Ktl-icon-tai-lieu

Các đối tượng trong ASP.net

Được đăng lên bởi Hacks Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1434 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2
Các ðối Tượng Trong ASP.Net
1. ðối tượng Response Và Request
2. ðối tượng Application Và Session
3. ðối tượng Server Và Cookies
4. Tập tin Global.asax Và Web.config

1
Written by: Dương Thành Phết1. ðối tượng Response Và Request
1.1. ðối tượng Response
1.2. ðối tượng Request

2
Written by: Dương Thành Phết1.1 ðối tượng Response
ðối tượng Response ñược sử dụng ñể giao tiếp với
Client, nó quản lý và ñiều phối thông tin từ Web
Server ñến các trình duyệt của người dùng.
Phương thức Write
Dùng ñể ghi kết quả lên trình duyệt của máy khách,
có thể là văn bản, thẻ HTML, Mã Script . . .

3

Response.Write ("Chào các bạn!");
String s = DateTime.Today.ToShortDateString();
Response.Write(" <BR><B>" + "Hôm nay là: " + s + "</B>"
Written by: Dương Thành PhếtPhương thức Redirect
Dùng ñể chuyển yêu cầu truy cập của máy khách
ñến 1 URL khác
ReSponse.Redirect(“URL chuyển ñến”)
Ví dụ:
'Nếu ñăng nhập thành công
If (<Kiểm tra ñăng nhập>)
Response.Redirect(“Default.aspx");
Else
Response.Redirect(“Login.aspx");

4
Written by: Dương Thành PhếtVí dụ: Sử dụng ñối tượng Response ñể thực hiện
việc download tập tin.
Private Sub lnkDownload_Click( . . . )
String sTap_tin = "De cuongonthiTN2010.pdf";
String sDuong_dan ;
sDuong_dan = Server.MapPath("~/") + sTap_tin;
Response.AddHeader("Content-Disposition","attachment;
filename=" + sTap_tin);
Response.WriteFile(sDuong_dan);
Response.End();
End Sub

5
Written by: Dương Thành Phết1.2 ðối tượng Request
ðối tượng Request ñược dùng ñể nhận thông tin từ
trình duyệt của người dùng gởi về cho WebServer.
Thuộc tính QueryString
Như ñã biết URL(Uniform Resource Locators) của
1 trang có cấu trúc như sau:
QueryString - gọi là chuỗi tham số cấu trúc như sau:
Các cặp [<Tham_so>=<Gia_tri>] phân cách nhau
bằng dấu &

6
Written by: Dương Thành PhếtThuộc tính QueryString cho phép chúng ta nhận
các giá trị truyền qua chuỗi tham số này.
Request.QueryString[“Tên_tham_số”];
VD: Giả sử người dùng gởi thông ñiệp ñến Web
Server yêu cầu trang: “ChitietSP?Ma=2". ðể lấy giá
trị tham số này ta thực hiện:
String Masp = Request.QueryString["Ma"];
Response.Write(Masp);

7
Written by: Dương Thành Phết2. ðối tượng Application Và Session
Application và Session là 2 ñối tượng khá quan trọng
trong ứng dụng web, giúp các trang aspx có thể liên kết
và trao ñổi dữ liệu cho nha...
11
Chương 2
Các ðối Tượng Trong ASP.Net
1. ðối tượng Response Và Request
2. ðối tượng Application Và Session
3. ðối tượng Server Và Cookies
4. Tập tin Global.asax Và Web.config
http://www.thayphet.net
Written by: Dương Thành Phết
Các đối tượng trong ASP.net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các đối tượng trong ASP.net - Người đăng: Hacks Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Các đối tượng trong ASP.net 9 10 46