Ktl-icon-tai-lieu

các hệ thống thông minh

Được đăng lên bởi Phạm Minh Sơn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 887 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1: Giới thiệu
các hệ thống thông minh

Chuyên ngành Các hệ thống thông tin và tri thức
Hồ Cẩm Hà-khoa CNTT-ĐHSP HN- 2012

1

Các hệ thống thông tin và
các hệ thống thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo


Hệ thống: là một tuyển tập các đối tượng như con người,
tài nguyên, khái niệm, và cách thức đã định để thực hiện
một chức năng xác định hoặc phục vụ cho một mục đích
nào đó.
A system is a group of interacting components with a
purpose.



Chia thành 3 phần phân biệt: Input, Process, Output

2

Hệ thống thông tin
(IS): là hệ thống có
mục đích lưu trữ, xử
lý và truyền thông
thông tin

3

Các hệ thống thông minh-Các hệ thống
thuộc lĩnh vực AI
AI là một bộ phận của khoa học máy tính liên
quan đến việc thiết kế các hệ thống máy tính
thông minh, nghĩa là các hệ thống thể hiện các
đặc trưng mà chúng ta thấy gắn với trí thông
minh trong các hành vi của con người, như hiểu
ngôn ngữ, học, suy luận, giải quyết vấn đề,…

4

Các hệ thống thông minh-Các hệ thống
thuộc lĩnh vực AI


Hệ chuyên gia



Hệ hỗ trợ ra quyết định



Hệ giải bài toán



Hệ học



Hệ thống điều khiển thông minh



… và tương lai?

Tri thức; Suy luận;Học
5



Các hệ cơ sở tri thức (KBS)



Tính toán thông minh (CIS)



Các hệ lai (HS)

6



Khác biệt cơ bản với các phần mềm tin học thông
thường ở cấu trúc



Tri thức được biểu diễn tường minh trong cơ sở
tri thức chứ không ẩn trong cấu trúc của một
chương trình.



Rule-based, case-based, model-based, framebased
7



những giải pháp vượt qua một số khó khăn bằng
cách cho phép máy tính tự xây dựng mô hình dựa
trên quan sát và kinh nghiệm.



Tri thức không được phát biểu tường minh,
nhưng được biểu diễn bởi các con số mà hệ
thống điều chỉnh để nâng cao độ chính xác.



Nơ-ron nhân tạo, GA, CF, Fuzzy,…
8

9

Như bất cứ một kỹ thuật nào khác, KBs hay Cis đều không
đủ để giải quyết mọi loại bài toán đặt ra.
Cần có công cụ thích hợp nhất cho mỗi bài toán, nhưng
KBS và CIS được dùng nếu những bài toán này không giải
quyết được bằng những cách khác.
Không một kỹ thuật (phần mềm) nào có khả năng mô
phỏng được đầy đủ các hành vi của trí tuệ.  tích hợp các
kỹ thuật AI, tích hợp cả với các chương trình truyền thống
dẫn chúng ta đến những thành công quan trọng.
10



Những công cụ thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo
được xem như các hệ thống thông minh
(Intelligent Systems-IS).
Những công cụ giúp giải quyết rất nhiều bài toán mà trước đây
được xem là quá khó.
Những công cụ giúp giải quyết nhiều bài toán theo cách hiệu quả
hơn.

Qu...
Chương 1: Giới thiệu
các hệ thống thông minh
Chuyên ngành Các hệ thống thông tin và tri thức
Hồ Cẩm Hà-khoa CNTT-ĐHSP HN- 2012
1
các hệ thống thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các hệ thống thông minh - Người đăng: Phạm Minh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
các hệ thống thông minh 9 10 302