Ktl-icon-tai-lieu

Các giải phấp lập trình VB Net

Được đăng lên bởi Uyen Minh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1455 lần   |   Lượt tải: 2 lần
231

Chương 19: MỘT SỐ COM INTEROP HỮU ÍCH

19

232

233
Chương 19: Một số COM Interop hữu ích

M

ong đợi Microsoft .NET Framework sao lại tất cả các tính năng hiện có trong các
thành phần COM là điều phi thực tế. Trong các chương trước, bạn đã biết cách mở
rộng các chức năng của .NET bằng cách tận dụng các tính năng từ Win32 API,
WMI, và các thành phần COM như Windows Script Host. Chương này sẽ xét một vài tính
năng hữu ích hơn từ thế giới của mã lệnh không-được-quản-lý, bao gồm ADO kinh điển (mục
19.1), các thành phần cho trang web (mục 19.2 và 19.3), các thành phần dùng để tự động hóa
Microsoft Word và Excel (mục 19.4 và 19.5), và những điều kiểm ActiveX cho phim động,
flash, và hộp nhập text có mặt nạ che (mục 19.7, 19.8, và 19.9). Và hơn hết, mặc dù những
điều kiểm và thành phần này tồn tại bên ngoài thư viện lớp .NET, việc hỗ trợ tính liên tác
COM của .NET Framework khiến cho việc sử dụng chúng trở nên mạch lạc.

19.1

Sử dụng ADO kinh ₫iển

V

Bạn muốn sử dụng các thư viện truy xuất dữ liệu ADO nhằm tạo sự liên tác với
một ứng dụng hiện có hoặc bạn muốn truy xuất chức năng nào đó không có hiệu
lực trong Microsoft ADO.NET.

#

Sử dụng ADO Interop Assembly ADODB.dll (có trong .NET Framework).

Mặc dù .NET Framework được thiết kế cho mô hình truy xuất dữ liệu không-được-kết-nối của
ADO.NET, bạn vẫn có thể sử dụng các đối tượng ADO nếu cần. Bạn cần thêm một tham chiếu
đến Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library (msado15.dll) bằng cách nhắp phải vào dự
án, chọn Add Reference, và chọn thư viện này trong thẻ COM. Khi đó, một tham chiếu đến
Interop Assembly ADODB.dll (đi kèm với .NET Framework và được cài đặt trong GAC) sẽ
được thêm vào dự án. Tất cả các đối tượng ADO đều nằm trong không gian tên ADODB.

Hình 19-1 Chọn Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library trong cửa sổ Add Reference

234
Chương 19: Một số COM Interop hữu ích

Các đối tượng ADO luôn kết nối thông qua OLE DB, cho nên bạn phải sử dụng cú pháp OLE
DB đối với chuỗi kết nối. Bạn có thể thao tác trực tiếp các đối tượng Connection, Command, và
Recordset, và ngay cả có thể chép dữ liệu từ một Recordset sang một DataSet bằng
OleDbDataAdapter. Ứng dụng Console dưới đây sẽ trình bày kỹ thuật này:
Public Module ADOTest
' Chú ý rằng chuỗi kết nối phải sử dụng cú pháp OLE DB.
Private ConnectionString As String = "Provider=SQLOLEDB;" & _
"Data Source=localhost;Integrated Security=SSPI;" & _
"Initial Catalog=Northwind"
Public Sub Main()
' Tạo các đối tượng ADO kinh điển.
Dim ADOCon As New ADODB....
231
19
Chương 19: MT S COM INTEROP HU ÍCH
Các giải phấp lập trình VB Net - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải phấp lập trình VB Net - Người đăng: Uyen Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Các giải phấp lập trình VB Net 9 10 511