Ktl-icon-tai-lieu

Các giáo trình về GIS và viễn thám

Được đăng lên bởi TrongThien Master
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch¬ng II.
M« h×nh ho¸ tr¸i ®Êt.
2.1. Ba ph¬ng ph¸p m« t¶ tr¸i ®Êt.
Nh÷ng ¸p dông cña hÖ th«ng tin ®Þa lý GIS ®· ®îc tr×nh bµy ë ch¬ng I cho ta
thÊy nh÷ng mÉu øng dông ®Òu nh»m n¾m b¾t thiªn nhiªn, x©y dùng m«i trêng,
dù ®o¸n nh÷ng thay ®æi trªn thÕ giíi dùa trªn thêi tiÕt, nh÷ng ho¹t ®éng cña con
ngêi hay nh÷ng sù kiÖn ®Þa chÊt. Trong mçi øng dông chóng ta ®Òu nhËn thÊy:
quyÕt ®Þnh ®îc x©y dùng quan hÖ tíi sù sö dông tËp hîp d÷ liÖu tù nhiªn, ®Ó
phôc vô cho kiÓu d÷ liÖu logic.
D÷ liÖu biÓu diÔn m« h×nh:
Víi GIS, ta cã ba ph¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¹o d÷ liÖu m« h×nh ho¸ tr¸i ®Êt:
- M« h×nh vector: TËp hîp c¸c ®èi tîng riªng lÎ (discrete) ®îc dÞnh
d¹ng kiÓu Vector.
- M« h×nh líi (grid): TËp hîp c¸c « (cells) víi d÷ liÖu kiÓu quang phæ
hay thuéc tÝnh.
- M« h×nh c¸c tam gi¸c kh«ng ®Òu (TIN): TËp hîp c¸c ®iÓm tam gi¸c
(triangulated point) m« h×nh ho¸ bÒ mÆt tr¸i ®Êt.
M« h×nh ho¸ b»ng c¸c d÷ liÖu vector.
M« h×nh vector (h×nh 2.1) biÓu diÔn c¸c
®èi t¬ng nh ®iÓm (point), ®êng (line),
vµ ®a gi¸c (polygon). M« h×nh vector ¸p
dông tèt nhÊt cho viÖc m« t¶ c¸c ®èi
tîng riªng rÏ, ®îc x¸c ®Þnh h×nh d¹ng
®êng biªn. Nh÷ng ®èi tîng nµy cã h×nh
d¹ng vÞ trÝ chÝnh x¸c, thuéc tÝnh, nguån
gèc (metadata), øng xö (behavious).
H
×nh 2.1. M« h×nh Vecto
r
M« h×nh ho¸ b»ng d÷ liÖu raster.
D÷ liÖu raster biÓu diÔn h×nh ¶nh (h×nh 2.2), hay d÷ liÖu liªn tôc. Mçi « hay phÇn
tö ¶nh trªn raster mang mét gi¸ trÞ ®o ®¹c. nh vÖ tinh hay kh«ng ¶nh lµ nguån
d÷ liÖu raster th«ng dông nhÊt, ngoµi ra d÷ liÖu raster cßn cã thÓ lµ nh÷ng ¶nh
chôp th«ng thêng c¸c ®èi tîng nh nh÷ng c«ng tr×nh ch¼ng h¹n.
35
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Người đăng: TrongThien Master
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Các giáo trình về GIS và viễn thám 9 10 544