Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh thường dùng trên LINUX

Được đăng lên bởi daotutrang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần












































Các lệnh thông dụng trên Linux (CentOS, Redhat)
Các lệnh kiểm tra performance
cat /proc/cpuinfo hiển thị thông tin CPU
cat /proc/meminfo hiển thị thông tin về RAM đang sử dụng
cat /proc/version hiển thị phiên bản của kernel
cat /proc/ioports xem thông tin I/O port
cat /proc/interrupts xem thông tin interrupt
cat /proc/dma xem thông tin về DMA
cat /etc/redhat-release hiển thị phiên bản Centos
uname -a hiển thị các thông tin về kernel
free -m hiển thị lượng RAM còn trống
df -h hiển thị thông tin những file hệ thống nơi mỗi file thường trú hoặc tất cả những file mặc
định và lệnh này có thể xem được dung lượng ổ cứng đã sử dụng và còn trống bao nhiêu.
du -sh xem dung lượng của thư mục hiện tại
du -ah xem chi tiết dung lượng của các thư mục con, và cả các file
du -h –max-depth=1 xem dung lượng các thư mục con ở cấp 1 (ngay trong thư mục hiện tại)
df kiểm tra dung lượng đĩa cứng, các phân vùng đĩa
top hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc
sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.
Các lệnh hệ thống
exit thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.
logout tương tự exit.
reboot / init 6 / shutdow -r khởi động lại hệ thống.
halt / shutdow -h now / init 0 / poweroff tắt máy
hostname xem tên máy tính
startx khởi động chế độ xwindows từ cửa sổ terminal.
clear xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.
hwclock Fix lịch của bios
cal xem lịch hệ thống.
yum update –y Update Linux (CentOS)
date xem ngày, giờ hệ thống.
date –s “27 SEP 2011 14:26:00” Đặt ngày giờ hệ thống theo string
date +%Y%m%d -s “20130318″ đặt ngày hệ thống (không thay đổi giờ)
date +%T -s “00:29:00″ đặt giờ hệ thống, không thay đổi ngày
Lệnh thao tác với tập tin text
wc đếm số dòng, số kí tự… trong tập tin
touch tạo một tập tin.
cat xem nội dung tập tin.
more xem nội dung tập tin theo trang.
less xem nội dung tập tin theo dòng.
tail xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng cuối).
head xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu).
vi khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
man Xem hướng dẫn thực hiện các lệnh
Lệnh quản lí ứng dụng và tiến trình
rpm kiểm tra, gỡ bỏ hoặc cài đặt 1 gói .rpm
ps kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.
kill dừng tiến trình khi tiến trình bị treo.
pstree hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.












































sleep cho hệ thống ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian.
yum Cài đặt các...
Các lnh thông dng trên Linux (CentOS, Redhat)
Các lnh kim tra performance
cat /proc/cpuinfo hiển thị thông tin CPU
cat /proc/meminfo hiển thị thông tin về RAM đang sử dụng
cat /proc/version hiển thị phiên bản của kernel
cat /proc/ioports xem thông tin I/O port
cat /proc/interrupts xem thông tin interrupt
cat /proc/dma xem thông tin về DMA
cat /etc/redhat-release hiển thị phiên bản Centos
uname -a hiển thị các thông tin về kernel
free -m hiển thị lượng RAM còn trống
df -h hiển thị thông tin những file hệ thống nơi mỗi file thường trú hoặc tất cả những file mặc
định và lệnh này có thể xem được dung lượng ổ cứng đã sử dụng và còn trống bao nhiêu.
du -sh xem dung lượng của thư mục hiện tại
du -ah xem chi tiết dung lượng của các thư mục con, và cả các file
du -h –max-depth=1 xem dung lượng các thư mục con ở cấp 1 (ngay trong thư mục hiện tại)
df kiểm tra dung lượng đĩa cứng, các phân vùng đĩa
top hiển thị sự hoạt động của các tiến trình, đặc biệt là thông tin về tài nguyên hệ thống và việc
sử dụng các tài nguyên đó của từng tiến trình.
Các lnh hthng
exit thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.
logout tương tự exit.
reboot / init 6 / shutdow -r khởi động lại hệ thống.
halt / shutdow -h now / init 0 / poweroff tắt máy
hostname xem tên máy tính
startx khởi động chế độ xwindows từ cửa sổ terminal.
clear xoá trắng cửa sổ dòng lệnh.
hwclock Fix lịch của bios
cal xem lịch hệ thống.
yum update –y Update Linux (CentOS)
date xem ngày, giờ hệ thống.
date –s “27 SEP 2011 14:26:00” Đặt ngày giờ hệ thống theo string
date +%Y%m%d -s “20130318″ đặt ngày hệ thống (không thay đổi giờ)
date +%T -s “00:29:00″ đặt giờ hệ thống, không thay đổi ngày
Lnh thao tác vi tp tin text
wc đếm số dòng, số kí tự… trong tập tin
touch tạo một tập tin.
cat xem nội dung tập tin.
more xem nội dung tập tin theo trang.
less xem nội dung tập tin theo dòng.
tail xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng cuối).
head xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu).
vi khởi động trình soạn thảo văn bản vi.
man Xem hướng dẫn thực hiện các lệnh
Lnh qun lí ng dng và tiến trình
rpm kiểm tra, gỡ bỏ hoặc cài đặt 1 gói .rpm
ps kiểm tra hệ thống tiến trình đang chạy.
kill dừng tiến trình khi tiến trình bị treo.
pstree hiển thị tất cả các tiến trình dưới dạng cây.
Các lệnh thường dùng trên LINUX - Trang 2
Các lệnh thường dùng trên LINUX - Người đăng: daotutrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các lệnh thường dùng trên LINUX 9 10 821