Ktl-icon-tai-lieu

Các đặc điểm C++ áp dụng cho class

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Smith Nguyen Studio.

Các đặc điểm C++
áp dụng cho class
Lập trình hướng đối tượng

Tài liệu đọc
n

Eckel, Bruce. Thinking in C++, 2nd Ed. Vol 1.
¨ Chapter
n

Start at p. 352 (Classes)

¨ Chapter
n

n

8: Constants
10: Name Control

p. 423 (Static Members in C++) to p. 442 (Alternate Linkage
Specifications)

Dietel. C++ How to Program, 4th Ed.
¨ Chapter
n

7: Class II

7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.8

@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

2

Smith Nguyen Studio.

Tổng quan
n

Các đặc điểm cơ bản của C++ như const, static, ... áp
dụng cho các lớp như thế nào?

¨

hằng thành viên – const member
thành viên tĩnh – static member
hằng thành viên tĩnh – const static member
hằng hàm/phương thức – const method
hàm/phương thức tĩnh – static method

¨

làm việc với các đối tượng

¨
¨
¨
¨

@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

3

Hằng thành viên – const member
n

Ta đã biết về từ khoá const dùng với các biến thông thường
const int x = 50;

n
n

Từ khoá const đối với các thành viên dữ liệu như thế nào?
Khi một thành viên dữ liệu được khai báo là const, thành viên đó
sẽ giữ nguyên giá trị trong suốt thời gian sống của đối tượng chủ.

class MyClass {
public:
MyClass(int x = 5); // Constructor w/default argument
private:
const int foo; // Declares foo a constant member
};

@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

4

Smith Nguyen Studio.
Hằng thành viên – const member
khởi tạo hằng thành viên khi nào?
n
n

n

Bên trong khai báo class? Quá sớm, ta chưa có đối
tượng nào, không có chỗ để lưu giá trị
Gán trị trong thân hàm constructor? Quá muộn, không
đảm bảo hằng không được truy nhập trước khi nó được
gán.
Giải pháp: danh sách khởi tạo tại constructor – member
initialization list

@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

5

Hằng thành viên – const member
n

danh sách khởi tạo của constructor nằm tại định nghĩa của
constructor, chứa một tập các "lời gọi constructor" mà sẽ được thực
hiện trước khi thực thi phần thân của constructor đó.
¨
¨

khi dùng cho các hằng thành viên, danh sách khởi tạo đảm bảo chúng
được khởi tạo trước khi được truy nhập
chi tiết thêm tại phần thừa kế.

class MyClass {
dấu hai chấm tách giữa
public:
danh sách tham số và
MyClass(int x = 5); // Constructor
w/default
argument
danh sách khởi
tạo
private:
const int foo; // Declares foo a constant member
danh sách khởi tạo của
};
constructor
...
MyClass::MyClass(int x) : foo(x)
{ // constructor body }

@ 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU

6

Smith Nguyen Studio.
Hằng thành viên – const member
n

Danh sách khởi tạo – Ví dụ
class M...
Các đặc đim C++
áp dng cho class
Lp trình hướng đối tượng
@ 2004 Trn Minh Châu. FOTECH. VNU
2
Tài liu đọc
n Eckel, Bruce. Thinking in C++, 2
nd
Ed. Vol 1.
¨ Chapter 8: Constants
n Start at p. 352 (Classes)
¨ Chapter 10: Name Control
n p. 423 (Static Members in C++) to p. 442 (Alternate Linkage
Specifications)
n Dietel. C++ How to Program, 4
th
Ed.
¨ Chapter 7: Class II
n 7.2, 7.3, 7.6, 7.7, 7.8
Smith Nguyen Studio.
Các đặc điểm C++ áp dụng cho class - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các đặc điểm C++ áp dụng cho class - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các đặc điểm C++ áp dụng cho class 9 10 772