Ktl-icon-tai-lieu

Các cổng logic

Được đăng lên bởi mrluanpham
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CS1104: Computer Organisation


Lecture 6: Combinational Circuits
Design Methods/Arithmetic Circuits

Lecture 6: Combinational Circuits:
Design Methods/Arithmetic Circuits
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Introduction
Analysis Procedure
Design Methods
Gate-level (SSI) Design
™ Half Adder
™ Full Adder
™ BCD-to-Excess-3 Code Converter

ƒ Block-Level Design
™
™
™
™
CS1104-6

4-bit Parallel Adder
BCD-to-Excess-3 Code Converter
16-bit Parallel Adder
4-bit Parallel Adder cum Subtractor
L ecture 6:Combinational Circuits:
Design Methods/Arithmetic
Circuits

2

Lecture 6: Combinational Circuits:
Design Methods/Arithmetic Circuits
ƒ Arithmetic Circuits
™
™
™
™
™

Adders
Parallel Adders
Cascading Adders
Parallel Adder-Subtractor
Comparator

ƒ Calculations of Circuit Delays
ƒ Faster Circuits
ƒ Look-Ahead Carry Adder

CS1104-6

Lecture 6: Combinational Circuits:
Design Methods/Arithmetic
Circuits

3

Introduction (1/2)
ƒ Two classes of logic circuits:
™ combinational
™ sequential

ƒ Combinational Circuit:
inputs

::

Combinational
Logic

::

outputs

Each output depends entirely on the immediate
(present) inputs.
CS1104-6

Introduction

4

Introduction (2/2)
ƒ Sequential Circuit: (not covered)
inputs

::

Combinational
Logic

::

outputs

Memory

Output depends on both present and past inputs.
Memory (via feedback loop) contains past
information.
CS1104-6

Introduction

5

Analysis Procedure
ƒ Given a combinational circuit, can you analyze its
function?
A+B

A
B

F1 = (A+B).(A'+B')

F2 = (A'+B')' = A.B
A'+B'

ƒ Steps:
™ 1. Label the inputs and outputs.
™ 2. Obtain the functions of

A B
0 0
0 1
1 0
1 1

(A+B) (A'+B') F1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0

F2
0
0
0
1

intermediate points and the outputs.
™ 3. Draw the truth table.
™ 4. Deduce the functionality of the circuit  half adder.
CS1104-6

Analysis Procedure

6

Design Methods (1/2)
ƒ Different combinational circuit design methods:
™ Gate-level method (with logic gates)
™ Block-level design method

ƒ Design methods make use of logic gates and useful
functional blocks.
™ These are available as Integrated Circuit (IC) chips.

CS1104-6

Design Methods

7

Design Methods (2/2)
ƒ Type of IC chips (based on packing density) :
™
™
™
™
™

Small-scale integration (SSI): up to 12 gates
Medium-scale integration (MSI): 12-99 gates
Large-scale integration (LSI): 100-9999 gates
Very large-scale integration (VLSI): 10,000-99,999 gates
Ultra large-scale integration (ULSI): > 100,000 gates

ƒ Main objectives of circuit des...
CS1104: Computer Organisation
http://www.comp.nus.edu.sg/~cs1104
Lecture 6: Combinational Circuits
Design Methods/Arithmetic Circuits
Các cổng logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các cổng logic - Người đăng: mrluanpham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Các cổng logic 9 10 676