Ktl-icon-tai-lieu

Các hàm và thủ tục trong Pascal

Được đăng lên bởi Quốc Nguyễn Thiên
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1135 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Vietebooks

Nguyễn Hoàng Cương

Bài 1:
Các hàm và thủ tục trong Pascal
Yêu cầu: Dùng các phím F1, Alt F1, Ctrl + F1 xem cấu trúc và các thông số
đầu vào của từng lệnh trong Pascal và ghi vào dòng phía dưới của các câu
lệnh.
Ví dụ:
- Window
Tạo một cửa sổ màn hình mới
)
Procedure Window (X1,Y1,X2,Y2:Byte);
Bạn có thể Copy các ví dụ của Pascal và thử chạy nó để hiểu rõ hơn về cách
sử dụng của các hàm và các thủ tục...
I. Một số Unit hay dùng trong Pascal for DOS
Khi sử dụng một Unit nào đó bạn cần phải khai báo tên Unit sau từ khoá uses. Các
Unit có thể đã được Pascal tạo trước đó hoặc do chính bạn định nghĩa.
1. Unit System:
Không phải khai báo sau từ khoá uses, nó là thư viện chứa các hằng, biếnn
thủ tục, hàm để xuất, nhập, xử lý dữ liệu, cấp phát, quản lý bộ nhớ.
Các thủ tục và hàm trong Unit system:
Các thủ tục (Procedure):
- Append
Mở một tập tin văn bản để ghi
- Reset Mở một tập tin đã có để đọc
thêm dữ liệu.
- ReWrite Tạo mới và mở tập tin.
- Assign
Gán tên một tập tin ngoại trú vào
- Read
Gán giá trị cho một hay nhiều biến
biến tập tin.
- Readln Gán giá trị cho một hay nhiều biến
- Close
Ðóng biến tập tin.
- Str
Ðổi giá trị kiểu số sang dạng chuỗi
- Exit
Thoát chương trình hoặc vòng ký tự.
lặp.
- Val
Ðổi giá trị kiểu chuỗi sang dạng số.
- FillChar
Ðiền một số byte có giá trị vào
- Write Xuất dữ liệu ra tập tin, màn hình.
một biến.
- Writeln Xuất dữ liệu ra tập tin, màn hình.
- Halt
Kết thúc ngang chương trình.
- Inc
Tăng giá trị một biến.
- Randomize Khởi tạo chế độ tạo số ngẫu
nhiên.
Các hàm (Function):
- ABS
Lấy giá trị tuyệt đốI
- Arctang Lấy giá trị Arctang của một giá trị
lượng giác.
- Cos
Lấy giá trị lượng giác Cosin của một
góc.
- Chr
Lấy ký tự trong bảng mã ASCII
- Concat Nối các chuỗi.
- Eof
Kiểm tra trạng thái kết thúc của tập
tin.
- Eoln
Trạng thái kết thúc dòng của tập tin
văn bản.
- Exp
Lấy luỹ thừa cơ số e của một số.
- Length Lấy chiều dài của một chuỗi
- Ord
Lấy thứ tự của một ký tự trong bản
mã ASCII.
2. Unit Crt:
Trang 1

- Paramcount
Tổng số tham số truyền vào
của chương trình.
- ParamStr Nội dung của tham số.
- Pi
Giá trị 3,1416...
- Pos
Vị trí của một chuỗi con trong
chuỗi lớn.
- Random Tạo một số ngẫu nhiên.
- Round
Làm tròn một số.
- Sin
Cho giá trị lượng giác Sinus của
một góc.
- Sqr
Bình phương của một số
- Sqrt
Căn bậc hai của một số.
- Upcase Ðổi ký tự thường thành ký tự in.

Vietebooks

Nguyễn Hoàng Cương

Là thư viện chứa các hằng, biến, thủ tục, hàm dùng để xuất dữ liệu dạng văn
bản trên màn hình, các thủ tục có liên qu...
Vietebooks Nguyn Hoàng Cương
Trang 1
Bài 1:
Các hàm và th tc trong Pascal
Yêu cu: Dùng các phím F1, Alt F1, Ctrl + F1 xem cu trúc và các thông s
đầu vào ca tng lnh trong Pascal và ghi vào dòng phía dưới ca các câu
lnh.
Ví d:
- Window To mt ca s màn hình mi
) Procedure Window (X1,Y1,X2,Y2:Byte);
Bn có th Copy các ví d ca Pascal và th chy nó để hiu rõ hơn v cách
s dng ca các hàm và các th tc...
I. Mt s Unit hay dùng trong Pascal for DOS
Khi s dng mt Unit nào đó bn cn phi khai báo tên Unit sau t khoá uses. Các
Unit có th đã được Pascal to trước đó hoc do chính bn định nghĩa.
1. Unit System:
Không phi khai báo sau t khoá uses, nó là thư vin cha các hng, biếnn
th tc, hàm để xut, nhp, x lý d liu, cp phát, qun lý b nh.
Các th tc và hàm trong Unit system:
Các th tc (Procedure):
- Append M mt tp tin văn bn để ghi
thêm d liu.
- Assign Gán tên mt tp tin ngoi trú vào
biến tp tin.
- Close Ðóng biến tp tin.
- Exit Thoát chương trình hoc vòng
lp.
- FillChar Ðin mt s byte có giá tr vào
mt biến.
- Halt Kết thúc ngang chương trình.
- Inc Tăng giá tr mt biến.
- Randomize Khi to chế độ to s ngu
nhiên.
- Reset M mt tp tin đã có để đọc
- ReWrite To mi và m tp tin.
- Read Gán giá tr cho mt hay nhiu biến
- Readln Gán giá tr cho mt hay nhiu biến
- Str Ði giá tr kiu s sang dng chui
ký t.
- Val Ði giá tr kiu chui sang dng s.
- Write Xut d liu ra tp tin, màn hình.
- Writeln Xut d liu ra tp tin, màn hình.
Các hàm (Function):
- ABS Ly giá tr tuyt đốI
- Arctang Ly giá tr Arctang ca mt giá tr
lượng giác.
- Cos Ly giá tr lượng giác Cosin ca mt
góc.
- Chr Ly ký t trong bng mã ASCII
- Concat Ni các chui.
- Eof Kim tra trng thái kết thúc ca tp
tin.
- Eoln Trng thái kết thúc dòng ca tp tin
văn bn.
- Exp Ly lu tha cơ s e ca mt s.
- Length Ly chiu dài ca mt chui
- Ord Ly th t ca mt ký t trong bn
mã ASCII.
- Paramcount Tng s tham s truyn vào
ca chương trình.
- ParamStr Ni dung ca tham s.
- Pi Giá tr 3,1416...
- Pos V trí ca mt chui con trong
chui ln.
- Random To mt s ngu nhiên.
- Round Làm tròn mt s.
- Sin Cho giá tr lượng giác Sinus ca
mt góc.
- Sqr Bình phương ca mt s
- Sqrt Căn bc hai ca mt s.
- Upcase Ði ký t thường thành ký t in.
2. Unit Crt:
Các hàm và thủ tục trong Pascal - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hàm và thủ tục trong Pascal - Người đăng: Quốc Nguyễn Thiên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Các hàm và thủ tục trong Pascal 9 10 463