Ktl-icon-tai-lieu

Các mô hình dữ liệu

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2935 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Các mô hình dữ liệu

1

Nội dung
• Tổng quan về mô hình dữ liệu
• Mô hình thực thể liên kết
• Mô hình quan hệ
• Mô hình mạng
• Mô hình phân cấp
• Mô hình hướng đối tượng
• Đánh giá, bài tập
2

Tổng quan về mô hình dữ liệu
• Mô hình dữ liệu là một tập hợp các khái niệm dùng
để mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL:
–
–
–
–

Dữ liệu
Ngữ nghĩa của dữ liệu
Các mối quan hệ trong dữ liệu
Các ràng buộc dữ liệu

• Mô hình dữ liệu [Codd, 1980] gồm:
– Một tập hợp các cấu trúc biểu diễn dữ liệu
– Một tập hợp các phép toán để thao tác trên các cấu trúc
– Một tập hợp các ràng buộc về dữ liệu

 Nhiều mô hình bao hàm cả một tập các phép toán
để thao tác trên các cấu trúc biểu diễn dữ liệu
3

Tổng quan...(tiếp)
• Mô hình thuộc dạng ngữ nghĩa: tập trung
vào mô tả ngữ nghĩa của dữ liệu như mô
hình thực thể liên kết, sử dụng để hỗ trợ
cho người dùng mọt cách nhìn khái quát
về dữ liệu
• Mô hình thuộc dạng khái niệm: tập trung
vào cách thức tổ chức dữ liệu thông qua
các cấu trúc biểu diễn các khái niệm dữ
liệu như mô hình mạng, mô hình phân
cấp, mô hình quan hệ, sử dụng để hỗ trợ
cho người dùng thực hiện các thao tác trên
dữ liệu
4

Vài nét về lịch sử
Mô hình
quan hệ

Mô hình
phân cấp
IMS,
IMS,
System
System
2k,
2k,
......

1965

Mô hình
quan hệ mở rộng

System
SystemR(81),
R(81),DB2,
DB2,
ORACLE,
SQL
ORACLE, SQL
Server,
Server,Sybase,
Sybase,......

1970

1975

1980

1985

Mô hình
Thực thể-liên kết
Mô hình
mạng
DMS(65),
DMS(65),
CODASYL
CODASYL
(71),
(71),IDMS,
IDMS,
IDS
IDS

IRDS(87)
IRDS(87)
,CDD+,
....
Mô hình
,CDD+,
..

DB2,
DB2,
ORACLEORACLE10i,
10i,SQL
SQL
Server
Server......

XML

dbXML,natix
dbXML,natix
,Tamino,...
,Tamino,...
1990 1995 2000

2005 2010

O2,
O2,
ORION,
ORION,
IRIS,
IRIS,......

hướng đối
tượng

Mô hình bán
cấu trúc

Lore
Lore
(97),
(97),......

5

Đặt vấn đề
• Đặc điểm của các mô hình dữ liệu?
• Đánh giá khả năng biểu diễn của các
mô hình dữ liệu
• So sánh các mô hình dữ liệu Sự
khác biệt giữa các mô hình dữ liệu?
• Các mô hình dữ liệu phổ biến ngày
nay
6

Mô hình thực thể liên kết
(Entity-Relationship data model)
• Cho phép mô tả các dữ liệu trong thế giới
thực có liên quan đến một xí nghiệp dưới
dạng các đối tượng và các mối quan hệ của
chúng.
• Được sử dụng cho bước đầu thiết kế CSDL xí
nghiệp, làm nền tảng để ánh xạ sang một
mô hình khái niệm nào đó mà Hệ quản trị
CSDL sẽ sử dụng
• Trong mô hình thực thể liên kết, CSDL được
mô hình hóa như là:
– Một tập hợp các thực thể
– Liên hệ giữa các thực thể này

7

Mô hình thực thể liên kết
Cá...
1
Các mô hình d li u
Các mô hình d li u
Các mô hình dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mô hình dữ liệu - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Các mô hình dữ liệu 9 10 298