Ktl-icon-tai-lieu

Các bài tập Olympic Tin học

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Olympic tin hoïc

TMT

Trang 1/5

CAÙC BAØI TAÄP OLYMPIC TIN HOÏC
2937. Giá trị thứ S
Mã bài: PBCFIBO
Cho 1 số nguyên dương K và dãy số F gồm n phần tử được tạo như sau:
•
•
•

F[1] = 1;
F[2] = 2;
F[i] = (F[i - 1] + F[i - 2]) mod K; (3 ≤ i ≤ n)

Yêu cầu: Hãy cho biết giá trị thứ S của dãy F khi sắp xếp không giảm.

Dữ liệu vào
Gồm 1 dòng duy nhất chứa 3 số n, k , s.

Dữ liệu ra
1 số duy nhất là kết quả tương ứng.

Giới hạn
•
•

1 ≤ s ≤ n ≤ 1018
1 ≤ k ≤ 104

Ví dụ
Dữ liệu vào
5 2 4
Dữ liệu ra
1

2118. Chuỗi đối xứng
Mã bài: NKPALIN
Một chuỗi được gọi là đối xứng (palindrome) nếu như khi đọc chu ỗi này từ ph ải sang trái c ũng
thu được chuỗi ban đầu.
Yêu cầu: tìm một chuỗi con đối xứng dài nhất của một chu ỗi s cho tr ước. Chu ỗi con là chu ỗi
thu được khi xóa đi một số ký tự từ chuỗi ban đầu.

Dữ liệu vào
Gồm một dòng duy nhất chứa chuỗi s, chỉ gồm những chữ cái in thường.

Kết qủa

Olympic tin hoïc

TMT

Trang 2/5

Gồm một dòng duy nhất là một xâu con đối xứng dài nhất của xâu s. Nếu có nhiều kết quả, chỉ
cần in ra một kết quả bất kỳ.

Giới hạn
Chuỗi s có độ dài không vượt quá 2000.

Ví dụ
Dữ liệu mẫu
lmevxeyzl
Kết qủa
level

2240. Số huyền bí
Mã bài: MYSTERY
Đất nước Văn Lang thời cổ xưa đã có những hiểu biết tân tiến về số học. T ương truyền r ằng,
vua Hùng Vương thứ 17 cùng các trưởng lão trong triều đình đã phát minh ra các s ố huy ền bí.
Các số này giúp chỉ dẫn đường vào kho tàng của đất nước.
Theo các chứng tích khảo cổ, các nhà khoa học kết luận rằng số huyền bí cơ sở a bằng tích của
(3d-1) với mọi ước số d > 0 của a.
Bờm thích số học đồng thời cũng rất thích tìm hiểu l ịch sử đất n ước. Bạn hãy giúp B ờm tính s ố
huyền bí cơ sở a (1 ≤ a ≤ 10 9). Do kết quả có thể rất lớn, bạn chỉ cần in ra phần dư của s ố
huyền bí cơ sở a khi chia cho 20122007.

Dữ liệu
Gồm một số nguyên a duy nhất.

Kết qủa
In ra số nguyên duy nhất là phần dư của số huyền bí cơ sở a khi chia cho 20122007.

Ví dụ
Dữ liệu:
10
Kết qủa
7291779

2259. Chia đa giác
Mã bài: NKPOLY
Đức vua vương quốc XYZ tổ chức kén rể cho cô công chúa duy nh ất c ủa mình. Vì v ậy, ông đặt
ra những yêu cầu rất cao cho con rể tương lai. Để có th ể trở thành con r ể c ủa ngài, các chàng

Olympic tin hoïc

TMT

Trang 3/5

trai thi nhau thể hiện mình. Sau khi vượt qua những phần thi đòi h ỏi sức khoẻ, lòng dũng c ảm,
… họ sẽ gặp phải một thử thách vô cùng khó khăn, đó là phần thi v ề s ự nhanh nh ạy và thông
minh. Đức vua sẽ cho mỗi người một miếng bìa hình đa giác l ồi N đỉnh. Đức vua yêu cầu các
chàng tra...
Olympic tin hoïc TMT Trang 1/5
CAÙC BAØI TAÄP OLYMPIC TIN HOÏC
2937. Giá tr th S
Mã bài: PBCFIBO
Cho 1 s nguyên d ng K và dãy s F g m n ph n t c t o nh sau: ươ đượ ư
F[1] = 1;
F[2] = 2;
F[i] = (F[i - 1] + F[i - 2]) mod K; (3 ≤ i ≤ n)
Yêu c u: Hãy cho bi t giá tr th S c a dãy F khi s p x p không gi m. ế ế
D li u vào
G m 1 dòng duy nh t ch a 3 s n, k , s.
D li u ra
1 s duy nh t là k t qu t ng ng. ế ươ
Gi i h n
1 ≤ s ≤ n ≤ 10
18
1 ≤ k ≤ 10
4
Ví d
Dữ liệu vào
5 2 4
Dữ liệu ra
1
2118. Chu i i x ngỗ đố
Mã bài: NKPALIN
M t chu i c g i i x ng (palindrome) n u nh khi c chu i này t ph i sang trái c ng đượ đố ế ư đọ ũ
thu c chu i ban u. đượ đầ
Yêu c u: tìm m t chu i con i x ng dài nh t c a m t chu i s cho tr c. Chu i con là chu i đố ướ
thu c khi xóa i m t s ký t t chu i ban u. đượ đ đầ
D li u vào
G m m t dòng duy nh t ch a chu i s, ch g m nh ng ch cái in th ng. ườ
K t q aế
Các bài tập Olympic Tin học - Trang 2
Các bài tập Olympic Tin học - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các bài tập Olympic Tin học 9 10 35