Ktl-icon-tai-lieu

Các hàm trong SQL

Được đăng lên bởi Ho Vi To
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các hàm có sẵn trong SQL
1/ Hàm Aggregate - Hàm tập hợp : Dùng hỗ trợ việc tập hợp một lượng lớn dữ
liệu .
sum(column_name) : Trả về tồng của tập hợp giá trị trong cột.
Ví dụ : Code:select sum(Quantity) as Total from WidgetOrders
avg(column_name) : Trả về giá trị trung bình của tập hợp giá trị trong cột .
Ví dụ : Code:select avg ( UnitPrice * Quantity ) as ' AvegagePrice ' from
WidgetOrders where Continent = ' North America '
count(*) : Đếm số lượng trong bảng thoả mãn điều kiện.
Ví dụ : Code:select count(*) as ' Number of Large Orders ' from WidgetOrders
where Quantity > 100
max(column_name) : Trả về giá trị lớn nhất trong một tập giá trị.
Ví dụ : Code:select max (Quantity * UnitPrice) as ' Largest Order ' from
WigetOrders
min(column_name) : Trả về giá trị nhỏ nhất trong một tập giá trị .
Ví dụ : Code:select min ( Quantity * UnitPrice ) as ' Smallet Order ' from
WidgetOrders
2/ Hàm Conversion - Hàm chuyển đổi : Dùng chuyển giá trị từ một kiểu dữ liệu
sang kiểu dữ liệu khác . Nó còn được dùng để định dạng ngày tháng . SQL cung
cấp hàm chuyển đổi duy nhất là CONVERT().
convert (datatype (length) , expression , style)
Ví dụ : Code:select ' empid : ' +convert (char (4) , employeeid) from employees
3/ Hàm date - Hàm ngày tháng : Dùng thao tác với các giá trị ngày tháng.
Chữ viết tắt và giá trị :
Hour = hh ( 0 - 23 ) , Minute = Mi ( 0 - 59 ) , Second = Ss ( 0 - 59 ), Millisecond =
Ms ( 0 - 999 ) , Day of year = Dy ( 1 - 366 ) , Day = Dd ( 1 - 31) , Year = yy ( 1753
- 9999 ).
getdate : Ngày hiện tại.
Ví dụ : Code:select getdate()
dateadd ( datepart , number , date ) : Giá trị ngày cộng với một số.
Ví dụ : Code:select dateadd ( mm, 4 , ' 01/01/99 ' )
Thêm vào trường mm (tháng) với giá trị 4 . Kết quả sẽ là : 05/01/99
datediff (datepart , date 1 ,date 2) : Giá trị chênh lệch giữa hai ngày .
Ví dụ : Code:select datediff ( mm , ' 01/01/99 ' , ' 05/01/99 ' )

Trả về kết quả là : 4 . So sánh giữa hai trường tháng .
datename (datepart , date ) : Giá trị ngày định dạng tương ứng .
Ví dụ : Code:select datename (dw , ' 01/01/2000 ' )
Kết quả sẽ trả về Saturday.
datepart ( datepart , date )
Ví dụ : Code:select datepart ( day , ' 01/15/2000 ' )
Trả về kết quả giá trị ngày là 15.
4/ Các hàm toán học trong SQL
abs (num_expr) : Giá trị tuyệt đối của một số .
Ví dụ : Code:select abs(- 43)
Kết quả trả về là : 43
floor (num_expr) : Số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị .
Ví dụ : Code:select floor ( 43,5 )
Kết quả trả về là : 43
ceiling (num_expr) : Số nguyên lớn nhất lớn ...
Các hàm có sẵn trong SQL
1/ Hàm Aggregate - Hàm tập hợp : Dùng hỗ trợ việc tập hợp một lượng lớn dữ
liệu .
sum(column_name) : Trả về tồng của tập hợp giá trị trong cột.
Ví dụ : Code:select sum(Quantity) as Total from WidgetOrders
avg(column_name) : Trả về giá trị trung bình của tập hợp giá trị trong cột .
Ví dụ : Code:select avg ( UnitPrice * Quantity ) as ' AvegagePrice ' from
WidgetOrders where Continent = ' North America '
count(*) : Đếm số lượng trong bảng thoả mãn điều kiện.
Ví dụ : Code:select count(*) as ' Number of Large Orders ' from WidgetOrders
where Quantity > 100
max(column_name) : Trả về giá trị lớn nhất trong một tập giá trị.
Ví dụ : Code:select max (Quantity * UnitPrice) as ' Largest Order ' from
WigetOrders
min(column_name) : Trả về giá trị nhỏ nhất trong một tập giá trị .
Ví dụ : Code:select min ( Quantity * UnitPrice ) as ' Smallet Order ' from
WidgetOrders
2/ Hàm Conversion - Hàm chuyển đổi : Dùng chuyển giá trị từ một kiểu dữ liệu
sang kiểu dữ liệu khác . Nó còn được dùng để định dạng ngày tháng . SQL cung
cấp hàm chuyển đổi duy nhất là CONVERT().
convert (datatype (length) , expression , style)
Ví dụ : Code:select ' empid : ' +convert (char (4) , employeeid) from employees
3/ Hàm date - Hàm ngày tháng : Dùng thao tác với các giá trị ngày tháng.
Chữ viết tắt và giá trị :
Hour = hh ( 0 - 23 ) , Minute = Mi ( 0 - 59 ) , Second = Ss ( 0 - 59 ), Millisecond =
Ms ( 0 - 999 ) , Day of year = Dy ( 1 - 366 ) , Day = Dd ( 1 - 31) , Year = yy ( 1753
- 9999 ).
getdate : Ngày hiện tại.
Ví dụ : Code:select getdate()
dateadd ( datepart , number , date ) : Giá trị ngày cộng với một số.
Ví dụ : Code:select dateadd ( mm, 4 , ' 01/01/99 ' )
Thêm vào trường mm (tháng) với giá trị 4 . Kết quả sẽ là : 05/01/99
datediff (datepart , date 1 ,date 2) : Giá trị chênh lệch giữa hai ngày .
Ví dụ : Code:select datediff ( mm , ' 01/01/99 ' , ' 05/01/99 ' )
Các hàm trong SQL - Trang 2
Các hàm trong SQL - Người đăng: Ho Vi To
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các hàm trong SQL 9 10 856