Ktl-icon-tai-lieu

Các Hệ thống phân tán

Được đăng lên bởi memopad0001
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 1403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÀI GIẢNG
HỆ THỐNG PHÂN TÁN
(Dùng cho đề cương INT 1 4 05)

Người soạn biên: ThS. Nguyễn Xuân Anh
Đơn vị công tác: Bộ môn Hệ thống thông tin
Khoa CNTT 1

Hà nội 12/2014

Hệ thống phân tán

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1:
TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN....................................... 6
1.1
Hệ thống phân tán là gì............................................................................................... 6
1.2
Phân loại các hệ thống phân tán ................................................................................ 7

1.3

1.2.1

Các hệ thống điện toán phân tán............................................................7

1.2.1.1
1.2.1.2

Hệ thống điện toán cụm.................................................................................. 7
Hệ thống điện toán lưới .................................................................................. 8

1.2.2
1.2.3

Các hệ thống thông tin phân tán ............................................................9
Các hệ thống lan tỏa phân tán..............................................................10

Các đặc trưng và mục tiêu thiết kế cơ bản của các hệ thống phân tán .................... 11

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4

Kết nối người sử dụng và tài nguyên hệ thống....................................11
Trong suốt đối với người sử dụng .......................................................11
Tính mở của hệ thống ..........................................................................12
Qui mô mở rộng hệ thống....................................................................12

Các kiến trúc của các hệ thống phân tán .................................................................. 12

1.4.1
1.4.2

Các kiểu hệ thống phân tán..................................................................12
Phân loại kiến trúc hệ thống phân tán .................................................15

CHƯƠNG 2:
VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP TRONG HỆ THỐNG PHÂN TÁN................... 20
2.1
Truyền thông ............................................................................................................ 20

2.2

2.1.1

Cơ sở truyền thông ..............................................................................20

2.1.1.1
2.1.1.2

Giao thức mạng ............................................................................................ 20
Phân loại truyền thông.................................................................................. 23

2.1.2...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN 1
BÀI GING
H THNG PHÂN TÁN
(Dùng cho đề cương INT 1 4 05)
Người son biên: ThS. Nguyn Xuân Anh
Đơn v công tác: B môn H thng thông tin
Khoa CNTT 1
Hà ni 12/2014
Các Hệ thống phân tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Hệ thống phân tán - Người đăng: memopad0001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Các Hệ thống phân tán 9 10 189