Ktl-icon-tai-lieu

Các bước Hack Sever

Được đăng lên bởi Nhật Tâm
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bước Hack Server !
Các bước của hacker khi muốn đột nhập vào một hệ thống máy chủ :
<Bước 1> FootPrinting : Các mục tiêu của bước này chủ yếu là những thông tin ban đầu
về server . Công nghệ bạn cần sử dụng là : Open source search ( nguồn máy chủ tìm kiếm
) Whois , Web interface to whois , Arin Whois , DNS zone transfer ( bộ phận này chủ yếu
là kiểm tra về người chủ server , DNS .. cấu trúc server chưa thể hiện rõ ở đây ) 1 số công
cụ : UseNet , search engines ( công cụ tìm kiếm ) , Edgar Any Unix client ,
 ,  , dig , nslookup Is d , Sam spade
<Bước 2> Scanning : Phần lớn các server chịu bung thông tin quan trọng trong bước này
, hãy cố gắng tận dụng bước này triệt để để biết các port trên server , nghe đường dữ liệu
. Công nghệ bạn cần sử dụng là : Ping Sweep , TCP/UDP port Scan , Os Detection . Các
công cụ : fping , icmpenum Ws_ping ProPack , nmap , SuperScan , fscan nmap , queso ,
siphon .
<Bước 3> Enumeration : Đến bước này , các attacker bắt đầu kiểm soát server sơ bộ , xác
định các account trên server , mức độ bảo vệ ... Công nghệ bạn cần sử dụng là : List user
accounts , List file share , Identify applications . Các tool phụ trợ : null sessions ,
DumpACL , sid2user , OnSite Admin showmount , NAT , Legion banner grabbing với
telnet , netcat , rpcinfo .
<Bước 4> Gaining access : Aha , đã có đủ dữ liệu để kết hợp tất cả chúng lại . Chúng ta
bắt đầu đến gần mục tiêu . Hãy nắm chắc cơ hội . 1 account có thể bị Crack . Công nghệ :
Password eavesdropping , File Share brute forcing , Password file grab , buffer overflows
. Các tool : tcpdump , L0phtcrack readsmb , NAT , legion , tftp , pwdump2 ( NT ) ttdb ,
bind , IIS , .HTR/ISM.DLL
<Bước 5> Escalating privilege : Nếu 1 account không may mắn nào ở một cấp độ nào đó
bị crack ở bước trên , chúng ta sẽ có cái tận dụng để điều khiển Server . Công nghệ :
Password cracking , BUG ,Exploits . Tools : john , L0phtcrack , Ic_messages , getadmin ,
sechole .
<Bước 6> Pilfering : Thông tin lấy từ bước trên đủ để ta định vị server và điều khiển
server . Nếu bước này không thành công , hãy đến bước <9> . Công nghệ : Evaluate
trusts , Search for cleartext passwords . Tool : rhost , LSA Secrets user data ,
configuration files , Registry .
<Bước 7> Covering Tracks : Hệ thộng luôn ghi nhận những hành động của bạn . Nếu bây
giờ mà kết thúc , chắc bạn bị tóm ngay . Đây là bước cực kì quan trọng . XÓA LOG .
Công nghệ : Clear logs , hide tools . Tools : Zap , Event...
Các bước Hack Server !
Các bước ca hacker khi mun đột nhp vào mt h thng máy ch :
<Bước 1> FootPrinting : Các mc tiêu ca bước này ch yếu là nhng thông tin ban đầu
v server . Công ngh bn cn s dng là : Open source search ( ngun máy ch tìm kiếm
) Whois , Web interface to whois , Arin Whois , DNS zone transfer ( b phn này ch yếu
là kim tra v người ch server , DNS .. cu trúc server chưa th hin rõ đây ) 1 s công
c : UseNet , search engines ( công c tìm kiếm ) , Edgar Any Unix client ,
http://www.networksolutions.com/whois , http://www.arin.net/whois , dig , nslookup Is -
d , Sam spade
<Bước 2> Scanning : Phn ln các server chu bung thông tin quan trng trong bước này
, hãy c gng tn dng bước này trit để để biết các port trên server , nghe đường d liu
. Công ngh bn cn s dng là : Ping Sweep , TCP/UDP port Scan , Os Detection . Các
công c : fping , icmpenum Ws_ping ProPack , nmap , SuperScan , fscan nmap , queso ,
siphon .
<Bước 3> Enumeration : Đến bước này , các attacker bt đầu kim soát server sơ b , xác
định các account trên server , mc độ bo v ... Công ngh bn cn s dng là : List user
accounts , List file share , Identify applications . Các tool ph tr : null sessions ,
DumpACL , sid2user , OnSite Admin showmount , NAT , Legion banner grabbing vi
telnet , netcat , rpcinfo .
<Bước 4> Gaining access : Aha , đã có đủ d liu để kết hp tt c chúng li . Chúng ta
bt đầu đến gn mc tiêu . Hãy nm chc cơ hi . 1 account có th b Crack . Công ngh :
Password eavesdropping , File Share brute forcing , Password file grab , buffer overflows
. Các tool : tcpdump , L0phtcrack readsmb , NAT , legion , tftp , pwdump2 ( NT ) ttdb ,
bind , IIS , .HTR/ISM.DLL
<Bước 5> Escalating privilege : Nếu 1 account không may mn nào mt cp độ nào đó
b crack bước trên , chúng ta s có cái tn dng để điu khin Server . Công ngh :
Password cracking , BUG ,Exploits . Tools : john , L0phtcrack , Ic_messages , getadmin ,
sechole .
<Bước 6> Pilfering : Thông tin ly t bước trên đủ để ta định v server và điu khin
server . Nếu bước này không thành công , hãy đến bước <9> . Công ngh : Evaluate
trusts , Search for cleartext passwords . Tool : rhost , LSA Secrets user data ,
configuration files , Registry .
<Bước 7> Covering Tracks : H thng luôn ghi nhn nhng hành động ca bn . Nếu bây
gi mà kết thúc , chc bn b tóm ngay . Đây là bước cc kì quan trng . XÓA LOG .
Công ngh : Clear logs , hide tools . Tools : Zap , Event log GUI , rootkits , file streaming
.
<Bước 8> Creating Backdoors : Còn phi hi , bn phi để li 1 cái cng sau , ln sau có
Các bước Hack Sever - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bước Hack Sever - Người đăng: Nhật Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Các bước Hack Sever 9 10 945