Ktl-icon-tai-lieu

Các giáo trình về GIS và viễn thám

Được đăng lên bởi Boyviet Le
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2
Lêi nãi ®Çu.
T¸c gi¶ ch©n thµnh c¶m ¬n Ban Gi¸m ®èc Dù ¸n Qu¶n lý
®« thÞ ë ViÖt Nam, trßng §¹i häc Tæng hîp Montreal -
Canada, trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi ®Ó ra ®êi cuèn gi¸o tr×nh nµy.
C¶m ¬n Gi¸o s François Charbonneau, Ph. D. ®· gãp ý
cho viÖc x©y dùng ®Ò c¬ng cuèn gi¸o tr×nh vµ ®· gióp ®ì
t¸c gi¶ rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh biªn so¹n gi¸o tr×nh.
C¶m ¬n TiÕn sü KTS Ph¹m Kh¸nh Toµn ®· cïng T¸c gi¶
t×m kiÕm tµi liÖu vµ gãp ý kiÕn cho viÖc biªn so¹n.
HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý "Geographical Information Systems (GIS)" ®ang ®îc
øng dông réng r·i vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ râ rÖt vµo nhiÒu lÜnh vùc ë mét sè níc tiªn
tiÕn. Níc ta, ViÖc x©y dùng c¬ së d÷ liÖu, øng dông vµo GIS ë mét sè ngµnh nh
§Þa chÝnh, L©m nghiÖp ®· cã nh÷ng thµnh c«ng, nhng trong lÜnh vùc Quy ho¹ch
x©y dùng vµ Qu¶n lý ®« thÞ ë níc ta, GIS míi chØ bíc ®Çu ®îc øng dông, ®i
theo c¸c dù ¸n tiÕn hµnh ë mét sè ®« thÞ lín. Cã thÓ nãi øng dông GIS vÉn cßn lµ
vÊn ®Ò míi.
Trong khu«n khæ cña Dù ¸n Qu¶n lý ®« thÞ ViÖt Nam - hîp t¸c gi÷a hai níc Ca
Na §a vµ ViÖt Nam, cïng víi nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c, nhiÒu tµi liÖu gi¸o tr×nh ®·
®îc biªn so¹n, cuèn "
C¬ së d÷ liÖu vµ hÖ th«ng tin ®Þa lý GIS" lµ mét trong
nh÷ng gi¸o tr×nh ®ã.
Ban Gi¸m ®èc Dù ¸n Qun lý ®« thÞ ViÖt Nam ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho
chóng t«i trong qu¸ tr×nh biªn so¹n gi¸o tr×nh nµy. Gi¸o s
François
Charbonneau, Ph. D.
trêng §¹i häc Tæng hîp Montreal Ca Na §a ®· trùc tiÕp
gi¶ng d¹y m«n häc "C¬ së d÷ liÖu vµ hÖ th«ng tin ®Þa lý GIS" cho häc viªn Cao
häc Qu¶n lý ®« thÞ, t¹i trêng §¹i häc KiÕn tróc Hµ Néi. §îc gÆp gì vµ trao ®æi
trùc tiÕp víi Gi¸o s, lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc biªn so¹n gi¸o tr×nh
nµy.
Víi sù hç trî cña Dù ¸n Qu¶n lý ®« thÞ ViÖt Nam, Chóng t«i ®· cã ®iÒu kiÖn ®Ó
tiÕp cËn víi nh÷ng tµi liÖu míi vÒ GIS. Mét thuËn lîi n÷a lµ Dù ¸n Gi¸o dôc §¹i
häc mua phÇn mÒm ArcGIS 8.3 cho nhµ trêng. §©y lµ phÇn mÒm GIS tiªn tiÕn,
chóng t«i cã ®iÒu kiÖn t×m hiÓu, ®Ó bæ xung cho cuèn s¸ch nµy nh÷ng kh¸i niªm
míi.
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Trang 2
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Người đăng: Boyviet Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các giáo trình về GIS và viễn thám 9 10 943