Ktl-icon-tai-lieu

Các khái niệm cơ bản của C++

Được đăng lên bởi contraime
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1:

CÁC ĐẶC ĐIỂM
CỦA C++


Các khái niệm cơ bản của C++



Lập trình cấu trúc trong C++



Các đặc điểm mới của C++

Nguyễn Công Huy – Khoa CNTT&TT

1

Nội dung











Các khái niệm cơ bản trong C++
Cấu trúc điều khiển
Hàm và cấu trúc chương trình
Con trỏ và chuỗi ký tự
Tham số mặc nhiên của hàm
Tái định nghĩa hàm
Hàm tại chổ (inline)
Truyền tham số
Tham chiếu
Struct

Nguyễn Công Huy – Khoa CNTT&TT

2

Các khái niệm cơ bản


Từ khóa




Dành riêng cho ngôn ngữ  không được đặt tên
trùng với từ khóa.
Là chữ thường
VD : char, int, return, for, else, const, static



Tên





Phân biệt chữ HOA và chữ thường
Gồm chữ, số, ‘_’ và phải bắt đầu bằng chữ cái.
Độ dài tối đa là 32
Nên theo quy cách đặt tên.
VD:

x, hoten, a1, num_of_var, Delta, TEN, ...

Nguyễn Công Huy – Khoa CNTT&TT

3

Các khái niệm cơ bản


Kiểu dữ liệu
Tên kiểu

Kích thước

Phạm vi

char

1 byte

-128  127

unsigned char

1 byte

0  255

int

2 bytes

-32768  32767

unsigned int

2 bytes

0  65535

short

2 bytes

0  65535

long

4 bytes

-231  231 - 1

unsigned long

4 bytes

0  232 - 1

float

4 bytes

1.2e-38  3.4e38

double

8 bytes

2.2e-308  1.8e308

Nguyễn Công Huy – Khoa CNTT&TT

4

Các khái niệm cơ bản


Biến



Khai báo : bất kỳ vị trí nào trong chương trình
Khởi tạo : có thể vừa khai báo và khởi tạo
VD:



int x=5, y=10;
for( int i=0, tong =0 ; i<10 ; i++)
tong +=i ;

Biến khai báo trong 1 khối lệnh : chỉ có phạm
vi hoạt động trong khối lệnh đó.
VD:

if( delta >0 ) {
float
float
...

x1= (-b + sqrt(delta)) / (2*a);
x2= (-b - sqrt(delta)) / (2*a);

}
Nguyễn Công Huy – Khoa CNTT&TT

5

Các khái niệm cơ bản


Biến



Biến toàn cục : có tác dụng trong toàn bộ CT.
Biến địa phương (cục bộ): chỉ có tác dụng
trong phạm vi của nó.
VD:

int so = 5;
void GanSo(int x) {
so = x;
}
int NuaSo(int x) {
int c=2;
int so =x/c ;
return so;
}

Nguyễn Công Huy – Khoa CNTT&TT

6

Các khái niệm cơ bản


Hằng


Khai báo :
VD:



#define
MAX 100
const int MAX=100;

Một số hằng quan trọng :
Số nguyên:
 Số thực :
 Ký tự :
 Chuỗi ký tự


10 , -5, 300000, 1000L, ...
3.1416,
.5 , 123E-5, ...
char ch1 = ‘A’ , ch2=97;
:

char *str=“Chuoi Ky Tu”;
char chuoi[50]; strcpy(chuoi,“ ”);
if ( strcmp(chuoi,“”)==0)
cout << “Chuoi rong”;
Nguyễn Công Huy – Khoa CNTT&TT

7

Các khái niệm cơ bản


Kiểu


Chuyển đổi kiểu :


Mặc nhiên (tự động) :
float
int



x = 3.1416;
y = x ; float sole = x - y;

Do người lập trình sử dụng :
Cú pháp:
hoặc
Ví dụ:
int
float
float
f...
Nguy n Công Huy – Khoa CNTT&TT 1
CÁC ĐẶC ĐIỂM
CÁC ĐẶC ĐIỂM
CỦA C++
CỦA C++
Các khái ni m c b n c a C++ ơ
L p trình c u trúc trong C++
Các c i m m i c a C++đặ đ
Chương 1
Chương 1
:
:
Các khái niệm cơ bản của C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các khái niệm cơ bản của C++ - Người đăng: contraime
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Các khái niệm cơ bản của C++ 9 10 236