Ktl-icon-tai-lieu

Các bước tạo joomla

Được đăng lên bởi trung040794
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 282 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Step 1: Cai Joomla, câu hinh Template, xư ly legacy, memory_limit va
font. Download
Step 2+3: Tao section, catefory, article cho menu ngang (xxx).Download step
2, step 3
Step 4: Tao thư viên hinh online (Loai hinh, upload hinh, show hinh...) Download
Step 5: Tao trang Liên hê Download
Step 6: Tao module slideshow, dung show hinh anh chuyên đông ơ trang
chu Download
Step 7: Tao 3 module tin nôi bât (bên trai slideshow) Download
Step 8: Tao module Login (đăng ky thanh viên, đăng nhâp, quên username, mât
khâu...) Download
Step 9: Tao module Breadcrumbs: Hiên vi tri khach trang web khach hang đang xem
trong sơ đô website. Tao module Footer: show thông tin copyright
website. Download
Step 10: Tao section, catefory, article cho menu đưng (xxx). Download
Step 11: Tao chưc năng quan ly upload+download tai liêu. Download
Step 12: Tao module show 2 tin nôi bât vơi hiêu ưng slide. Download
Step 13: Tao module binh chon cho website. Download
Step 14: Tao module show Sư kiên nôi bât Download
Step 15: Tao module show Thanh viên lanh đao Download
Step 16: Tao module banner: Show hinh anh hoat đông. Download
Source Thưc hanh đê lam cac step trên: Download
Trươc khi thưc hanh lab, ban nên lưu y vai điêm sau:
- Trong phim tôi sư dung Appserv 2.5.9
username, password : root
- Version mơi nhât cua Joomla, ban co thê download tai  (Đa co săn
trong source thưc hanh, ban không cân down lai).
Nguyên văn bơi thanhsondlu
Nhưng từ Step 8 trở đi, bạn vào đổi tên lại 2 file Step 8.srt -> Step 9.srt và Step
8.xxx -> Step 9.xxx.
Đổi tên 2 file có chữ Step 8 thành 2 file Step 9.
Các step khác cũng tương tự.

...
  

  !"# 

   $ #" 
 $% 
 ##"#&"     

 '# ( (%)#" 
 #$ *%  +%  
*  
 #,#(-  .*)"(*) 
 "( #/"0 
"(
     
   + #1#"#  
 #"2 (    # 
 #( "( 
 #"3 *  ( 
 #"%4  
 #(3"     
   !"ư đê 
* (( %  
50 # 6278
"#
59   ( : #"# ;;< 4:
 ( *0 #"  
=% ( 
Nh ng t Step 8 tr i, b n vào i tên l i 2 fileư đ đổ Step 8.srt -> Step 9.srtStep
8.xxx -> Step 9.xxx.
i tên 2 file có ch Step 8 thành 2 file Step 9.Đổ
Các step khác c ng t ng t .ũ ươ
Các bước tạo joomla - Người đăng: trung040794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các bước tạo joomla 9 10 527