Ktl-icon-tai-lieu

Các chuẩn họ IEEE 802

Được đăng lên bởi ngo-duc-quyet
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAC CHUAN HO IEEE 802
MÔN MẠNG MÁY TÍNH :: PHẦN LÝ THUYẾT :: MÔ HÌNH MẠNG
Page 1 of 1 • Share • Actions
•
•
•
•
•
•
•

CAC CHUAN HO IEEE 802


IEEE 802 là họ các chuẩn IEEE dành cho các mạng LAN và
mạng MAN (metropolitan area network). Cụ thể hơn, các
chuẩn IEEE 802 được giới hạn cho các mạng mang các gói
tin có kích thước đa dạng. (Khác với các mạng này, dữ liệu
trong các mạng cell-based được truyền theo các đơn vị nhỏ
có cùng kích thước được gọi là cell. Các mạng Isochronous,
nơi dữ liệu được truyền theo một dòng liên tục các octet,
hoặc nhóm các octet, tại các khoảng thời gian đều đặn,
cũng nằm ngoài phạm vi của chuẩn này.) Con số 802 chỉ
đơn giản là con số còn trống tiếp theo mà IEEE có thể
dùng, đôi khi "802" còn được liên hệ với ngày mà cuộc họp
đầu tiên được tổ chức - tháng 2 năm 1980.
Các dịch vụ và giao thức được đặc tả trong IEEE 802 ánh
xạ tới hai tầng thấp (tầng liên kết dữ liệu và tầng vật lý
của mô hình 7 tầng OSI. Thực tế, IEEE 802 chia tầng liên
kết dữ liệu OSI thành hai tầng con LLC (điều khiển liên kết
lôgic) và MAC (điều khiển truy nhập môi trường truyền), do
đó các tầng này có thể được liệt kê như sau:

Tầng liên kết dữ liệu
Tầng con LLC
Tầng con MAC
Tầng vật lý
Họ chuẩn IEEE 802 được bảo trì bởi Ban Tiêu chuẩn
LAN/MAN IEEE 802 (IEEE 802 LAN/MAN Standards
Committee (LMSC)). Các chuẩn được dùng rộng rãi nhất là
dành cho họ Ethernet, Token Ring, mạng LAN không dây,
các mạng LAN dùng bridge và bridge ảo (Bridging and
Virtual Bridged LANs). Mỗi lĩnh vực có một Working Group
tập trung nghiên cứu.
Các Working Group:
IEEE 802.1 Các giao thức LAN tầng cao
IEEE 802.2 điều khiển liên kết lôgic
IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.4 Token bus (đã giải tán)
IEEE 802.5 Token Ring
IEEE 802.6 Metropolitan Area Network (đã giải tán)
IEEE 802.7 Broadband LAN using Coaxial Cable (đã giải
tán)
IEEE 802.8 Fiber Optic TAG (đã giải tán)
IEEE 802.9 Integrated Services LAN (đã giải tán)
IEEE 802.10 Interoperable LAN Security (đã giải tán)
IEEE 802.11 Wireless LAN (Wi-Fi certification)
IEEE 802.12 công nghệ 100 Mbit/s plus
IEEE 802.13 (không sử dụng)
IEEE 802.14 modem cáp (đã giải tán)
IEEE 802.15 Wireless PAN
IEEE 802.15.1 (Bluetooth certification)
IEEE 802.15.4 (ZigBee certification)
IEEE 802.16 Broadband Wireless Access (WiMAX
certification)

IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE
IEEE

802.16e (Mobile) Broadband Wireless Access
802.17 Resilient packet ring
802.18 Radio Regulatory TAG
802.19 Coexistence TAG
802.20 Mobile Broadban...
CAC CHUAN HO IEEE 802
MÔN MẠNG MÁY TÍNH :: PHẦN LÝ THUYẾT :: MÔ HÌNH MẠNG
Page 1 of 1ShareActions
CAC CHUAN HO IEEE 802
nguyentrucmaianh on Tue May 27, 2008 3:52
pm
IEEE 802 là h các chu n IEEE dành cho các m ng LAN và
m ng MAN (metropolitan area network). C th h n, các ơ
chu n IEEE 802 c gi i h n cho các m ng mang các gói đượ
tin có kích th c a d ng. (Khác v i các m ng này, d li u ướ đ
trong các m ng cell-based c truy n theo các n v nh đượ đơ
có cùng kích th c c g i là cell. Các m ng Isochronous, ướ đượ
n i d li u c truy n theo m t dòng liên t c các octet, ơ đượ
ho c nhóm các octet, t i các kho ng th i gian u n, đề đặ
c ng n m ngoài ph m vi c a chu n này.) Con s 802 ch ũ
n gi n là con s còn tr ng ti p theo mà IEEE có th đơ ế
dùng, ôi khi "802" còn c liên h v i ngày mà cu c h p đ đượ
u tiên c t ch c - tháng 2 n m 1980.đầ đượ ă
Các d ch v và giao th c c c t trong IEEE 802 ánh đượ đặ
x t i hai t ng th p (t ng liên k t d li u và t ng v t lý ế
c a mô hình 7 t ng OSI. Th c t , IEEE 802 chia t ng liên ế
k t d li u OSI thành hai t ng con LLC ( i u khi n liên k t ế đ ế
lôgic) và MAC ( i u khi n truy nh p môi tr ng truy n), dođ ườ
ó các t ng này có th c li t kê nh sau:đ đượ ư
Các chuẩn họ IEEE 802 - Trang 2
Các chuẩn họ IEEE 802 - Người đăng: ngo-duc-quyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các chuẩn họ IEEE 802 9 10 412