Ktl-icon-tai-lieu

Các hàm trong thư viện C C

Được đăng lên bởi Thằng Thầy Tu
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THƯ VIỆN TIME.H
Các ñối tượng kiểu struct tm ñược sử dụng ñể lưu trữ ngày tháng và thời gian.
struct tm
{
int tm_sec;
int tm_min;
int tm_hour;
int tm_mday;
int tm_mon;
int tm_year; //year since 1900
int tm_wday; //days since Sunday
int tm_yday; //days since 1 January: [0,365]
int tm_isdst; //daylight saving time flag
}
Cờ tm_isdst là số dương (+) nếu daylight saving time có tác dụng, bằng 0 nếu không có, là số âm (-) nếu không
có thông tin.
Mã quy cách Ý nghĩa
%a
Tên ngày trong tuần viết tắt
%A
Tên ngày trong tuần ñầy ñủ
%b
Tên tháng viết tắt
%B
Tên tháng ñầy ñủ
%c
Date và time
%d
Ngày trong tháng
%H
Giờ trong ngày, 24 giờ
%h
Giờ trong ngày, 12 giờ
%j
Ngày trong năm
%m
Tháng
%M
Phút sau giờ
%p
AM hay PM
%s
Giây trong giờ
%U
Tuần trong năm
%w
Ngày trong tuần (0-6)
%x
Date
%X
Time
%y
Năm trong thế kỷ
%Y
Năm
%Z
Múi giờ
%%
Ký tự %
Truy nhập vào ñồng hồ
clock_t clock (void);
ðây là số xung ñồng hồ của máy. Muốn tính ra giây, ta ñem chia với CLOCK_PER_SEC. Nếu tạo xung ñồng hồ
của CPU không có, hàm trả lại giá trị 1.

Truy nhập vào thời gian
double difftime (time_t t0, time_t t1);
char *asctime (const struct tm *tp);
size_t strftime (char *s, size_t n, const char *cntrl_str, const struct tm*tp);
structtm *gmtime (const time_t *t_ptr);
struct tm *localtime (const time_t *t_ptr);
time_t mktime (struct tm *tp);
time_t time (time_t *timer); nhận thời gian hệ thống quy ra giây
void getdate (struct date *datep); nhận ngày hệ thống
void setdate (struct date *datep); thiết lập ngày hệ thống
void gettime (struct time *timep); nhận giờ hệ thống
void settime (struct time *timep); thiết lập giờ hệ thống
THƯ VIỆN STRING.H
Các hàm quản lý bộ nhớ
int memcmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chuỗi s1, s2 (phân biệt chữ hoa, chữ
thường)
Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2
Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1
Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1
int memicmp (const void *s1, const void *s2, size_t n); so sánh n byte trong 2 chuỗi s1, s2 (không phân biệt chữ
hoa, chữ thường)
Nếu giá trị trả về >0 thì chuỗi s1 > chuỗi s2
Nếu giá trị trả về <0 thì chuỗi s2 < chuỗi s1
Nếu giá trị trả về =0 thì chuỗi s2 giống chuỗi s1
void *memchr (const void *s, int c, size_t n); tìm ký tự c trong n byte ñầu của vùng s, nếu tìm thấy, hàm trả về ñịa
chỉ của byte chứa ký tự c ñầu tiên trong s, trái lại, trả về NULL
void *memccpy (void *dest, const void *src, int c, size_t n); sao chép các ký tự từ vùng src sang vùng dest, việc
sao chép kế...
THƯ VIN TIME.H
Các ñối tượng kiu struct tm ñược s dng ñể lưu tr ngày tháng và thi gian.
struct tm
{
int tm_sec;
int tm_min;
int tm_hour;
int tm_mday;
int tm_mon;
int tm_year; //year since 1900
int tm_wday; //days since Sunday
int tm_yday; //days since 1 January: [0,365]
int tm_isdst; //daylight saving time flag
}
C tm_isdst là s dương (+) nếu daylight saving time có tác dng, bng 0 nếu không có, là s âm (-) nếu không
có thông tin.
Mã quy cách Ý nghĩa
%a Tên ngày trong tun viết tt
%A Tên ngày trong tun ñầy ñủ
%b Tên tháng viết tt
%B Tên tháng ñầy ñủ
%c Date và time
%d Ngày trong tháng
%H Gi trong ngày, 24 gi
%h Gi trong ngày, 12 gi
%j Ngày trong năm
%m Tháng
%M Phút sau gi
%p AM hay PM
%s Giây trong gi
%U Tun trong năm
%w Ngày trong tun (0-6)
%x Date
%X Time
%y Năm trong thế k
%Y Năm
%Z Múi gi
%% Ký t %
Truy nhp vào ñồng h
clock_t clock (void);
ðây là s xung ñồng h ca máy. Mun tính ra giây, ta ñem chia vi CLOCK_PER_SEC. Nếu to xung ñồng h
ca CPU không có, hàm tr li giá tr 1.
Các hàm trong thư viện C C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hàm trong thư viện C C - Người đăng: Thằng Thầy Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các hàm trong thư viện C C 9 10 977