Ktl-icon-tai-lieu

CÁC MÃ LỖI CỦA TURBO PASCAL)

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2984 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TURBO PASCAL ERRORS CODES
(CÁC MÃ LỖI CỦA TURBO PASCAL)
Dịch và chú giải từ “Turbo Pascal 6: The Complete Reference”
Vương Đức Bình
Lời người dịch:
Đối với người mới học lập trình, viết chương trình bị lỗi là chuyện “thường ngày ở huyện”. Mỗi ngôn ngữ đều dự trù hằng
trăm, nếu không nói là hàng ngàn, thông báo lỗi khác nhau như một sự trợ giúp để chúng ta khắc phục lỗi đó. Một số thông báo lỗi thì
đơn giản, rõ ràng nhưng một số thông báo lỗi có thể dẫn những lập trình viên “mới chập chửng” vào một trò chơi trốn tìm rất đau đầu
đến nỗi có khi chính sự trợ giúp này lại gây ra vấn đề còn lớn hơn cả bản thân lỗi. Vì lẽ đó đọc hiểu được các thông báo lỗi và từ đó
suy ra cách khắc phục lỗi cũng là một yêu cầu quan trọng trong quá trình học lập trình.
Mặt khác, thực tế đa số sinh viên CNTT trong năm đầu thường không đủ vốn từ vựng về thuật ngữ tin học, cộng với sự yếu
kém về giảng dạy ngoại ngữ thâm căn cố đế do các trường PTTH gây ra làm cho sinh viên không đủ năng lực đọc hiểu các thông báo
lỗi trực tiếp bằng tiếng Anh. Tài liệu này chỉ mong làm được có một việc: giúp các bạn sinh viên đó tiếp cận dễ hơn với việc đọc hiểu
thông báo lỗi. Nhưng các bạn cũng đừng ỷ lại vào tài liệu này. Tốt hơn hết các bạn nên tập làm quen dần với việc đọc trực tiếp, suy
nghĩ trực tiếp bằng tiếng Anh. Tiếng Việt thì đẹp đẻ và là ngôn ngữ của cha ông mà chúng ta cần trân quí và làm cho nó phát triển.
Nhưng ở đây là khoa học kỹ thuật, bạn cần xây dựng khả năng tiếp cận thật nhanh thông tin khoa học kỹ thuật.
Để các bạn dễ tham khảo/so sánh tôi sẽ trình bày bản dịch này dưới dạng song ngữ. Tôi không hoàn toàn giữ nguyên gốc so
với nguyên bản mà có thêm ít nhiều chú thích và thêm phần nguyên nhân phát sinh ra lỗi và cách khắc phục. Một số lỗi sẽ không có
phần này (cách khắc phục) vì có thể tôi chưa gặp lỗi đó bao giờ … cho nên tôi không có kinh nghiệm khắc phục. Nếu bạn biết, xin
thông báo cho tôi trên forum của Tổ bộ môn CNTT  tôi sẽ rất cảm ơn và tôi sẽ bổ sung vào đây khi
có thể.

I.

Compiler Error Messages

(Các thông báo lỗi trong quá trình biên dịch)
Compiler error messages refer to problems in your code or programming environment that prevent Turbo Pascal from produccing an
executable file. In the integrated development environment, Turbo Pascal will attempt to locate the source-code location of the error.
Các thông báo lỗi trong quá trình biên dịch liên quan đến những vấn đề trong mã chương trình hoặc môi trường lập trình gây cản ngại
cho Tu...
1
TURBO PASCAL ERRORS CODES
(CÁC MÃ LI CA TURBO PASCAL)
Dch và chú gii t Turbo Pascal 6: The Complete Reference
Vương Đức Bình
Lời người dch:
Đối vi người mi hc lp trình, viết chương trình b li chuyn “thường ngày huyn”. Mi ngôn ng đều d trù hng
trăm, nếu không nói là hàng ngàn, thông báo li khác nhau như mt s tr giúp đ chúng ta khc phc li đó. Mt s thông báo li thì
đơn gin, rõ ràng nhưng mt s thông báo li th dn nhng lp trình viên mi chp chng” vào mt trò chơi trn tìm rt đau đầu
đến ni có khi chính s tr giúp này li gây ra vn đ còn ln hơn c bn thân li. Vì l đó đọc hiu được các thông báo li t đó
suy ra cách khc phc li cũng là mt yêu cu quan trng trong quá trình hc lp trình.
Mt khác, thc tế đa s sinh viên CNTT trong năm đu thường không đủ vn t vng v thut ng tin hc, cng vi s yếu
kém v ging dy ngoi ng thâm căn c đế do các trường PTTH gây ra làm cho sinh viên không đủ năng lc đọc hiu các thông báo
li trc tiếp bng tiếng Anh. Tài liu này ch mong làm được mt vic: giúp các bn sinh viên đó tiếp cn d hơn vi vic đọc hiu
thông báo li. Nhưng các bn cũng đừng li vào tài liu này. Tt hơn hết các bn nên tp làm quen dn vi vic đọc trc tiếp, suy
nghĩ trc tiếp bng tiếng Anh. Tiếng Vit thì đẹp đẻ và ngôn ng ca cha ông mà chúng ta cn trân quí và làm cho nó phát trin.
Nhưng đây là khoa hc k thut, bn cn xây dng kh năng tiếp cn tht nhanh thông tin khoa hc k thut.
Để các bn d tham kho/so nh tôi s trình bày bn dch này dưới dng song ng. Tôi không hoàn toàn gi nguyên gc so
vi nguyên bn có thêm ít nhiu chú thích và thêm phn nguyên nhân phát sinh ra li và cách khc phc. Mt s li s không có
phn này (cách khc phc) vì có th tôi chưa gp li đó bao gi cho nên tôi không có kinh nghim khc phc. Nếu bn biết, xin
thông báo cho tôi trên forum ca T b môn CNTT http://tobomoncntt.freeforums.org/, tôi s rt cm ơn và tôi s b sung vào đây khi
th.
I. Compiler Error Messages
(Các thông báo li trong quá trình biên dch)
Compiler error messages refer to problems in your code or programming environment that prevent Turbo Pascal from produccing an
executable file. In the integrated development environment, Turbo Pascal will attempt to locate the source-code location of the error.
Các thông báo li trong quá trình biên dch liên quan đến nhng vn đề trong mã chương trình hoc môi trường lp trình gây cn ngi
cho Turbo Pascal khi to ra file thc thi. Trong môi trường phát trin tích hp, Turbo Pascal s c gng định v trí li trong mã ngun.
Lưu ý của người dch:
a) Nếu bn s dng IDE (integrated development environment) thông thường v trí phát sinh ra li trong mã ngun nm ngay
trước v trí con tr văn bản. Còn nếu bn dch mã ngun FILENAME.PAS bng TPC.EXE (Turbo Pascal Compiler) theo cú
pháp
CÁC MÃ LỖI CỦA TURBO PASCAL) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC MÃ LỖI CỦA TURBO PASCAL) - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CÁC MÃ LỖI CỦA TURBO PASCAL) 9 10 922