Ktl-icon-tai-lieu

Các hàm lập trình robot pascal

Được đăng lên bởi qu-nh-pham-ngoc-phuong
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2365 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thư viện Pascal SROBOT 1.0

SaigonTech
2012

1

Nội dung
A. Các kiểu dữ liệu ..........................................................................................................6
B. Các hằng số .................................................................................................................6
1. Các hằng số cổng ra (gắn động cơ)............................................................................................... 6
2. Các hằng số cổng vào (gắn các bộ cảm biến) ................................................................................ 6
3. Các hằng kiểu vận tốc .................................................................................................................. 6
4. Các hằng số màu sắc .................................................................................................................... 6

C. Các hàm điều khiển robot ..........................................................................................7
1. Các hàm tạo robot........................................................................................................................ 7
1. function createRobot(name: String): SROBOT ......................... 7
2. function createRobot(name: String; configName: String): SROBOT ..... 7
3. function createRobot(name: String; configName: String; startX: Real
startY: RealstartDir: Real): SROBOT .................................. 7
4. function createFarRobot(host: String; name: String): SROBOT ........ 8
5. function createFarRobot(host: String; name: String; configName:
String): SROBOT ...................................................... 8
6. function createFarRobot(host: String; name: String; configName:
String; startX: SmallInt startY:SmallInt;startDir: Real): SROBOT ...... 9

2. Các hàm liên quan đến kiểu SROBOT ......................................................................................... 9
1. functionrobotRemove(rb: ROBOT): SmallInt........................... 9
2. function robotGetTrackWidth(rb: SROBOT): Real ...................... 9
3. function robotGetMotor(rb: SROBOT; port: SmallInt): SMOTOR ........ 10
4. function robotGetPilot(rb: SROBOT): SPILOT ........................ 10
5. function robotGetLightSensor(rb: SROBOT; port: SmallInt):
SLIGHTSENSOR ........................................................ 10
6. function robotGetColorSensor(rb: SROBOT; port: SmallInt):
SCOLORSENSOR ........................................................ 11
7. function robotGetSoundSensor(r...
1
Thư vin Pascal SROBOT 1.0
SaigonTech
2012
Các hàm lập trình robot pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hàm lập trình robot pascal - Người đăng: qu-nh-pham-ngoc-phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Các hàm lập trình robot pascal 9 10 386