Ktl-icon-tai-lieu

Các lỗi thường gặp khi làm việc với máy tính và cách sửa

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 4582 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các lỗi thường gặp khi làm việc với máy tính và cách sửa

CÁCH XỬ LÝ 326 LỖI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG
MÁY TÍNH
Khi làm việc với máy tính có rất nhiều lỗi xảy ra gây khó khăn cho người sử
dụng, trong một thời gian sưu tầm và tổng hợp các sự cố máy tính tôi xin viết lại
để bạn đọc tham khảo. Có thể chưa đáp ứng được yêu cầu bạn đọc, xong bạn có
thể dùng nó để tham khảo
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nôi dung các sự cố khi sử dụng máy tính trong soạn thảo văn bản
Thanh công cụ bị trôi
Thanh công cụ bị mất
Gỡ bỏ thực đơn ngang
Gỡ bỏ một mục trong thực đơn dọc
Gỡ bỏ nút công cụ trong thanh công cụ
Cách phục hồi thực đơn ngang trở về nguyên thuỷ ban đầu
Cách phục hồi thanh công cụ Standard
Cách phục hồi thanh công cụ Formatting
Cách thêm tiếng việt vào thực đơn dọc
Cách phục hồi thực đơn dọc
Cách thiết lập kiểu gõ Telex
Cách thiết lập Font Unicode
Khi gõ chữ bằng Uinicode bị cách chữ thưa ra 
Khi gõ chữ tiếng Việt có làm sóng răng cưa màu đỏ dưới chữ
Khi gõ chữ tiếng Việt có làm sóng răng cưa màu xanh dưới chữ
Khi gõ thêm chữ vào thì chữ bên phải của từ đó bị mất
Mở văn bản mới là thế nào
Mở hộp thoại phông nhanh bằng tổ hợp phím nào 
Gạch chân đơn
Gạch chân kép 
Gõ không ra chữ và cách hồi phục
Định dạng chữ đậm, nghiêng, gạch chân bằng phím tắt 
Gõ chỉ số trên M3
Gõ chỉ số dưới H2SO4
Điền các số giống nhau mà không cần gõ
Giấu thông tin trong văn bản bằng File\Version
Giâú văn bản bằng thay màu chữ 
Tạo nền cho văn bản
Bỏ sung nút cho thanh công cụ
Tạo thanh công cụ mới cho riêng mình
Bổ sung nút vào thanh công cụ mới của mình
Vẽ nút công cụ theo ý thích
Cuộn văn bản tự động bằng nút Scrol Bar 
Dán ảnh nút công cụ này vào nút công cu khác
Phục hồi lại ảnh cho nút công cụ trở về nguyên thủy
Đổi chỗ các mục trong thực đơn ngang và dọc
Thêm chữ vào nút công cụ
Bỏ ảnh của nút thay bằng chữ 
§Æng Ngäc HiÕu sưu tầm và biên soạn

Các lỗi thường gặp khi làm việc với máy tính và cách sửa
STT
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Nôi dung các sự cố khi sử dụng máy tính trong soạn thảo văn bản
Cho xuất hiện tổ hợp phím tắt khi đưa con trỏ vào nút
Xóa bỏ các chữ trong thực đơn để gây khó khăn cho người dùng
Cách đánh số dòng khi soạn thảo 
Cách bỏ đánh số dòng
Thiết lập để không tạo được bảng
Khi gõ văn bản chữ cứ rơi vào giữa trang
Khi gõ văn bản chữ chạy sát đáy trang
Thiết lập để ch...
Các li thường gp khi làm vic vi máy tính và cách sa
§Æng Ngäc HiÕu sưu tm và biên son
CÁCH X LÝ 326 LI THƯỜNG GP KHI DÙNG
MÁY TÍNH
Khi làm vic vi máy tính có rt nhiu li xy ra gây khó khăn cho người s
dng, trong mt thi gian sưu tm và tng hp các s c máy tính tôi xin viết li
để bn đọc tham kho. Có th chưa đáp ng được yêu cu bn đọc, xong bn có
th dùng nó để tham kho
STT Nôi dung các s c khi s dng máy tính trong son tho văn bn
1 Thanh công c b trôi
2 Thanh công c b mt
3 G b thc đơn ngang
4 G b mt mc trong thc đơn dc
5
G b nút công c trong thanh công c
6
Cách phc hi thc đơn ngang tr v nguyên thu ban đầu
7 Cách phc hi thanh công c Standard
8 Cách phc hi thanh công c Formatting
9 Cách thêm tiếng vit vào thc đơn dc
10 Cách phc hi thc đơn dc
11 Cách thiết lp kiu gõ Telex
12 Cách thiết lp Font Unicode
13 Khi gõ ch bng Uinicode b cách ch thưa ra
14 Khi gõ ch tiếng Vit có làm sóng răng cưa màu đỏ dưới ch
15 Khi gõ ch tiếng Vit có làm sóng răng cưa màu xanh dưới ch
16 Khi gõ thêm ch vào thì ch bên phi ca t đó b mt
17 M văn bn mi là thế nào
18 M hp thoi phông nhanh bng t hp phím nào
19 Gch chân đơn
20
Gch chân kép
21 Gõ không ra ch và cách hi phc
22
Định dng ch đậm, nghiêng, gch chân bng phím tt
23 Gõ ch s trên M3
24 Gõ ch s dưới H
2
SO
4
25 Đin các s ging nhau mà không cn gõ
26 Giu thông tin trong văn bn bng File\Version
27 Giâú văn bn bng thay màu ch
28 To nn cho văn bn
29 B sung nút cho thanh công c
30 To thanh công c mi cho riêng mình
31 B sung nút vào thanh công c mi ca mình
32 V nút công c theo ý thích
33
Cun văn bn t động bng nút Scrol Bar
34
Dán nh nút công c này vào nút công cu khác
35 Phc hi li nh cho nút công c tr v nguyên thy
36 Đổi ch các mc trong thc đơn ngang và dc
37 Thêm ch vào nút công c
38 B nh ca nút thay bng ch
Các lỗi thường gặp khi làm việc với máy tính và cách sửa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lỗi thường gặp khi làm việc với máy tính và cách sửa - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Các lỗi thường gặp khi làm việc với máy tính và cách sửa 9 10 556