Ktl-icon-tai-lieu

các nút tắt trong windows

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bạn có thể sử dụng Windows hàng ngày. Bạn có thể biết nhiều thao
tác sử dụng nó. Nhưng có thể đảm bảo rằng những phím tắt này sẽ
giúp bạn tiết kiệm thời gian cực lớn.

F2: Đặt lại tên file trong lúc vội vàng có thể khiến bạn dễ dàng thao tác sai click quá nhanh và bạn tình cờ mở một file. Đơn giản hơn là hãy nhấn phím F2
trên bàn phím khi file được chọn.
Ctrl + F2: Preview (xem sơ lược) văn bản. Muốn bỏ chế độ preview, làm lại
Ctrl + F2.
Shift + F3: Để làm nổi bật đoạn văn bản bằng chữ in hoa, đơn giản là bôi đen
đoạn văn bản, nhấn đồng thời phím Shift + F3. Nếu muốn cho đoạn văn bản
trở lại chữ thường, hãy lập lại động tác nhấn đồng thời Shift + F3. Muốn cho
chữ cái đầu tiên trở thành chữ in hoa, đặt con trỏ trước chữ đó và nhấn phím
Shift + F3.
Windows + E: Windows Explorer là cổng tới file và tài liệu của bạn, song để
mở nó thường phải liên quan đến desktop hoặc thanh Start Menu. Có một cách
khác nhanh hơn là nhấn phím Windows-E và nó sẽ đưa bạn đến ngay Computer
(Vista) hay My Computer (XP), một vị trí mặc định sẵn.
Windows + F: Tìm kiếm file có thể là một rắc rối nếu bạn là một người tích trữ
tài liệu và cách không lãng phí thời gian săn tìm file là sử dụng phím tắt , sẽ
mở ra một cửa sổ tìm kiếm và điền vào càng nhiều thông tin có thể về file bạn
đang cần tìm.
Windows + L: Động tác này sẽ khóa ngay PC của bạn mà không cần chờ cho
đến khi chế độ bảo vệ màn hình hoạt động.
Windows + M: Vào cuối ngày làm việc, mọi người bị bội thực với một bộ sưu
tập các cửa sổ đang mở. sẽ thu nhỏ những cửa sổ này để lộ ra màn hình chính
(desktop) và sẽ khôi phục lại những thứ bạn đã bị thu nhỏ trước đó.
Windows + R: Hộp Run này là cách tiết kiệm thời gian cực lớn với XP. Từ đây,
bạn có thể mở tất cả loại ứng dụng mà không cần chuột.
Windows + F1: Trong khi F1 sẽ đưa ra cho bạn file Help (Hỗ trợ) trong hầu hết
các ứng dụng, sẽ mở cửa sổ Windows Help. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm
thời gian khi bạn không thể nhớ làm thế nào thay đổi một sự sắp đặt hoặc tìm
một tính năng nhất định.

Windows + Tab: Chuyển dịch giữa các chương trình bạn đang sử dụng. Ở XP,
bạn có thể chuyển các cửa sổ bằng cách nhấn phím để chọn đơn vị taskbar với
màu sắc khác (xám hoặc xanh) để nhấn mạnh, rồi dùng các phím điều hướng
lên hoặc xuống. Nhấn phím Enter sẽ đưa bạn đến cửa sổ đã được lựa chọn.
Windows + Pause/Break: Với những người nâng cấp và điều chỉnh phần
cứng, truy cập quản lý thiết bị Device Manager và các cài đặt là một nhiệm vụ

thường xuyên. Phím tắt này sẽ đem lại ngay cửa sổ cần...
Bạn có thể sử dụng Windows hàng ngày. Bạn có thể biết nhiều thao
tác sử dụng nó. Nhưng có thể đảm bảo rằng những phím tắt này sẽ
giúp bạn tiết kiệm thời gian cực lớn.
F2:
 !"#$%$&'(')*+,-$./
,-$0123&
Ctrl + F2: 4567$'1289(&:!;<0,5=$
>?./&
Shift + F3:$@A09(BC=0'(D0
09(=+0E#,-$FG?.H&I!$!;09(
%C1#=)*A,0+0E#FG?.H&:!;
C0J!%C=0<1KC0+,-$
FG?.H&
Windows + E:L5M7,@KN!O=0
$%1#,( !0,F:!&>$
'+,-$L5MP010*>$,!
6Q8*:*>$,!6R48=$S-$0ST&
Windows + F:U"$$$V;!$1#-C
N!D),-#9"$WX,-$V=P
$%$W@"$$0YY!DY
0J"$&
Windows + L:*P*4>O$DJ#
00(N$"0&
Windows + M:Q!;*$N=$31#SZK$1!
A,W@0$%&P!<CW@*0$"-
6,8PD,XC[0)S!<1K0&
Windows + R:\,]!*N$#ZKKR4&U^0_*=
$%+([X$DJ!&
Windows + F1:U.`P01\,6\a28J!
[X=P$%W@L5\,&Y!*,N$
#DK$*0@$ZV,0"$
$-9+0S&
Windows + Tab:>!*SC1'"0WX&bR4=
!*W@B+,-$030'SK
$!V67$780+$=Ec,-$0Y!1K
7!;&I+,-$MP010W@0)012Z3&
Windows + Pause/Break:QKC1#_+,0Y!d,J
[=!*A, !(eSf:0$N$X
các nút tắt trong windows - Trang 2
các nút tắt trong windows - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
các nút tắt trong windows 9 10 687