Ktl-icon-tai-lieu

Các hệ thống phân tán

Được đăng lên bởi truong-nguyen-dang-uy
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.
a.

Hoạt động truyền thông trong đó sender bị nghẽn cho đến khi yêu cầu của nó:
Persistent communication

b.
c.
d.

Synchronous communication (đ)
Asynchronous communication
Transient communication

2. Hoạt động truyền thông trong hệ thống phân tán có : ??????
a. Hai điểm đồng bộ then chốt
b. Bốn điểm đồng bộ then chốt
c. Ba điểm đồng bộ then chốt (đ)
d. Hai điểm đồng bộ then chốt và hai điểm đồng bộ thứ yếu
3.
a.

Message queuing system là sự phối hợp giữa

b.
c.
d.

Persistence và synchronization (đ)

4.
a.

Remote procedure call là sự phối hợp giữa :

b.
c.
d.

Transient và synchronization (đ)

5.

Khi truyền nhiều message

a.
b.
c.
d.

Persistent communication
Discrete communication
Transient communication

6.
a.
b.
c.

Transient và synchronization
Persistence và asychronization
Transeint và asychronization

Transient và asychronization
Persistence và synchronization
Persistence và asychronization

có thứ tự gọi là :
Streaming communication (đ)

Client stub là một : ???
Phiên bản khác của thủ tục ở xa được đặt trong thư viện (đ)
Tiền hình thức của thủ tục để client tham chiếu
Chương trình hoàn chỉnh trong…..

7.
a.

Đâu là giải pháp tránh đồng bộ toàn cục trong
Giữ các conflicting operation theo trật tự toàn cục

b.
c.
d.

Giảm các yêu cầu nhất quán (đ)
Tăng các yêu cầu nhất quán
Để các conflicting operation hoạt động tự do

nhất quán

8.
a.
b.
c.

Giảm yêu cầu nhất quán là :

d.

Các bản sao ở các nơi khác nhau có thể khác nhau (đ)

9.
a.
b.

Bất cứ hoạt động đọc nào trên shared …. X đều trả

c.
d.

Đây là mô hình strict consistency (đ)

Các bản sao được thu gọn lại sao cho có sai khắc nhỏ
Giảm bớt data trong các bản sao
Bỏ bớt các thông tin header

Đây là mô hình lineanzat…
Đây là mô hình causail consistency
Đây là mô hình senquential-consistency

10. Message broker là giải pháp :
a. Tích hợp các ứng dụng khác nhau thành hệ thống thông tin phân tán kết hợp
b.

Môi giới chuyển giao các thông điệp giữa các máy tính đồng nhất
trong hệ thống phân tán (đ..)
c.
d.

Truyền nhân các thông điệp giữa các message-queuing system
Tích hợp các hệ thống có plafom khác nhau để hình thành một hệ thống đồng nhất

Đâu là cơ chế đồng bộ tiêu biểu được dung trong các multimedia
middleware system?
11.
a.
b.

Các stream trao đổi thông tin về thời gian để duy trì đồng bộ
Các process của ứng dụng cho phép điều khiển các stream

c.
d.

Cung cấp interface cho ứng dụng cho phép điều khiển các stream (đ)
Dùng các thread chuyên biệt cho mỗi stream đảm bảo các ràng buộc thời gi...
1. Hoạt động truyền thông trong đó sender bị nghẽn cho đến khi yêu cầu của nó:
a. Persistent communication
b. Synchronous communication (đ)
c. Asynchronous communication
d. Transient communication
2. Hoạt động truyền thông trong hệ thống phân tán có : ??????
a. Hai điểm đồng bộ then chốt
b. Bốn điểm đồng bộ then chốt
c. Ba điểm đồng bộ then chốt (đ)
d. Hai điểm đồng bộ then chốt và hai điểm đồng bộ thứ yếu
3. Message queuing system là sự phối hợp giữa
a. Transient và synchronization
b. Persistence và synchronization (đ)
c. Persistence và asychronization
d. Transeint và asychronization
4. Remote procedure call là sự phối hợp giữa :
a. Transient và asychronization
b. Transient và synchronization (đ)
c. Persistence và synchronization
d. Persistence và asychronization
5. Khi truyền nhiều message có thứ tự gọi là :
a. Streaming communication (đ)
b. Persistent communication
c. Discrete communication
d. Transient communication
6. Client stub là một : ???
a. Phiên bản khác của thủ tục ở xa được đặt trong thư viện (đ)
b. Tiền hình thức của thủ tục để client tham chiếu
c. Chương trình hoàn chỉnh trong…..
7. Đâu là giải pháp tránh đồng bộ toàn cục trong nhất quán
a. Giữ các conflicting operation theo trật tự toàn cục
b. Giảm các yêu cầu nhất quán (đ)
c. Tăng các yêu cầu nhất quán
d. Để các conflicting operation hoạt động tự do
Các hệ thống phân tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các hệ thống phân tán - Người đăng: truong-nguyen-dang-uy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các hệ thống phân tán 9 10 744