Ktl-icon-tai-lieu

Các giao thức định tuyến

Được đăng lên bởi chung-hoang-le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
4.4. Thẻ tự động tạo ra
4.4.1. Các tuyến đường với thông tin đường dẫn không đầy đủ, PathLength = 0.

Đây là những tuyến đường được nhập khẩu từ các giao thức định tuyến với thông
tin đường dẫn không đầy đủ và không thể hoặc có thể không mang hàng xóm AS
hoặc AS path như một phần của thông tin định tuyến. Thẻ OSPF vào trong BGP
ánh xạ thuộc tính cho các tuyến đường phải
Automatic = 1, Completeness = 0, PathLength = 00, AS = 0 =>
ORIGIN = <EGP>, AS-PATH = <local_AS>
4.4.2 Các tuyến đường với thông tin đường dẫn không đầy đủ, PathLength = 1.

Đây là những tuyến đường được nhập khẩu từ các giao thức định tuyến với thông
tin đường dẫn đầy đủ. Người hàng xóm AS được mang trong thông tin định tuyến.
Thẻ OSPF vào trong BGP ánh xạ thuộc tính cho các tuyến đường phải
Automatic = 1, Completeness = 0, PathLength = 01, AS = <next_hop_AS> =>
ORIGIN = <EGP>, AS-PATH = <local_AS, next_hop_AS>
Thiết lập này NÊN được sử dụng cho nhập khẩu các tuyến đường EGP vào trong
miền định tuyến OSPF. Thiết lập này cũng có thể được sử dụng khi nhập khẩu các
tuyến đường BGP có ORIGIN = <EGP> và AS_PATH = <next_hop_AS>, nếu
BGP học tuyến đường không có thuộc tính khác,thì sau đó nó lan truyền thông qua
BGP tới ASBRs nội bộ đến AS CÓ THỂ được dập tắt.

4.4.3 Các tuyến đường với thông tin đường dẫn không đầy đủ, PathLength >= 1

Đây là những tuyến đường nhập khẩu từ các giao thức định tuyến với cắt ngắn
thông tin đường dẫn.
Thẻ OSPF vào BGP ánh xạ thuộc tính cho các tuyến đường phải được
Automatic = 1, Completeness = 0, PathLength = 10, AS = không quan tâm
Các tuyến đường được nhập khẩu bởi một bộ định tuyến biên giới, chạy BGP để
một miền còn sơ khai, và không chạy BGP để ASBRs khác trong cùng AS. Điều
này gây ra thiếu của AS_PATH. Các tuyến đường Phải không được tái xuất khẩu
vào BGP tại ASBR khác.
4.4.4 Các tuyến đường với thông tin đường dẫn đầy đủ, PathLength = 0

Đây là những tuyến đường nhập khẩu từ giao thức định tuyến với một trong hai
thông tin đường dẫn đầy đủ hoặc được biết là hoàn toàn thông qua có nghĩa khác
hơn so với thực hiện bởi các giao thức định tuyến.
Thẻ OSPF vào BGP ánh xạ thuộc tính cho các tuyến đường phải
Automatic = 1,Completeness = 1, PathLength = 00, AS = 0 => ORIGIN = <EGP>,
AS_PATH = <local_AS>
Tuyến đường này NÊN này được sử dụng cho nhập khẩu các tuyến đường vào
OSPF từ một IGP.

4.4.5 Các tuyến đường với thông tin đường dẫn đầy đủ, PathLength = 1

Đây là những tuyến đường nhập khẩu từ giao thức định tuyến với một trong hai
thông tin đường dẫn đầy đủ, ho...
4.4. Thẻ tự động tạo ra
4.4.1. Các tuyến đường với thông tin đường dẫn không đầy đủ, PathLength = 0.
Đây là những tuyến đường được nhập khẩu từ các giao thức định tuyến với thông
tin đường dẫn không đầy đủ và không thể hoặc có thể không mang hàng xóm AS
hoặc AS path như một phần của thông tin định tuyến. Thẻ OSPF vào trong BGP
ánh xạ thuộc tính cho các tuyến đường phải
Automatic = 1, Completeness = 0, PathLength = 00, AS = 0 =>
ORIGIN = <EGP>, AS-PATH = <local_AS>
4.4.2 Các tuyến đường với thông tin đường dẫn không đầy đủ, PathLength = 1.
Đây là những tuyến đường được nhập khẩu từ các giao thức định tuyến với thông
tin đường dẫn đầy đủ. Người hàng xóm AS được mang trong thông tin định tuyến.
Thẻ OSPF vào trong BGP ánh xạ thuộc tính cho các tuyến đường phải
Automatic = 1, Completeness = 0, PathLength = 01, AS = <next_hop_AS> =>
ORIGIN = <EGP>, AS-PATH = <local_AS, next_hop_AS>
Thiết lập này NÊN được sử dụng cho nhập khẩu các tuyến đường EGP vào trong
miền định tuyến OSPF. Thiết lập này cũng có thể được sử dụng khi nhập khẩu các
tuyến đường BGP có ORIGIN = <EGP> và AS_PATH = <next_hop_AS>, nếu
BGP học tuyến đường không có thuộc tính khác,thì sau đó nó lan truyền thông qua
BGP tới ASBRs nội bộ đến AS CÓ THỂ được dập tắt.
Các giao thức định tuyến - Trang 2
Các giao thức định tuyến - Người đăng: chung-hoang-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các giao thức định tuyến 9 10 824