Ktl-icon-tai-lieu

Các hàm Bv6 sắp xếp theo ABC

Được đăng lên bởi phamthainguyen86
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2765 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TOP

Các hàm sắp xếp theo ABC
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tên hàm:
Abs
Mô tả:
Abs (number)
Lấy trị tuyệt đối của số Number
Tham số:
Number
Số cần tính
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3)' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3)' Returns 50.3.
End Sub
.................................. Return Top ...................................
Tên hàm:
AppActivate
Mô tả:
AppActivate title [, wait]
Gọi một cửa sổ đang chạy activate (Nếu cửa sổ đó chưa được mở sẽ xảy ra lỗi)
Tham số:
title
Tiêu đề của cửa sổ đó
wait
Thời gian chờ
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyAppID, ReturnValue
AppActivate "Microsoft Word"' Activate Microsoft
' Ham AppActivate co the su dung gia tri do hm shell tra ve
MyAppID = Shell("C:\WORD\WINWORD.EXE", 1)' Run Microsoft Word.
AppActivate MyAppID' Activate Microsoft
' Word.
ReturnValue = Shell("c:\EXCEL\EXCEL.EXE", 1)' Run Microsoft Excel.
AppActivate ReturnValue' Activate Microsoft
' Excel.
End Sub
Tham khảo thêm:
SendKeys
Shell
.................................. Return Top .....................................
Tên hàm:
Array
Mô tả:
Array(arglist)
Gán các giá trị trong arglist vào một mảng.
Tham số:
arglist : chứa giá trị của cần tạo mảng, các giá trị cách nhau bằng dấu phẩy (,). Giá trị đầu sẽ được gán cho chỉ
số index đầu, giá trị thứ 2 gán cho chỉ số index 2...

Ví dụ:
Dim MyWeek, MyDay

MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2)' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4)' MyDay contains "Thu".
.................................. Return Top .....................................
Tên hàm:
Asc
Mô tả:
Asc (string)
Chuyển ký tự thành mã Ascii
Tham số:
string
Chuỗi cần chuyển
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A")' Returns 65.
MyNumber = Asc("a")' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple")' Returns 65.
End Sub
Tham khảo thêm:
Chr
.................................. Return Top .....................................
Tên hàm:
AscW
Mô tả:
AscW (string)
Chuyển ký tự thành mã Ascii (hỗ trợ Unicode)
Tham số:
string
Chuỗi cần chuyển
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyNumber
MyNumber = AscW("A")' Returns 65.
MyNumber = AscW("a")' Returns 97.
MyNumber = AscW("Apple")' Returns 65.
End Sub
Tham khảo thêm:
ChrW
.................................. Return Top ....................................
...
TOP
Các hàm sắp xếp theo ABC
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W
X
Y
Z
Tên hàm:
Abs
Mô tả:
Abs (number)
Lấy trị tuyệt đối của số Number
Tham số:
Number
Số cần tính
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3)' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3)' Returns 50.3.
End Sub
.................................. Return Top ...................................
Tên hàm:
AppActivate
Mô tả:
AppActivate title [, wait]
Gọi một cửa sổ đang chạy activate (Nếu cửa sổ đó chưa được mở sẽ xảy ra lỗi)
Tham số:
title
Tiêu đề của cửa sổ đó
wait
Thời gian chờ
Ví dụ:
Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Dim MyAppID, ReturnValue
AppActivate "Microsoft Word"' Activate Microsoft
' Ham AppActivate co the su dung gia tri do hm shell tra ve
MyAppID = Shell("C:\WORD\WINWORD.EXE", 1)' Run Microsoft Word.
AppActivate MyAppID' Activate Microsoft
' Word.
ReturnValue = Shell("c:\EXCEL\EXCEL.EXE", 1)' Run Microsoft Excel.
AppActivate ReturnValue' Activate Microsoft
' Excel.
End Sub
Tham khảo thêm:
SendKeys
Shell
.................................. Return Top .....................................
Tên hàm:
Array
Mô tả:
Array(arglist)
Gán các giá trị trong arglist vào một mảng.
Tham số:
arglist : chứa giá trị của cần tạo mảng, các giá trị cách nhau bằng dấu phẩy (,). Giá trị đầu sẽ được gán cho chỉ
số index đầu, giá trị thứ 2 gán cho chỉ số index 2...
Ví dụ:
Dim MyWeek, MyDay
Các hàm Bv6 sắp xếp theo ABC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hàm Bv6 sắp xếp theo ABC - Người đăng: phamthainguyen86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Các hàm Bv6 sắp xếp theo ABC 9 10 546