Ktl-icon-tai-lieu

Các mô hình dữ liệu

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1856 lần   |   Lượt tải: 3 lần
8/25/2011

Nội dung
• Tổng quan về mô hình dữ liệu
• Mô hình thực thể liên kết
• Mô hình quan hệ
• Mô hình mạng
• Mô hình phân cấp
• Mô hình hướng đối tượng
• Đánh giá, bài tập

Các mô hình dữ liệu

1

Tổng quan về mô hình dữ liệu

Tổng quan...(tiếp)

• Mô hình dữ liệu là một tập hợp các khái niệm dùng
để mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL:
–
–
–
–

2

Dữ liệu
Ngữ nghĩa của dữ liệu
Các mối quan hệ trong dữ liệu
Các ràng buộc dữ liệu

• Mô hình dữ liệu [Codd, 1980] gồm:
– Một tập hợp các cấu trúc biểu diễn dữ liệu
– Một tập hợp các phép toán để thao tác trên các cấu trúc
– Một tập hợp các ràng buộc về dữ liệu

 Nhiều mô hình bao hàm cả một tập các phép toán
để thao tác trên các cấu trúc biểu diễn dữ liệu
3

• Mô hình thuộc dạng ngữ nghĩa: tập trung
vào mô tả ngữ nghĩa của dữ liệu như mô
hình thực thể liên kết, sử dụng để hỗ trợ
cho người dùng mọt cách nhìn khái quát
về dữ liệu
• Mô hình thuộc dạng khái niệm: tập trung
vào cách thức tổ chức dữ liệu thông qua
các cấu trúc biểu diễn các khái niệm dữ
liệu như mô hình mạng, mô hình phân
cấp, mô hình quan hệ, sử dụng để hỗ trợ
cho người dùng thực hiện các thao tác
trên dữ liệu
4

1

8/25/2011

Vài nét về lịch sử
Mô hình
quan hệ

Mô hình
phân cấp
IMS,
System
2k,
...

1965

XML

System R(81), DB2,
ORACLE, SQL
Server, Sybase, ...

1970

1975

1980

DMS(65),
CODASYL
(71), IDMS,
IDS

dbXML,natix,
Tamino,...

1985

Mô hình
Thực thể-liên kết
Mô hình
mạng

Đặt vấn đề

DB2,
ORACLE10i, SQL
Mô hình
quan hệ mở rộng Server ...

IRDS(87)
,CDD+,
Mô hình
...

1990 1995 2000

2005 2010

O2,
ORION,
IRIS, ...

hướng đối
tượng

Mô hình bán
cấu trúc

Lore
(97), ...
5

6

Mô hình thực thể liên kết
Các khái niệm cơ bản

Mô hình thực thể liên kết
(Entity-Relationship data model)
• Cho phép mô tả các dữ liệu trong thế giới
thực có liên quan đến một xí nghiệp dưới
dạng các đối tượng và các mối quan hệ của
chúng.
• Được sử dụng cho bước đầu thiết kế CSDL xí
nghiệp, làm nền tảng để ánh xạ sang một
mô hình khái niệm nào đó mà Hệ quản trị
CSDL sẽ sử dụng
• Trong mô hình thực thể liên kết, CSDL được
mô hình hóa như là:
– Một tập hợp các thực thể
– Liên hệ giữa các thực thể này

• Đặc điểm của các mô hình dữ liệu?
• Đánh giá khả năng biểu diễn của các
mô hình dữ liệu
• So sánh các mô hình dữ liệu Sự
khác biệt giữa các mô hình dữ liệu?
• Các mô hình dữ liệu phổ biến ngày
nay

7

• Thực thể, tập
thực thể
• Thuộc tính
• Khoá
• Liên kết, tập
liên kết

8

2

8/25/2011

Mô hình thực thể liên kết...

Mô hình thực thể liên kết...

• Thực t...
8/25/2011
1
1
Các mô hình dữ liệu
2
Nội dung
Tổng quan về mô hình dữ liệu
Mô hình thực thể liên kết
Mô hình quan hệ
Mô hình mạng
Mô hình phân cấp
Mô hình hướng đối tượng
Đánh giá, bài tập
3
Tổng quan về mô hình dữ liệu
Mô hình dữ liệu là một tập hợp các khái niệm dùng
để mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL:
Dữ liệu
Ngữ nghĩa của dữ liệu
Các mối quan hệ trong dữ liệu
Các ràng buộc dữ liệu
Mô hình dữ liệu [Codd, 1980] gồm:
Một tập hợp các cấu trúc biểu diễn dữ liệu
Một tập hợp các phép toán để thao tác trên các cấu trúc
Một tập hợp các ràng buộc về dữ liệu
Nhiều hình bao hàm cả một tập các phép toán
để thao tác trên các cấu trúc biểu diễn dữ liệu
4
Tổng quan...(tiếp)
hình thuộc dạng ngữ nghĩa: tập trung
vào tả ngữ nghĩa của dữ liệu như
hình thực th liên kết, sử dụng để hỗ trợ
cho người dùng mọt cách nhìn khái quát
về dữ liệu
hình thuộc dạng khái niệm: tập trung
vào cách thức tổ chức dữ liệu thông qua
các cấu trúc biểu diễn các khái niệm dữ
liệu như hình mạng, hình phân
cấp, hình quan hệ, sử dụng để hỗ trợ
cho người dùng thực hiện các thao tác
trên dữ liệu
Các mô hình dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mô hình dữ liệu - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Các mô hình dữ liệu 9 10 557