Ktl-icon-tai-lieu

Các phím tắt trong Microsoft Words

Được đăng lên bởi Peter Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Alt- 5
Alt- End
Alt- F10
Alt- F4
Alt- F5
Alt- F9
Alt- Home
Alt- LeftClick
Alt- PgDn
Alt- PgUp
Alt- Shift- D
Alt- Shift- E
Alt- Shift- F
Alt- Shift- I
Alt- Shift- K
Alt- Shift- M
Alt- Shift- N
Alt- Shift- O
Alt- Shift- P
Alt- Shift- T
Alt- Shift- X
Alt- 
Alt- 
Ctrl-
Ctrl-
Ctrl-
Ctrl-
Ctrl-Alt-Pgup
Ctrl- =
Ctrl- [
Ctrl- ]
Ctrl- O
Ctrl- 1
Ctrl- 2
Ctrl- 5
Ctrl- A
Ctrl-Alt-A
Ctrl-Alt-C or R
Ctrl-Alt-E
Ctrl-Alt-F
Ctrl-Alt-Minus

Chän c¶ b¶ng (t¾t numlock)
VÒ cell cuèi cïng trªn b¶ng
Phãng lín cöa sæ øng dông
Tho¸t Winword
Phôc håi kÝch th−íc cöa sæ øng dông
ChuyÓn ®æi g÷a c¸c m· field vµ trÞ
VÒ cell ®Çu tiªn trªn hµng
Chän c¶ cét ®ang cã ®iÓm chÌn
§Õn cell d−íi cïng cña cét
VÒ cell trªn ®Ønh cña cét
ChÌn fieldcode ngµy th¸ng
HiÖu chØnh tÖp tin Data file
ChÌn mét field chén
§¸nh dÊu môc trÝch dÉn
Xem thö kÕt qu¶ trén
Thùc hiÖn in
Thùc hiÖn trén
§¸nh dÊu môc Môc lôc
ChÌn fieldcode sè trang
ChÌn fieldcode giê
§¸nh dÊu môc chØ môc
VÒ khung hoÆc ®ãi t−äng sau
VÒ khung hoÆc ®èi t−äng tr−íc
Lªn trªn mät ®o¹n
Xuèng d−íi mét ®o¹n
Qua tr¸i mét cét
Qua ph¶i mét cét
Lªn mét trang
C−íc sè (nöa d−íi)
Gi¶m cì ch÷ ®i 1
T¨ng..............
Thªm /bá mét hµng c¸ch tr−íc ®o¹n
Nh¶y hµng ®¬n
Nh¶y hµng ®«i
Nh¶y hµng r−ìi
Chän ®¸nh dÊu c¶ tµi liÖu v¨n b¶n
VÞ trÝ ghi lêi b×nh phÈm
Ký hiÖu b¶n quyÒn
Môc chó cuèi tµi liÖu
Môc chó cuèi trang
Bá mét lªnh ra khái menu

Ctrl-Alt-N
Ctrl-Alt-Numplus
Ctrl-Alt-O
Ctrl-Alt-P
Ctrl-Alt-period
Ctrl-Alt-PgDn
Ctrl-Alt-PgUp
Ctrl-Alt-S
Ctrl-Alt-U
Ctrl-Alt-V
Ctrl-B
Ctrl-Backspac
Ctrl- C
Ctrl- D
Ctrl- Delete
Ctrl- E
Ctrl- End
Ctrl- Enter
Ctrl- F
Ctrl- F10
Ctrl- F11
Ctrl- F12
Ctrl- F2
Ctrl- F3
Ctrl- F5
Ctrl- F6
Ctrl- F7
Ctrl- F8
Ctrl- F9
Ctrl- G hay F5
Ctrl- H
Ctrl- Home
Ctrl- Hypen
Ctrl- I
Ctrl- J
Ctrl- K
Ctrl- L
Ctrl- M
Ctrl- N
Ctrl- O
Ctrl- P

ChÕ ®é nh×n tµi liÖu normal
G¸n mét ®éng t¸c cho mét phÝm
ChÕ ®é nh×n tµi liÖu out line
ChÕ ®é nh×n tµi liÖu page layout
Ký tù chÊm löng
Xuèng mét trang
Lªn mét trang
T¹o lÇn chia ®«i cöa sæ
CËp nhËp auto format
ChÌn v¨n b¶n tr−íc ®ã
§Æt ch÷ ®Ëm
Xo¸ lui mét tõ bªn tr¸i
ChÐp phÇn chän göi vµo Clipboard
KÝch ho¹t hép tho¹i font
Xo¸ mét tõ bªn ph¶i ®iÓm chÌn
Canh gi÷a
VÒ cuèi tµi liÖu
Ng¾t trang b¾t buéc
T×m mét hay nhiÒu tõ trong v¨n b¶n
Phãng lín cöa sæ tµi liÖu
Kho¸ field
Më tµi liÖu ®· cã trªn ®Üa
Xem thö b¶n in tµi liÖu
C¾t phÇn ®ang chän göi vµo Splike
Phôc hßi kÝch cì cöa sæ tµi liÖu
Qua cöa sæ tµi liÖu kÕ tiÕp
Dêi cöa sæ(mòi tªn , Enter)
Thay kÝch cì cöa sæ
ChÌn mét field code
KÝch ho¹t hép tho¹i Go to
T×...
Alt- 5 Chän c¶ b¶ng (t¾t numlock)
Alt- End VÒ cell cuèi cïng trªn b¶ng
Alt- F10 Phãng lín cöa sæ øng dông
Alt- F4 Tho¸t Winword
Alt- F5 Phôc håi kÝch thíc cöa sæ øng dông
Alt- F9 ChuyÓn ®æi g÷a c¸c m· field vµ trÞ
Alt- Home VÒ cell ®Çu tiªn trªn hµng
Alt- LeftClick Chän c¶ cét ®ang cã ®iÓm chÌn
Alt- PgDn §Õn cell díi cïng cña cét
Alt- PgUp VÒ cell trªn ®Ønh cña cét
Alt- Shift- D ChÌn fieldcode ngµy th¸ng
Alt- Shift- E HiÖu chØnh tÖp tin Data file
Alt- Shif
t
- F ChÌn mét field chén
Alt- Shift- I §¸nh dÊu môc trÝch dÉn
Alt- Shift- K Xem thö kÕt qu¶ trén
Alt- Shift- M Thùc hiÖn in
Alt- Shift- N Thùc hiÖn trén
Alt- Shift- O §¸nh dÊu môc Môc lôc
Alt- Shift- P ChÌn fieldcode sè trang
Alt- Shift- T ChÌn fieldcode giê
Alt- Shift- X §¸nh dÊu môc chØ môc
Alt-
VÒ khung hoÆc ®ãi täng sau
Alt-
VÒ khung hoÆc ®èi täng tríc
Ctrl-
Lªn trªn mät ®o¹n
Ctrl-
Xuèng díi mét ®o¹n
Ctrl-
Qua tr¸i mét cét
Ctrl-
Qua ph¶i mét cé
t
Ctrl-Alt-Pgup Lªn mét trang
Ctrl- = Cíc sè (nöa díi)
Ctrl- [ Gi¶m cì ch÷ ®i 1
Ctrl- ] T¨ng..............
Ctrl- O Thªm /bá mét hµng c¸ch tríc ®o¹n
Ctrl- 1 Nh¶y hµng ®¬n
Ctrl- 2 Nh¶y hµng ®«i
Ctrl- 5 Nh¶y hµng rìi
Ctrl- A Chän ®¸nh dÊu c¶ tµi liÖu v¨n b¶n
Ctrl-Alt-A VÞ trÝ ghi lêi b×nh phÈm
Ctrl-Al
t
-C or R Ký hiÖu b¶n quyÒn
Ctrl-Alt-E Môc chó cuèi tµi liÖu
Ctrl-Alt-F Môc chó cuèi trang
Ctrl-Alt-Minus Bá t lªnh ra khái menu
Các phím tắt trong Microsoft Words - Trang 2
Các phím tắt trong Microsoft Words - Người đăng: Peter Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các phím tắt trong Microsoft Words 9 10 165