Ktl-icon-tai-lieu

Các câu lệnh trên C

Được đăng lên bởi nguyen-van-toi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG

Tin học đại cương

4

CÁC CÂU LỆNH TRÊN C

1

CÁC CÂU LỆNH TRÊN C
1. Lệnh if
2. Lệnh switch
3. Lệnh for
4. Lệnh while
5. Lệnh do … while
Tin học đại cương

6. Lệnh goto, break, continue, return

2

CÂU LỆNH, KHỐI LỆNH
 KHÁI NIỆM VỀ CÂU LỆNH
Mỗi câu lệnh thực hiện một chức năng nào
đó (như lệnh gán, lệnh xuất dữ liệu ra màn
hình), câu lệnh có thể được viết trên một
hoặc nhiều dòng và được kết thúc bằng
dấu chấm phẩy (;).

Tin học đại cương

Ví dụ:
cv=2*r*M_PI;
printf("\nChu vi = %10.2f \
\nDien tich = %10.2f",cv,dt);
3

CÂU LỆNH, KHỐI LỆNH
 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI LỆNH
Một dãy các câu lệnh được đặt trong một
cặp dấu { và } được gọi là một khối lệnh.
Ví dụ:

Tin học đại cương

{
float cv,dt;
cv=2*r*M_PI;
dt=M_PI*r*r;
printf("\nChu vi = %10.2f \
\nDien tich = %10.2f”, cv, dt);
getch(); // chờ nhấn phím
}
4

CÂU LỆNH IF
 CÚ PHÁP KHAI BÁO LỆNH IF
 Dạng 1:
if (biểu thức ĐK) <khối lệnh>;

 Dạng 2:
if (biểu thức ĐK) <khối lệnh 1>;

Tin học đại cương

else

<khối lệnh 2>;

5

Tin học đại cương

 VD giai ax^2 +bx +c =0
 If (a!=0)
 {d=b*b-4*c*a;
 If(d>0){x1=(-b + sqrt(d))/2/a;x2
=(-b-sqrt(d))/2/a;
 Printf (“/n 2 nghiem x1=%5.2f va
x2=%5.2f”,x1,x2);
 If(d==0) printf(“/n nghiem kep=
5.2%d\f”,-b/2/a);
 If(d<0) printf(“\n vo nhiem”);
6

CÂU LỆNH IF
 VÍ DỤ MINH HỌA

Tin học đại cương

Cho 3 số nguyên a, b và c, xuất giá trị 3 số
đó ra màn hình theo thứ tự tăng dần.
max = a; min = b;
if (a<b)
{
max = b;
min = a;
}
if (c>max) max = c;
else if (c<min) min = c;
mid = (a+b+c) - (max + min);
printf(“%d %d %d”, min, mid, max);
7

LỆNH SWITCH
 CÚ PHÁP KHAI BÁO LỆNH SWITCH
switch (Biểu thức)
{
case n1: <các câu lệnh>; <break>;
case n2: <các câu lệnh>; <break>;

Tin học đại cương

....
case nk: <các câu lệnh>; <break>;
[default: <các câu lệnh>;
<break>;]
}
8

LỆNH SWITCH
 ni: các hằng số nguyên hoặc ký tự.

Tin học đại cương

 Nếu giá trị của biểu thức = ni
thực hiện câu lệnh sau case ni.

⇒

 Nếu giá trị biểu thức khác tất cả các
giá trị ni ⇒ thực hiện câu lệnh sau
default nếu có hoặc thoát khỏi
switch.

9

LỆNH SWITCH

Tin học đại cương

 Khi chương trình đã thực hiện xong câu
lệnh của case ni nào đó thì nó sẽ thực
hiện luôn các câu lệnh thuộc case bên
dưới nó mà không xét lại điều kiện (do
các ni được xem như các nhãn).
Do đó để chương trình thoát khỏi lệnh
switch, sau khi thực hiện xong một
trường hợp, ta dùng lệnh break.

10

LỆNH SWITCH
 VÍ DỤ MINH HỌA

Tin học đại cương

In ra màn hình học lực của học sinh theo thang
điểm như sau: Từ 0 -> 3: ...
Tin h c i c ng đạ ươ
1
NỘI DUNG
NỘI DUNG
CÁC CÂU LỆNH TRÊN C
4
Các câu lệnh trên C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các câu lệnh trên C - Người đăng: nguyen-van-toi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Các câu lệnh trên C 9 10 197