Ktl-icon-tai-lieu

CAC ́ PHƯƠNG PHAP ́ ĐIÊU ̀ KHIÊN ̉ VAO ̀ RA DỮ LIÊU

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAC
́ PHƯƠNG PHAP
́ ĐIÊU
̀ KHIÊN
̉
VAO
̀ RA DỮ LIÊU
̣

Mục lục
1. GIỚI THIÊU
̣ CAC
́ PHƯƠNG PHAP
́ ĐIÊU
̀ KHIÊN
̉ VAO/RA
̀
DỮ LIÊU.
̣
2. VAO
̀ RA DỮ LIÊU
̣ BĂNG
̀
PHƯƠNG PHAP
́ QUET
́ VONG.
̀
3. VAO
̀ RA DỮ LIÊU
̣ BĂNG
̀
PHƯƠNG PHAP
́ NGĂT.
́
Nội dung
CAC
́ PHƯƠNG PHAP
́ ĐIÊU
̀ KHIÊN
̉ VAO
̀ RA DỮ LIÊU
̣
1. GIỚI THIÊU
̣ CAC
́ PHƯƠNG PHAP
́ ĐIÊU
̀ KHIÊN
̉ VAO/RA
̀
DỮ LIÊU.
̣
Như đã biêt́ hệ thông
́ CPU bao gôm
̀ 3 phâǹ chinh
́ : CPU, bộ nhớ và vaò ra. Trong đó
CPU đong
́ vai trò là nơi chỉ đaọ tât́ cả cać hoaṭ đông
̣ cuả cać nơi coǹ lai.̣ Đôí với bộ
nhớ chung
́ có tôć độ hoaṭ đông
̣ khá nhanh, có thể đaṕ ứng gâǹ như tức thời khi CPU
truy câp,
̣ măṭ khać bộ nhớ sử dung
̣ lưu trữ cać hăng
̀ và biên
́ nên khi cân
̀ chung
́ sẽ được
truy xuât́ băng
̀ môṭ lênh
̣ truyêǹ dữ liêu,
̣ khi đó dữ liêụ đã có săñ trong bộ nhớ mà
không phaỉ chờ đaṕ ứng từ bên ngoai.
̀ Coǹ đôí với vaò ra thông thường có tôć độ đaṕ
ứng châm,
̣ măṭ khać đôi khi chung
́ coǹ phaỉ chờ tać đông
̣ từ bên ngoaì (ví dụ như khi
đoc̣ baǹ phim
́ CPU phaỉ chờ cho người sử dung
̣ nhâń phim
́ …). Khi hệ thông
́ CPU có
nhiêù thiêt́ bị vaò ra có thể thực hiêṇ ba giaỉ phaṕ quan̉ lý thiêt́ bị bao gôm:
̀
- Vao
̀ ra dữ liêu
̣ băng
̀ phương phap
́ quet́ vong
̀ (polling).
- Vao
̀ ra dữ liêu
̣ băng
̀ ngăt́ (interrupt).
- Vao
̀ ra dữ liêụ băng
̀ phương phaṕ thâm nhâp̣ trực tiêṕ bộ nhớ ( DMA -Direct
Memory Access).
Với phương phaṕ quet́ vong
̀ CPU sẽ hoaṭ đông
̣ theo chế độ phân chia thời gian, nó sẽ
kiêm
̉ tra lâǹ lượt từng thiêt́ bị và thực hiêṇ chương trinh
̀ phuc̣ vụ khi có thiêt́ bị hoaṭ
đông.
̣
Với phương phaṕ ngăt́ thiêt́ bị hoaṭ đông
̣ sẽ thông baó để CPU biêt́ phuc̣ vụ no.́
Coǹ với phương phaṕ vaò ra băng
̀ DMA, CPU sẽ được yêu câù ngưng hoaṭ đông
̣ để
thiêt́ bị vaò ra (thường là ổ đia)
̃ truyên
̀ dữ liêu
̣ theo từng khôí với bộ nhớ.
Môĩ phương phaṕ điêù khiên̉ vaò ra dữ liêụ nêu trên có cać đăc̣ điêm
̉ khać nhau và sẽ
được ứng dung
̣ trong cać trường hợp khać nhau, chung
́ sẽ được mô tả cụ thể trong cać
muc̣ kế tiêp
́ cuả chương.
2. VAO
̀ RA DỮ LIÊU
̣ BĂNG
̀
PHƯƠNG PHAP
́ QUET
́ VONG.
̀
Như đã noí trong phương phaṕ quet́ vong
̀ CPU sẽ kiêm
̉ tra lâǹ lượt từng thiêt́ bị có
trong hệ thông
́ cuả no.́ Đôí với cać thiêt́ bị luôn săñ sang
̀ hoaṭ đông
̣ thiêt́ bị có thể truyêǹ
dữ liêụ môṭ cach
́ hoaǹ...
CAC PH NG PHAP ĐU KHŃ ƯƠ ́ ̀ ̉
VAO RA D LÙ Ữ ̣
CAC ́ PHƯƠNG PHAP ́ ĐIÊU ̀ KHIÊN ̉ VAO ̀ RA DỮ LIÊU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CAC ́ PHƯƠNG PHAP ́ ĐIÊU ̀ KHIÊN ̉ VAO ̀ RA DỮ LIÊU - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CAC ́ PHƯƠNG PHAP ́ ĐIÊU ̀ KHIÊN ̉ VAO ̀ RA DỮ LIÊU 9 10 665