Ktl-icon-tai-lieu

Các giáo trình về GIS và viễn thám

Được đăng lên bởi Boyviet Le
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 1 lần
13
Ch¬ng I.
Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ hÖ th«ng tin ®Þa lý
vµ hÖ quy chiÕu kh«ng gian.
1.1. Kh¸i niÖm vÒ th«ng tin ®Þa lý (Geographical Infomation).
§Ó hiÓu ®îc hÖ th«ng tin ®Þa lý, tríc hÕt chóng ta cÇn n¾m ®îc kh¸i niÖm
th«ng tin ®Þa lý lµ g×.
D÷ liÖu ®Þa lý liªn quan ®Õn c¸c ®Æc trng “®Þa lý” hay “kh«ng gian”. C¸c ®Æc
trng nµy ®îc ¸nh x¹, hay liªn quan ®Õn c¸c ®èi tîng kh«ng gian. Chóng cã thÓ
lµ c¸c ®èi tîng thùc thÓ, v¨n hãa hay kinh tÕ trong tù nhiªn. C¸c ®Æc trng trªn
b¶n ®å lµ biÓu diÔn ¶nh cña c¸c ®èi tîng kh«ng gian trong thÕ giíi thùc. BiÓu
tîng, mµu vµ kiÓu ®êng ®îc sö dông ®Ó thÓ hiÖn c¸c ®Æc trng kh«ng gian
kh¸c nhau trªn b¶n ®å 2D.
D÷ liÖu ®Þa lý lµ d÷ liÖu trong ®ã bao gåm c¸c th«ng tin vÒ vÞ trÝ, cã thÓ lµ h×nh
d¹ng vµ ®Æc tÝnh cña ®èi tîng, nh h×nh d¹ng h×nh häc cña d·y nói, cña con
s«ng, hßn ®¶o, bê biÓn, thµnh phè vv... D÷ liÖu ®Þa lý tham chiÕu tíi vÞ trÝ cña ®èi
tîng trªn bÒ mÆt cña tr¸i ®Êt, x¸c ®Þnh bëi hÖ thèng to¹ ®é tiªu chuÈn.
Cã thÓ ®Þnh nghÜa: "Th«ng tin ®Þa lý lµ nh÷ng th«ng tin cã quan hÖ tíi vÞ trÝ trªn
bÒ mÆt tr¸i ®Êt". Th«ng tin ®Þa lý cã ý nghÜa kh«ng gian, nã bao gåm ph¹m vi
réng lín, nh nh÷ng th«ng tin vÒ sù ph©n bè cña tµi nguyªn thiªn nhiªn, nh ®Êt,
níc sinh vËt, nh÷ng th«ng tin vÒ vÞ trÝ cña c¬ së h¹ tÇng nh ®êng x¸, c«ng
tr×nh, dÞch vô, nh÷ng th«ng tin vÒ hµnh chÝnh, ranh giíi vµ së h÷u. Ngay c¶ nh÷ng
d÷ liÖu thèng kª vÒ d©n sè, nh©n lùc, téi ph¹m còng thuéc vÒ nh÷ng th«ng tin ®Þa
lý, nÕu nã cã quan hÖ tíi vÞ trÝ kh«ng gian cña sè liÖu.
1.2. Kh¸i niÖm vÒ b¶n ®å.
B¶n ®å lµ ph¬ng tiÖn chuyÓn t¶i chñ yÕu nh÷ng kiÕn thøc th«ng tin ®Þa lý. B¶n
®å cho con ngêi nhËn biÕt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh÷ng ®èi tîng kh«ng gian, sù
liªn hÖ gi÷a chóng, còng nh ph¬ng híng.
1.2.1. B¶n ®å, môc ®Ých sö dông.
Trong lÞch sö, loµi ngêi ®· biÕt sö dông b¶n ®å tõ l©u. Ngêi ta t¹o ra b¶n ®å ®Ó
m« t¶ nh÷ng thùc thÓ trªn mÆt ®Êt, liªn quan tíi h×nh d¹ng, vÞ trÝ cña thùc thÓ ®ã.
Trong lÞch sö ViÖt Nam, b¶n ®å còng ®· ®îc sö dông tõ l©u. ë H¶i Phßng cã
mét ng«i chïa ®îc x©y dùng bªn s«ng CÊm mang tªn lµ chïa VÏ. Chïa VÏ
ngµy nay ®· trë thµnh ®Þa danh cña vïng ®Êt, ë ®ã x©y dùng mét c¶ng biÓn -
C¶ng Chïa VÏ. Sù tÝch cña chïa VÏ liªn quan tíi viÖc TrÇn Hng §¹o vÏ b¶n ®å,
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giáo trình về GIS và viễn thám - Người đăng: Boyviet Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Các giáo trình về GIS và viễn thám 9 10 395