Ktl-icon-tai-lieu

Các Chương Trình Khởi Động Cùng Startup Windows

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Sóng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 501 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn điều chỉnh Startup Programs trong Windows 7 (Vista)
Phương án 1
Dùng lựa chọn của chương trình
NOTE
Có những chương trình cho phép lựa chọn khởi động cùng Windows. Nhưng có thể là trong Windows 7, l ựa
chọn này chưa thực sự làm đúng nhiệm vụ. Nhưng đó chỉ là số ít.
1. Mở thực đơn settings.
2. Để Add Program vào Startup A) Click lựa chọn nút để chương trình khởi động chế độ startup.
3. Để gỡ Program ra khỏi danh sách Startup A) Click bỏ lựa chọn để chương trình khởi động chế độ startup.
Phương án 2:
Sử dụng Startup Folder
NOTE
Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các lối tắt (shortcuts) trỏ tới programs hoặc files vào Startup folder để
chúng có thể khởi động cùng với Windows 7 (hoặc không).

1. Phải chuột file .exe hoặc chương trình bạn muốn chạy chế độ startup, hoặc file bạn mu ốn mở tại
startup, và click chọn Create Shortcut.
NOTE: Đây là shortcut bạn sẽ dùng để thêm vào Startup folder trong cả 2 lựa chọn 1 và lựa chọn 2 nội
dung tiếp theo duới đây. Bỏ qua bước này này nếu bạn chỉ có ý định gỡ bỏ một shocut từ Startup folder.
Lựa chọn 1:Chỉ áp dụng với User hiện hành
NOTE: Thư mục Startup của mỗi user riêng biệt (như user hiện hành) là một thư mục mang thu ộc tính hệ
thống và ẩn, đặt tại:
C:\Users\(User-Name)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
2. Mở Start Menu.
3. Click All Programs, phải chuột thư mục Startup, click Open hoặc Explore. (xem ảnh minh h ọa)

A) Tới bước 5.
HOẶC
4. Từ dòng tìm kiếm của Start Menu, gõ shell:startup (Enter). (Xem hình minh họa)

5. Để thêm một Startup Program hoặc File Shortcut A) Nhấp chuột giữ và kéo shortcut đã được tạo ở bước 1 vào bên trong Startup folder và thả tay ra. (Xem
hình minh họa)

6. Để Remove một Startup Program hoặc File Shortcut A) Phải chuột shortcut trong Startup folder và click chọn Delete. (Xem hình trên)
7. Đóng thư mục Startup sau khi đã hoàn thành.
Lựa chọn 2:Áp dụng cho All Users
NOTE: Thư mục Startup dành cho all users cũng mang thu ộc tính hidden system folder và đặt tại:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
2. Mở Start Menu.
3. Click All Programs, phải chuột Startup folder, click chọn Open All Users hoặc Explore All Users.

4. Để thêm hoặc bớt một Startup Program hoặc File Shortcut các bạn làm tương tự hướng dẫn với một
user riêng biệt.
Note:
Theo Lãng khách, các bạn sử dụng phương án 2 là ổn nhất, dễ thực hiện, an toàn.

...
Hướng dẫn điều chỉnh Startup Programs trong Windows 7 (Vista)
Ph ng án 1ươ
Dùng l a ch n c a ch ng trình ươ
NOTE
Có nh ng ch ng trình cho phép l a ch n kh i ng cùng Windows. Nh ng có th là trong Windows 7, l a ươ ở độ ư
ch n này ch a th c s làm úng nhi m v . Nh ng ó ch là s ít. ư đ ư đ
1. M th c n settings. đơ
2. Add Program vào Startup -Để
A) Click l a ch n nút ch ng trình kh i ng ch startup. để ươ ở độ ế độ
3. g Program ra kh i danh sách Startup -Để
A) Click b l a ch n ch ng trình kh i ng ch startup.ỏ ự để ươ ở độ ế độ
Ph ng án 2:ươ
S d ng Startup Folder
NOTE
B n có th thêm ho c lo i b c l i t t (shortcuts) tr t i programs ho c files vào Startup folder để
chúng có th kh i ng cùng v i Windows 7 (ho c không). ở độ
1. Ph i chu t file .exe ho c ch ng trình b n mu n ch y ch startup, ho c file b n mu n m t i ươ ế độ
startup, và click ch n Create Shortcut.
NOTE: ây là shortcut b n s dùng thêm vào Startup folder trong c 2 l a ch n 1 và l a ch n 2 n i Đ để
dung ti p theo du i ây. B qua b c này này n u b n ch có ý nh g b m t shocut t Startup folder.ế ớ đ ướ ế đị
L a ch n 1:Ch áp d ng v i User hi n hành
NOTE: Th m c Startup c a m i user riêng bi t (nh user hi n hành) là m t th m c mang thu c tính h ư ư ư
th ng và n, t t i: đặ
C:\Users\(User-Name)\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
2. M Start Menu.
3. Click All Programs, ph i chu t th m c Startup, click Open ho c Explore. (xem nh minh h a) ư
Các Chương Trình Khởi Động Cùng Startup Windows - Trang 2
Các Chương Trình Khởi Động Cùng Startup Windows - Người đăng: Nguyễn Văn Sóng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các Chương Trình Khởi Động Cùng Startup Windows 9 10 453