Ktl-icon-tai-lieu

Các giáo trình về GIS và viễn thám

Được đăng lên bởi TrongThien Master
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 1 lần
52
i
Ch¬ng III.
cÊu tróc d÷ liÖu th«ng tin ®Þa lý.
D÷ liÖu ®Þa lý gåm cã d÷ liÖu kh«ng gian vµ d÷ liÖu thuéc tÝnh. Mçi phÇn mÒm
GIS cã c¸ch tæ chøc x¾p xÕp d÷ liÖu riªng cña m×nh. Khi sö dông phÇn mÒm nµo
®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc, ta ph¶i t×m hiÓu c¸ch tæ chøc d÷ liÖu do phÇn mÒm ®ã t¹o
ra trong m¸y tÝnh nh thÕ nµo ®Ó tiÖn sö dông.
Cuèn s¸ch nµy tr×nh bµy vÊn ®Ò chung nhÊt trong viÖc tæ chøc d÷ liÖu th«ng tin
®Þa lý vµ sau ®ã ®iÓm qua c¸ch tæ chøc cña ArcInfo vµ MapInfo.
3.1. CÊu tróc chung cña c¬ së d÷ liÖu th«ng tin ®Þa lý.
3.1.1. C¸c kiÓu c¬ së d÷ liÖu kinh ®iÓn.
C¬ së d÷ liÖu cã thÓ xem nh tËp hîp c¸c th«ng tin ®îc nhãm vµo c¸c files. §Ó
cã thÓ truy cËo d÷ liÖu trong mét hay nhiÒu files mét c¸c dÏ dµng
Tuú theo c¸ch thøc c¸c files ®îc tæ chøc nh thÕ nµo ®Ó ph©n lo¹i cÊu tróc d÷
liÖu. Cã 3 kiÓu cÊu tróc chÝnh: CÊu tróc tÇng bËc, cÊu tróc m¹ng, cÊu tróc quan
hÖ.
- CÊu tróc tÇng bËc:
Khi d÷ liÖu cã mèi quan hÖ kiÓu cha con hoÆc mét hay nhiÒu mèi quan hÖ ®îc
thiÕt lËp gi÷a c¸c files, vÝ dô mét lo¹i ®Êt trong gia ®×nh c¸c lo¹i ®Êt, mét diÓm
trong mét vïng. CÊu tróc tÇng bËc cho phÐp truy cËp vµo d÷ liÖu mét c¸ch nhanh
chãng vµ thuËn tiÖn. HÖ thèng tÇng bËc cña tæ chøc d÷ liÖu lµ hÖ thèng ®îc sö
dông nhiÒu. Nh÷ng d÷ liÖu ë møc thÊp h¬n thõa hëng tÊt c¶ c¸c thuéc tÝnh cña
d÷ liÖu cÊp cao h¬n. Ch¼ng h¹n nh ®iÓm thuéc vÒ c¸c cung, thuéc vÒ c¸c ®a
gi¸c. hÖ thèng tÇng bËc cã u ®iÓm dÔ hiÓu dÔ cËp nhËt, dÔ ph¸t triÓn. D÷ liÖu
®îc truy cËp chÌn thªm c¸c théc tÝnh dÔ dµng, nhng nhîc ®iÓm cña hÖ thèng
nµy lµ khã kh¨n trong viÖc liªn kÕt c¸c thuéc tÝnh. Mét nhîc ®iÓm n÷a cña hÖ
thèng cÊu tróc d÷ liÖu tÇng bËc lµ cã mét sè lîng lín chØ môc files ph¶i qu¶n lý,
vµ mét sè gi¸ trÞ thuéc tÝnh cã thÓ ph¶i nh¾c ®i nh¾c l¹i nhiÒu lÇn, lµm cho d÷ liÖu
bÞ rêm rµ, ®iÒu ®ã lµm cho t¨ng phÝ tæn bé nhí.
- CÊu tróc kiÓu m¹ng:
Trong hÖ thèng tÇng bËc, ®i qua c¬ së d÷ liÖu bÞ h¹n chÕ bëi c¸c ®êng ®i lªn ®i
xuèng. Trong nhiÒu trêng hîp, ®ßi hái sù liªn kÕt l¹i. §Æc biÖt trong cÊu tróc d÷
liÖu cña c¸c ®èi tîng h×nh häc, ë ®ã c¸c c¹nh, c¸c bé phËn h×nh häc trong b¶n
®å cÇn ph¶i liªn kÕt víi nhau. Thùc tÕ th× d÷ liÖu vÒ to¹ ®é cña c¸c ®iÓm cã thÓ
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Người đăng: TrongThien Master
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Các giáo trình về GIS và viễn thám 9 10 277