Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh cơ bản MongoDB

Được đăng lên bởi trandinh2409
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 6 lần
GIT – Các lệnh cơ bản MongoDB : MongoDB được biết đến là một cơ sở dữ liệu không dùng
mô hình dữ liệu quan hệ kiểu sql, là một sự khai triển từ NoSQL (not only SQL) cho việc lưu
trữ dữ liệu document. Việc cài đặt MongoDB tương đối dễ dàng. Điều duy nhất bạn cần chú ý
là thiết lập quyền truy cập cho thư mục chứa data.
Sử dụng mongodb cũng chỉ cần thông qua một số câu lệnh đơn giản, chủ yếu là insert, update,
find và remove.
1. Kết nối đến mongodb.
Tương tự khi sử dụng sql thì phải kết nối đến database, mongodb cũng vậy:
$m = new Mongo(“mongodb://${username}:${password}@localhost”);
Lệnh này khởi tạo kết nối đến server cài đặt mongodb, mặc định nếu không có tham số sẽ là
localhost với cổng port = 27017.
Tiếp theo là lệnh chọn database
$db = $m->google; //Với database có tên “google”;
Tiếp theo chọn collection (collection tương tự như chọn một bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ
sql):
$collection = $db->user;
Vậy là quá trình kết nối đã hoàn tất, để nắm rõ hơn quá trình này thì các bạn có thể truy cập trực
tiếp vào trang chủ php.net theo đường dẫn:

2. Lệnh insert:
Lệnh được sử dụng để thêm dữ liệu mới vào collection tương tự như lệnh insert trong sql
Ví dụ: thêm một bản ghi về user vào collection user đã kết nối ở trên:
$aryUser = array(‘username’=>’google’, ‘age’=>27, ‘phone’=>’098888888’);
$collection ->insert($aryUser);
3. Lệnh update:
Khi muốn thay đổi thong tin của một bản ghi thì các bạn có thể dùng lệnh update, tương tự lệnh
update trong sql

Ví dụ: thay đổi tuổi của user có username là google:
$aryUser = array(‘username’=>’google’);
$set = array( ‘$set’ => array(‘age’ => 28) );
$collection->update($aryUser, $set);
4. Lệnh find:
Được dùng để truy vấn vào collection để lấy các bản ghi cần thiết.
Ví dụ: lấy thông tin user có username là ‘google’
$infoUser = $collection->find(array(‘username’=>’google’));
foreach ($infoUser as $user) {
print_r($user);
}
Kết quả sẽ là:
Array ( [_id] => MongoId Object ( [$id] => … ) [username’] => ’google’ [age’] => 28
[phone]=>098888888)
Trên đây là một số lệch cơ bản hay dùng khi thao tác với cơ sở dữ liệu NoSQL MongoDB, để
nắm được rõ hơn cá lệnh khi chuyển từ SQL sang MongoDB các bạn có thể tham khảo bảng sau:

SQL Statement

Mongo Statement

CREATE TABLE USERS (a Number, implicit; can also be done
b Number)
explicitlywithdb.createCollection(“mycoll”)
ALTER TABLE users ADD …
implicit
INSERT INTO USERS VALUES(3,5) db.users.insert({a:3,b:5})
SELECT a,b FROM users
SELECT * FR...
GIT – Các lệnh cơ bản MongoDB : MongoDB được biết đến là một cơ sở dữ liệu không dùng
mô hình dữ liệu quan hệ kiểu sql, là một sự khai triển từ NoSQL (not only SQL) cho việc lưu
trữ dữ liệu document. Việc cài đặt MongoDB tương đối dễ dàng. Điều duy nhất bạn cần chú ý
là thiết lập quyền truy cập cho thư mục chứa data.
Sử dụng mongodb cũng chỉ cần thông qua một số câu lệnh đơn giản, chủ yếu là insert, update,
find và remove.
1. Kết nối đến mongodb.
Tương tự khi sử dụng sql thì phải kết nối đến database, mongodb cũng vậy:
$m = new Mongo(“mongodb://${username}:${password}@localhost”);
Lệnh này khởi tạo kết nối đến server cài đặt mongodb, mặc định nếu không có tham số sẽ là
localhost với cổng port = 27017.
Tiếp theo là lệnh chọn database
$db = $m->google; //Với database có tên “google”;
Tiếp theo chọn collection (collection tương tự như chọn một bảng trong cơ sở dữ liệu quan hệ
sql):
$collection = $db->user;
Vậy là quá trình kết nối đã hoàn tất, để nắm rõ hơn quá trình này thì các bạn có thể truy cập trực
tiếp vào trang chủ php.net theo đường dẫn:
http://www.php.net/manual/en/mongo.connecting.php
2. Lệnh insert:
Lệnh được sử dụng để thêm dữ liệu mới vào collection tương tự như lệnh insert trong sql
Ví dụ: thêm một bản ghi về user vào collection user đã kết nối ở trên:
$aryUser = array(‘username’=>’google’, ‘age’=>27, ‘phone’=>’098888888’);
$collection ->insert($aryUser);
3. Lệnh update:
Khi muốn thay đổi thong tin của một bản ghi thì các bạn có thể dùng lệnh update, tương tự lệnh
update trong sql
Các lệnh cơ bản MongoDB - Trang 2
Các lệnh cơ bản MongoDB - Người đăng: trandinh2409
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các lệnh cơ bản MongoDB 9 10 757