Ktl-icon-tai-lieu

CÁC PHÍM TẮT TIỆN DỤNG TRONG WIN

Được đăng lên bởi luongkytq
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1560 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẦN 1 :CÁC PHÍM TẮT 1
Ctrl + C
sao chép
Ctrl + X
cắt
Ctrl + V
dán
Ctrl + Z
hoàn lại tác vụ vừa thực hiện.
Delete
xóa
Shift + Delete
xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác.
Ctrl + kéo thả
sao chép đối tượng đang chọn
Ctrl + Shift + kéo thả
tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn
F2
đổi tên đối tượng đang chọn
Ctrl + >
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ
Ctrl + <
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ
Ctrl + mũi tên lên
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn
Ctrl + mũi tên xuống
di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn
Ctrl + Shift + mũi tên
chọn một khối văn bản.
Shift + mũi tên
chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần
mềm soạn thảo

1

Ctrl + A
chọn tất cả
F3
tìm kiếm một tập tin, thư mục.
Ctrl + O
mở một đối tượng
Alt + Enter
xem thuộc tính của đối tượng đang chọn
Alt + F4
đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt
Ctrl + F4
đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel...
Alt + Tab
chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.
Alt + ESC
Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở
F6
Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình
Desktop.
F4
sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.
Shift + F10
hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn
Alt + phím cách
hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt.
Ctrl + ESC
hiển thị thực đơn Start
Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh
thực hiện lệnh tương ứng.
Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn đang mở
thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở
F10
kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt

2

->, <-, Up, Down
di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các nhánh lệnh trên thanh
thực đơn lệnh.
F5
cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt.
Backspace
trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc
Windows Explorer.
ESC
bỏ qua tác vụ hiện tại
Giữ Shift khi bỏ đĩa CD
ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD
Phím tắt trên hộp thoại
Phím tắt
Chức năng
Ctrl + Tab
chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại
Ctrl + Shift + Tab
chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại
Tab
chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp
Shift + Tab
chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước
Alt + Ký tự gạch chân
thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân
Enter
thực hiện thiết lập ho...
PH N 1 :CÁC PHÍM T T 1
Ctrl + C
sao chép
Ctrl + X
c t
Ctrl + V
dán
Ctrl + Z
hoàn l i tác v v a th c hi n.
Delete
xóa
Shift + Delete
xóa v nh vi n m t i t ng, không ph c h i c b ng cách vào thùng rác.ĩ đố ượ ồ đư
Ctrl + kéo th
sao chép i t ng ang ch nđố ượ đ
Ctrl + Shift + kéo th
t o l i t t cho i t ng ang ch n đố ượ đ
F2
i tên i t ng ang ch nđổ đố ượ đ
Ctrl + >
di chuy n con tr n m t i m chèn v phía sau 1 t đế đ
Ctrl + <
di chuy n con tr n m t i m chèn v tr c sau 1 t đế đ ướ
Ctrl + m i tên lênũ
di chuy n con tr n m t i m chèn lên trên m t o n đế đ đ ạ
Ctrl + m i tên xu ngũ
di chuy n con tr n m t i m chèn xu ng d i m t o n đế đ ướ đ ạ
Ctrl + Shift + m i tênũ
ch n m t kh i v n b n. ă
Shift + m i tênũ
ch n các i t ng trên màn hình Desktop, trong c a s Windows, trong các ph n đố ượ
m m so n th o
1
CÁC PHÍM TẮT TIỆN DỤNG TRONG WIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC PHÍM TẮT TIỆN DỤNG TRONG WIN - Người đăng: luongkytq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CÁC PHÍM TẮT TIỆN DỤNG TRONG WIN 9 10 232