Ktl-icon-tai-lieu

Các thành phần giao diện cơ bản

Được đăng lên bởi Ngọc Anh Lê
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 898 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các thành phần giao
diện cơ bản

Giảng viên: Vũ Tuấn Minh

Contents
1

Linear Layout

2

Relative Layout

3

Table Layout

4
4

Frame Layout

Dạy kinh nghiệm lập trình (stanford.com.vn)

Contents
5

Absolute Layout

6

Scroll View

Dạy kinh nghiệm lập trình (stanford.com.vn)

Linear Layout
 Là layout sắp xếp các element con trong một hàng
hay một cột tùy thuộc vào việc thiết lập hướng
setOrientation hay android:orientation
 Tất cả các view con trong layout được tổ chức theo
kiểu stack, cái này nối tiếp cái kia theo hàng hay cột
 Vì vậy với hướng dọc (vertical) chỉ một control trên
một dòng.
 Linear Layout có tính toán margin và căn chỉnh giữa
các control con.

Dạy kinh nghiệm lập trình (stanford.com.vn)

Linear Layout
Layout Weight: Linear Layout hỗ trợ việc gắn
weight cho các control con thông qua thuộc tính
android:layout_weight.
 Việc gán giá trị này rất quan trọng trong việc tính toán
các control con sẽ chiếm bao nhiêu diện tích trên
màn hình.
 Một trong số lớn hơn đồng nghĩa với việc cho phép
chiếm nhiều diện tích phần còn lại hơn
 Giá trị mặc định của weight = 0

Dạy kinh nghiệm lập trình (stanford.com.vn)

Relative Layout
Là layout mà vị trí của control con có mỗi quan
hệ với các control khác hoặc chính với cha
RelativeLayout được sử dụng nhiều trong thiết
kế giao diện android, có thể loại bỏ các control
lồng nhau, cải thiện hiệu suất
Nếu bạn sử dụng một nhóm LinearLayout lồng
nhau, bạn có thể thay thế chúng bằng một
RelativeLayout duy nhất

Dạy kinh nghiệm lập trình (stanford.com.vn)

Relative Layout
 Mối quan hệ với Layout:
 android:layout_alignParentBottom=true: bottom của element
trùng với bottom parent
 android:layout_alignParentLeft =true: bên trái của control trùng
với bên trái của cha.
 android:layout_alignParentRight=true: bên phái của control
(element) trùng với bên phải của cha
 android:layout_alignParentTop=true: top của control (element)
trùng vời top của cha
 android:layout_centerHorizontal: đưa element ở trung tâm theo
chiều ngang với cha
 android:layout_centerInParent: đưa element ở trung tâm cả dọc
lẫn ngang của cha
 android:layout_centerVertical: đưa element ở trung tâm theo
chiều dọc với cha
Dạy kinh nghiệm lập trình (stanford.com.vn)

Relative Layout
Mối quan hệ với các element khác:
Giá trị của các đặc trưng này là id của element
mà bạn muốn thiết lập đến
 android:layout_above: đặt element ở trên một
element đặc biệt nào đó.
 android:layout_below: đặt element ở dưới một
element ...
www.stanford.com.vn
Các thành phần giao
diện cơ bản
Giảng viên: Vũ Tuấn Minh
Các thành phần giao diện cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thành phần giao diện cơ bản - Người đăng: Ngọc Anh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Các thành phần giao diện cơ bản 9 10 81