Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh cơ bản trong Autocad 2007

Được đăng lên bởi luuvu_01
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Khoa CN T§H Métnh c¬ bn Autocad 2007
1
mét sè NH N 2d TRONG AUTOCAD 2007
1. lÖnh vÏ ®-êng trßn: Circle (C)
a) Sö dôngm vμ b¸n kÝnh hc ®êngnh ( Center, Radius hoÆc Diameter)
c
chän vÞ trÝ t©m
kÝch th-íc b¸n kÝnh
Ên phÝm Esc.
c
chän vÞ trÝ t©m
d
kÝch th-íc ®-êng kÝnh
Ên phÝm Esc.
b) VÏ ®-êng trßn ®i qua 3 ®m x¸c ®Þnh tr-íc
c
3p
chän vÞ trÝ cña 3 ®m
c) VÏ ®-êng trßn ®i qua 2 ®iÓm iÓm ®Çu ®iÓm cuèia ®-êngnh)
c
2p
chän vÞ trÝ cña ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèia ®-êng kÝnh
Ên phÝm
Esc.
d) §êng trßn tiÕp c 2 ®èi tîng vμ cãnnh R
c
TTR
chän hai ®èi t-îng tp xóc víi ®-êng trßn
kÝch th-íc b¸n
kÝnh
Ên phÝm Esc.
2. LÖnh vÏ cung trßn: ARC (A)
a) Cung trßn ®i qua 3 ®m ( 3 Point )
A
chän vÞ trÝ 3 ®m
Ên phÝm Esc.
b) VÏ cung víi ®iÓm ®Çu, m, ®iÓm cuèi ( Start, Center, End )
A
chän vÞ trÝ ®iÓm ®Çu
CE
chän vÞ trÝ m
chän trÝ ®iÓm cuèi
Ên phÝm Esc.
c) VÏ cung i ®m ®Çum vµ gãc ëm ( Start, Center, Angle )
A
chän vÞ trÝ ®iÓm ®Çu
CE
chän vÞ t m
A
chänc
Ên
phÝm Esc.
Các lệnh cơ bản trong Autocad 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh cơ bản trong Autocad 2007 - Người đăng: luuvu_01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các lệnh cơ bản trong Autocad 2007 9 10 60