Ktl-icon-tai-lieu

Các kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống

Được đăng lên bởi Trương Công Dũng
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1288 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng IV : C¸c kiÓu tÊn c«ng vµo Firewall vµ c¸c biÖn ph¸p
phßng chèng
Suèt tõ khi Cheswick vµ Bellovin viÕt cuèn anh hïng ca vÒ c¸ch x©y dùng c¸c bøc têng löa vµ
theo dâi mét h¾c c¬ quû quyÖt tªn Berferd, ý tëng thiÕt ®Æt mét hÖ phôc vô web trªn Internet mµ kh«ng
triÓn khai mét bøc têng löa ®· ®îc xem lµ tù s¸t. Còng b»ng nh tù s¸t nÕu quyÕt ®Þnh phã mÆc c¸c
nhiÖm vô vÒ bøc têng löa vµo tay c¸c kü s m¹ng. Tuy giíi nµy cã thÓ t×m hiÓu c¸c quan hÖ mËt thiÕt vÒ
kü thuËt cña mét bøc têng löa, song l¹i kh«ng hßa chung nhÞp thë víi hÖ b¶o mËt vµ t×m hiÓu n·o tr¹ng
còng nh c¸c kü thuËt cña c¸c tay h¾c c¬ quû quyÖt. KÕt qu¶ lµ, c¸c bøc têng löa cã thÓ bÞ chäc thñng
do cÊu h×nh sai, cho phÐp bän tÊn c«ng nh¶y bæ vµo m¹ng vµ g©y ra ®¹i häa.
I. Phong c¶nh bøc têng löa
Hai kiÓu bøc têng löa ®ang thèng lÜnh thÞ trêng hØÖn nay: hÖ gi¸m qu¶n øng dông (application
proxies) vµ c¸c ngá th«ng läc gãi tin (packet filtering gateway). Tuy c¸c hÖ gi¸m qu¶n øng dông ®îc
xem lµ an ninh h¬n c¸c ngá th«ng läc gãi tin, song b¶n chÊt h¹n hÑp vµ c¸c h¹n chÕ kh¶ n¨ng vËn hµnh
http://Kenhdaihoc.com 1
Các kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống - Người đăng: Trương Công Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Các kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống 9 10 160