Ktl-icon-tai-lieu

Các hàm thống kê dùng trong excel

Được đăng lên bởi caoboidhg
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu Tin học đại cương

Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường

MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL:
1. Các hàm thống kê (7 hàm thường gặp):
Các ví dụ trong phần này sử dụng số liệu ở bảng bên dưới:

a. Hàm SUM:
 Cú pháp: SUM(List)
 Công dụng: Tính tổng các trị số trong danh sách (List).
 Ví dụ: =SUM(B1:B7, 4)

 40

b. Hàm MAX:
 Cú pháp: MAX(List)
 Công dụng: Trả về trị số lớn nhất trong danh sách (List).
 Ví dụ: =MAX(B1:B7)

 21

c. Hàm MIN:
 Cú pháp: MIN(List)
 Công dụng: Trả về trị số nhỏ nhất trong danh sách (List).
 Ví dụ: =MIN(B1:B7)

2

d. Hàm AVERAGE:
 Cú pháp: AVERAGE(List)
 Công dụng: Tính trung bình cộng các trị số trong danh sách (List).
 Ví dụ: =AVERAGE(B1:B7)

9

e. Hàm RANK:
 Cú pháp: RANK(X, vùng xếp hạng, cách xếp hạng)
 Công dụng: Trả về thứ hạng của trị số X trong vùng xếp hạng căn cứ vào cách xếp
hạng. Nếu cách xếp hạng bằng 0 thì X sẽ được đếm theo thứ tự hạng giảm dần; nếu cách xếp
hạng bằng 1 thì X sẽ được đếm theo thứ tự hạng tăng dần.
 Ví dụ: =RANK(C1, C1:C7, 1)

1

=RANK(C1, C1:C7, 0)

7

f. Hàm COUNT:
 Cú pháp: COUNT(List)
 Công dụng: Đếm số phần tử có giá trị số, ngày, giờ (kể cả phần tử là biểu thức hoặc
hàm cho kết quả là một trị số, ngày, giờ) trong danh sách (List). Nếu đối số là một vùng bảng
tính (Cell, Range) thì hàm sẽ đếm số ô có giá trị là trị số, ngày, giờ trong vùng. Với các đối số
không phải là vùng bảng tính thì hàm sẽ đếm số lượng đối số có giá trị số, ngày, giờ.
 Ví dụ: =COUNT(B1:B7)
Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tùng

4
Trang 1

Tài liệu Tin học đại cương

=COUNT(B1:B7, 6, “A”)

Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường

5

g. Hàm COUNTA:
 Cú pháp: COUNTA(List)
 Công dụng: Nếu đối số là một vùng bảng tính (Cell, Range) thì hàm sẽ đếm số ô có
chứa số liệu trong vùng (không đếm các ô trống). Với các đối số không phải là vùng bảng tính
thì hàm sẽ đếm số lượng đối số.
 Ví dụ: =COUNT(B1:B7)
=COUNT(B1:B7, 6, “A”)

6
8

2. Các hàm xử lý chuỗi ký tự (5 hàm thường gặp):
a. Hàm LEFT:
 Cú pháp: LEFT(text, n)
 Công dụng: Trả về n ký tự bên trái của chuỗi text.
 Ví dụ: =LEFT("Nguyen Tung", 6)

 "Nguyen"

b. Hàm RIGHT:
 Cú pháp: RIGHT(text, n)
 Công dụng: Trả về n ký tự bên phải của chuỗi text.
 Ví dụ: =RIGHT("Bo mon Tin hoc", 7)

 "Tin hoc"

c. Hàm MID:
 Cú pháp: MID(text, m, n)
 Công dụng: Trả về n ký tự bắt đầu tại vị trí m trong chuỗi text.
 Ví dụ: =MID("Dai hoc An Giang", 9, 2)

 "An"

d. Hàm LEN:
 Cú pháp: LEN(text)
 Công dụng: Hàm cho giá trị số là số lượng ký tự của chuỗi text.
...
Tài liệu Tin học đại cương Khoa Kỹ Thuật – Công Nghệ – Môi Trường
Giảng viên: Nguyễn Hoàng Tùng Trang 1
MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL:
1. Các hàm thống kê (7 hàm thường gặp):
Các ví dụ trong phần này sử dụng số liệu ở bảng bên dưới:
a. Hàm SUM:
Cú pháp: SUM(List)
Công dụng: Tính tổng các trị số trong danh sách (List).
Ví dụ: =SUM(B1:B7, 4) 40
b. Hàm MAX:
Cú pháp: MAX(List)
Công dụng: Trả về trị số lớn nhất trong danh sách (List).
Ví dụ: =MAX(B1:B7) 21
c. Hàm MIN:
Cú pháp: MIN(List)
Công dụng: Trả về trị số nhỏ nhất trong danh sách (List).
Ví dụ: =MIN(B1:B7) 2
d. Hàm AVERAGE:
Cú pháp: AVERAGE(List)
Công dụng: Tính trung bình cộng các trị số trong danh sách (List).
Ví dụ: =AVERAGE(B1:B7) 9
e. Hàm RANK:
Cú pháp: RANK(X, vùng xếp hạng, cách xếp hạng)
Công dụng: Trả về thứ hạng của trị số X trong vùng xếp hạng căn cứ vào cách xếp
hạng. Nếu cách xếp hạng bằng 0 thì X s được đếm theo thứ tự hạng giảm dần; nếu cách xếp
hạng bằng 1 thì X sẽ được đếm theo thứ tự hạng tăng dần.
Ví dụ: =RANK(C1, C1:C7, 1) 1
=RANK(C1, C1:C7, 0) 7
f. Hàm COUNT:
Cú pháp: COUNT(List)
Công dụng: Đếm số phần tg trị số, ngày, giờ (kể cphần tử là biểu thức hoặc
hàm cho kết quả là một trị số, ngày, giờ) trong danh sách (List). Nếu đối số là một vùng bảng
tính (Cell, Range) thì hàm sẽ đếm số ô có giá trị là trị số, ngày, giờ trong vùng. Với các đối số
không phải là vùng bảng tính thì hàm sẽ đếm số lượng đối số có giá trị số, ngày, giờ.
Ví dụ: =COUNT(B1:B7) 4
Các hàm thống kê dùng trong excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hàm thống kê dùng trong excel - Người đăng: caoboidhg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các hàm thống kê dùng trong excel 9 10 797