Ktl-icon-tai-lieu

Các hệ mã hóa thông tin

Được đăng lên bởi Huy Tùng Phạm
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án II- Các thuật toán mã hóa thông tin

Nguyễn Tiến Dũng- MSSV:20101285

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 2
CHƢƠNG I.CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN ..................................................................... 3
1.Mật mã học ............................................................................................................... 3
2.Hệ mật mã ................................................................................................................ 3
3.Phân loại các thuật toán mã hóa ............................................................................... 4
CHƢƠNG II.HỆ MÃ KHÓA CÔNG KHAI ................................................................. 5
I.Khái niệm .................................................................................................................. 5
II. Một số hệ mã khóa công khai ................................................................................. 6
1. Hệ mã Elgamal..................................................................................................... 6
2.Hệ mã hóa Rabin................................................................................................... 8
CHƢƠNG III.HỆ MÃ KHÓA BÍ MẬT....................................................................... 12
1. Chuẩn mã hóa dữ liệu DES ................................................................................ 12
1.1.

Giới thiệu ..................................................................................................... 12

1.2

. Giải thuật ................................................................................................... 12

2. Chuẩn mã hóa dữ liệu AES ................................................................................ 15
2.1. Giới thiệu ........................................................................................................ 15
2.2.

Giải thuật ..................................................................................................... 15

KẾT LUẬN .................................................................................................................. 21
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 22

1

Đồ án II- Các thuật toán mã hóa thông tin

Nguyễn Tiến Dũng- MSSV:20101285

MỞ ĐẦU
Ngày nay nền công nghệ thông tin và internet ngày càng phát triển mạnh
mẽ.Cùng với...
 án II- Các thut toán mã hóa thông tin Nguyn Ti- MSSV:20101285
1
MC LC
M U ........................................................................................................................ 2
N ..................................................................... 3
1.Mt mã hc ............................................................................................................... 3
2.H mt mã ................................................................................................................ 3
3.Phân loi các thut toán mã hóa ............................................................................... 4
KHÓA CÔNG KHAI ................................................................. 5
I.Ki nim .................................................................................................................. 5
II. Mt s h mã khóa công khai ................................................................................. 6
1. H mã Elgamal..................................................................................................... 6
2.H mã hóa Rabin................................................................................................... 8
KHÓA BÍ MT....................................................................... 12
1. Chun mã hóa d liu DES ................................................................................ 12
1.1. Gii thiu ..................................................................................................... 12
1.2 . Gii thut ................................................................................................... 12
2. Chun mã hóa d liu AES ................................................................................ 15
2.1. Gii thiu ........................................................................................................ 15
2.2. Gii thut ..................................................................................................... 15
KT LUN .................................................................................................................. 21
TÀI LIU THAM KHO ............................................................................................ 22
Các hệ mã hóa thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hệ mã hóa thông tin - Người đăng: Huy Tùng Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Các hệ mã hóa thông tin 9 10 622