Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh cơ bản trong autocad

Được đăng lên bởi namhoang1235
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 2. CÁC LỆNH VẼ CƠ BẢN
2.1. Các đ i t ượng vẽ 2D của AutoCAD
Thµnh phÇn nhá nhÊt trong b¶n vÏ ®îc gäi lµ ®èi tîng (object hoÆc entity). §èi tîng vÏ cã thÓ lµ h×nh ®¬n
(point, line, arc, circle, ray ) kh«ng thÓ dïng lÖnh Explode ®Ó ph©n r· thµnh c¸c h×nh nhá h¬n n÷a, hay lµ
mét h×nh phøc (pline, polygon, ) cã thÓ ph©n r· thµnh c¸c h×nh ®¬n nhá h¬n.
VÝ dô: Mét ®èi tîng (object) cã thÓ lµ ®o¹n th¼ng (line), cung trßn (arc), ®êng trßn (circle) h×nh ch÷
nhËt vÏ b»ng lÖnh LINE gåm 4 ®èi tîng.
C¸c lÖnh vÏ t¹o nªn c¸c ®èi tîng. Th«ng thêng tªn c¸c lÖnh vÏ trïng víi ®èi tîng mµ nã t¹o nªn (TA).
2.2. Lệnh vẽ đoạn thẳng
Menu bar Nhp lnh Toolbars
Draw/Line Line hoc L Draw
§Ó thùc hiÖn lÖnh nµy ta cÇn nhËp to¹ ®é tuyÖt ®èi, t¬ng ®èi, cùc, cùc t¬ng ®èi hoÆc c¸c ph¬ng thøc truy
b¾t ®iÓm ®Ó b¾t c¸c ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng ®ang vÏ.
2.3. Lệnh vẽ đường tròn
Menu bar Nhp lnh Toolbars
Draw/Circle Circle hoc C Draw
C¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó vÏ ®êng trßn:
Tâm và bán kính hoặc đwờng kính ( Center, Radius hoặc Diameter)
Command: C
- Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr]
- Specify Radius of circle or [Diameter]:
- Specify Diameter of circle:
- NhËp to¹ ®ém (b»ng c¸c ph ¬ng ph¸p
nhËp to¹ ®é hoÆc truy b¾t ®iÓm)
- NhËp n kÝnh hoÆc to¹ ®é cña ® êng trßn.
(NÕu ta gâ D t¹i dßng nh¾c nµy th× xuÊt hiÖn
dßng nh¾c sau)
- T¹i ®©y ta nhËp gi¸ trÞ cña ® êng kÝnh
3 Point (3P) vÏ ® êng trßn ®i qua 3 ®iÓm
Command: C
- Specify center Point for circle or [3P/2P/Ttr]:
- Specify First Point on circle:
- Specify Second Point on circle:
- Specify Third Point on circle:
- T¹i dßng nh¾c nµy ta gâ 3P
- NhËp ®iÓm thø nhÊt ( dïng c¸c ph ¬ng ph¸p
nhËp to¹ ®é hoÆc truy b¾t ®iÓm)
- NhËp ®iÓm thø 2
- NhËp ®iÓm thø 3
Ngoµi ph ¬ng ph¸p nhËp qua 3 ®iÓm nh trªn ta thÓ dïng Menu (Draw\ Circle) ®Ó
dïng ph ¬ng
ph¸p TAN, TAN, TAN ®Ó vÏ ® êng trßn tiÕu xóc víi 3 ®èi t îng.
Các lệnh cơ bản trong autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh cơ bản trong autocad - Người đăng: namhoang1235
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Các lệnh cơ bản trong autocad 9 10 269