Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh điều khiển máy in

Được đăng lên bởi tranquangtho11
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 722 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các lệnh điều khiển máy in

Các lệnh điều khiển máy in
Bởi:
Công Ty tin học Hài Hòa

Lệnh LAYOUT
Lệnh định dạng trang in
Layout được hiểu là mô phỏng phần thể hiện bản vẽ trên giấy. Với một bản vẽ ta có
thể thiết lập nhiều Layouts, mỗi Layout tương đương với một phương án in cụ thể (có
cỡ giấy, cấu hình máy in cụ thể). Trong mỗi Layout cũng có thể tạo và định vị trí cho
Viewport; có thể thêm BLock khung tên hoặc các đối tượng vẽ khác. Như vậy tại mỗi
trang Layout không chỉ lưu trữ các thông tin thuộc đối tượng vẽ mà còn có nhiều thông
tin khác đó là :
•
•
•
•
•
•

Các thiết lập máy in (Plot settings)
Kích thước giấy (paper size)
Hướng in (Image Orientation)
Tỉ lệ in (Plot scale)
Điểm gốc in (Plot Offset)
...

Command line: Layout
Enter layout option [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?] <set>:
Lệnh này có thể được sử dụng để tạo một Layout mới; xoá một Layout đã có; đổi tên
Layout v.v...
• Copy : Sao chép Layout. Sau lệnh này AutoCAD sẽ hỏi tên Layout sẽ Copy
đến.
Nếu ta không nhập tên mới thì AutoCAD sẽ mặc định lấy tên của Layout gốc và cộng
thêm 1;
• Delete : xoá Layout, AutoCAD sẽ yêu cầu nhập vào tên của Layout cần xoá;
• New : tạo một Layout mới, AutoCAD sẽ yêu cầu nhập tên cho Layout;

1/11

Các lệnh điều khiển máy in

• Rename : Đổi tên Layout, AutoCAD sẽ xuất hiện dòng nhắc yêu cầu đặt tên
mới cho Layout hiện tại;
• Template : Tạo một Layout mới cho bản vẽ thông qua File mẫu;
• Save : Ghi lai Layout. Các Layout sẽ được ghi trên bản vẽ mẫu (DWT). Layout
hiện hành cuối cùng sẽ được chọn làm mặc định;
• Set : Gán một Layout làm Layout hiện hành;
• ? : Liệt kê các Layout đã khai báo trong bản vẽ hiện tại.
Có thể hiệu chỉnh các Layout bằng cách bấm phím chuột phải tại tên một Layout
bất kỳ, sẽ thấy xuất hiện MENU động (hình 1)

Hiệu chỉnh Layout từ Menu động.

Sau khi tạo Layout nếu lần đầu tiên bấm chọn Layout đó thì AutoCAD sẽ cho hiển thị
một Viewport với giới hạn chính là mép của khổ giấy (Paper size) do NSD chọn. Việc
chọn kiểu máy in, khổ giấy, hướng in v.v.. cho Layout này được thực hiện thông qua
hộp thoại (hình 1)
Trang Plot Device (hình 2)
• Layout name : Tên biểu kiến của Layout;
• Page setup name : Hiển thị thiết lập trang in đã đặt tên và được ghi. NSD có
thể chọn trong bảng danh sách các thiết lập này để làm cơ sở định dạng cho
trang hiện hành. Cũng có thể tạo thêm các định kiểu mới bằng cách bấm chọn
phím Add... sẽ thấy hiển thị một thoại hình 2.

2/11

Các lệnh điều khiển máy in

Hộp thoại Plot (trang Plot Device)

Hộp thoại ...
Các lệnh điều khiển máy in
Bởi:
Công Ty tin học Hài Hòa
Lệnh LAYOUT
Lệnh định dạng trang in
Layout được hiểu phỏng phần thể hiện bản vẽ trên giấy. Với một bản vẽ ta
thể thiết lập nhiều Layouts, mỗi Layout tương đương với một phương án in cụ thể (có
cỡ giấy, cấu hình máy in cụ thể). Trong mỗi Layout cũng thể tạo định vị trí cho
Viewport; thể thêm BLock khung tên hoặc các đối tượng vẽ khác. Như vậy tại mỗi
trang Layout không chỉ lưu trữ các thông tin thuộc đối tượng vẽ mà còn có nhiều thông
tin khác đó là :
Các thiết lập máy in (Plot settings)
Kích thước giấy (paper size)
Hướng in (Image Orientation)
Tỉ lệ in (Plot scale)
Điểm gốc in (Plot Offset)
...
Command line: Layout
Enter layout option [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?] <set>:
Lệnh này thể được sử dụng để tạo một Layout mới; xoá một Layout đã có; đổi tên
Layout v.v...
Copy : Sao chép Layout. Sau lệnh này AutoCAD sẽ hỏi tên Layout sẽ Copy
đến.
Nếu ta không nhập tên mới thì AutoCAD sẽ mặc định lấy tên của Layout gốc cộng
thêm 1;
Delete : xoá Layout, AutoCAD sẽ yêu cầu nhập vào tên của Layout cần xoá;
New : tạo một Layout mới, AutoCAD sẽ yêu cầu nhập tên cho Layout;
Các lệnh điều khiển máy in
1/11
Các lệnh điều khiển máy in - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh điều khiển máy in - Người đăng: tranquangtho11
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các lệnh điều khiển máy in 9 10 548