Ktl-icon-tai-lieu

Các phím tắt trong Photoshop

Được đăng lên bởi Khổ Qua
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phím tắt trong Photoshop
1.

NHÓM

F1

->

PHÍM

mở

F

trình

F2

giúp

đỡ

->

cắt

F3

->

copy

F4

->

paste

F5

->

mở

F6

->

mở

pallete

màu

F7

->

mở

pallete

layer

F8

->

mở

F9

->

2.

NHÓM

TAB

->

pallete

brush

pallete

info

mở

pallete

action

PHÍM

CHỨC

NĂNG

tắt/mở

các

pallete

SHIFT + TAB -> tắt/mở các pallete trừ pallete tool
CTRL

+

ALT
ALT
CTRL

+
+

SPACEBAR

->

phóng

SPACEBAR

->

thu

DELETE

+

to
nhỏ

->

tô

màu

foreground

->

tô

màu

background

DELETE

CTRL + SHIFT + N -> tạo layer mới hiện hộp thoại
CTRL + SHIFT + ALT + N -> tạo layer mới không hiện hộp
thoại
CTRL + Click vào layer trong bảng layer -> tạo vùng chọn
xung

quanh

layer

CTRL + ALT + D hoặc SHIFT + F6 -> tạo Feather
CTRL

+

I

CTRL

+

L

->

CTRL

+

M

->

mở

bảng

Curver

mở

bảng

Color

balance

CTRL

+

B

->

->

nghịch
mở

đảo
bảng

màu
Level

SHIFT + F7 hoặc CTRL + SHIFT + I -> nghịch đảo vùng
chọn
ALT + I + I -> xem
/

->

thông số file hiện hành
khóa

layer

SPACEBAR + rê chuột -> di chuyển vùng ảnh qua lại
F (nhấn nhiều lần) -> hiện thị khung làm việc ở các chế độ
khác
CTRL

nhau
+

J

->

sao

chép

layer

CTRL + E -> merge layer hiện hành với layer đừng phía
dưới
CTRL + SHIFT + E -> merge tất cả các layer đang có
CTRL + ] -> đẩy layer hiện hành lên một cấp
CTRL + [ -> đẩy layer hiện hành xuống một cấp
ALT + ] -> chọn layer hiện hành lần lượt từ dưới lên trên
ALT + [ -> chọn layer hiện hành lần lượt từ trên xuống

dưới
SHIFT + dấu cộng ( + ) -> chọn chế độ Blend mode lần
lượt

từ

trên

xuống

dười

SHIFT + dấu trừ ( - ) -> chọn chế độ Blend mode lần lượt
từ

dưới

lên

trên

ALT + double click vào layer background -> đổi layer
background

thành

layer

0

Double click vào vùng trống -> mở 1 file có sẵn
CTRL + double click vào vùng trống -> tạo 1 fle mới
Nhập số bất kỳ -> thay đổi chế độ mờ ***c Opacity
D

->

trở

lại

màu

mặc

định

đen/trắng

X -> nghịch đảo 2 màu background và foreground
CTRL

+

R

->

mở

thước

đo

CTRL + F -> thực hiện hiệu ứng thêm một lần nũa
CTRL + ALT + F -> thực hiện lại hiệu ứng một lần nữa
nhưng hiện thị hộp thoại để thay đổi thông số
CTRL + > (dấu lớn hơn) -> tăng size chữ (đã chọn toàn bộ
nội

dung

text

bằng

công

cụ

text)

CTRL + < (dấu nhỏ hơn) -> giảm size chữ (đã chọn toàn
bộ

nội

CTRL

dung
+

text

W

bằng

->

công

đóng

file

cụ

text)

đang

mở

Các dấu mũi tên -> di chuyển vùng chọn sang 1 pixel
SHIFT + Các dấu mũi tên -> di chuyển vùng chọn sang 10
pixel
CTRL

+

Z

CTRL...
Các phím tắt trong Photoshop
1. NHÓM PHÍM F
F1 -> mở trình giúp đỡ
F2 -> cắt
F3 -> copy
F4 -> paste
F5 -> mở pallete brush
F6 -> mở pallete màu
F7 -> mở pallete layer
F8 -> mở pallete info
F9 -> mở pallete action
2. NHÓM PHÍM CHỨC NĂNG
TAB -> tắt/mở các pallete
SHIFT + TAB -> tắt/mở các pallete trừ pallete tool
CTRL + SPACEBAR -> phóng to
ALT + SPACEBAR -> thu nhỏ
ALT + DELETE -> màu foreground
CTRL + DELETE -> màu background
CTRL + SHIFT + N -> tạo layer mới hiện hộp thoại
CTRL + SHIFT + ALT + N -> tạo layer mới không hiện hộp
thoại
CTRL + Click vào layer trong bảng layer -> tạo vùng chọn
xung quanh layer
CTRL + ALT + D hoặc SHIFT + F6 -> tạo Feather
CTRL + I -> nghịch đảo màu
CTRL + L -> mở bảng Level
CTRL + M -> mở bảng Curver
CTRL + B -> mở bảng Color balance
SHIFT + F7 hoặc CTRL + SHIFT + I -> nghịch đảo vùng
chọn
ALT + I + I -> xem thông số file hiện hành
/ -> khóa layer
SPACEBAR + chuột -> di chuyển vùng ảnh qua lại
F (nhấn nhiều lần) -> hiện thị khung m việc các chế độ
khác nhau
CTRL + J -> sao chép layer
CTRL + E -> merge layer hiện hành với layer đừng phía
dưới
CTRL + SHIFT + E -> merge tất c các layer đang
CTRL + ] -> đẩy layer hiện hành lên một cấp
CTRL + [ -> đẩy layer hiện hành xuống một cấp
ALT + ] -> chọn layer hiện hành lần lượt từ dưới lên trên
ALT + [ -> chọn layer hiện hành lần lượt từ trên xuống
Các phím tắt trong Photoshop - Trang 2
Các phím tắt trong Photoshop - Người đăng: Khổ Qua
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Các phím tắt trong Photoshop 9 10 206