 1.
Ứng dụng Tính hóa đ
ơn
C# winform FPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
C# winform FPT - Người đăng: vaylasao990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
C# winform FPT 9 10 947