Ktl-icon-tai-lieu

Các thao tác với tập tin văn bản

Được đăng lên bởi nguyensyminh78
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 3: c¸c thao t¸c víi tËp tin v¨n b¶n
1. Lu v¨n b¶n lªn ®Üa:
- Ên Ctrl + S (hoÆc bÊm chuét vµo biÓu tîng

,hoÆc vµo File\ Save)

Trªn mµn h×nh x/h mét Dialog (Hép tho¹i ).
- NhËp tªn cho tËp tin ( v¨n b¶n ) trong khung File name
-Ên Enter ( hoÆc bÊm chuét vµo hép Save cña Dialog )
Sau ®ã, trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o, cø 10  15 phót ta
l¹i thùc hiÖn ghi lu mét lÇn ®Ó m¸y tÝnh tiÕp tôc lu bæ sung
nh÷ng néi dung mµ ta ®· so¹n th¶o.

Lu ý: Trong bíc2 sau khi nhËp tªn cho tËp tin xong , nÕu muèn ta cã thÓ
chän th môc hay æ ®Üa ®Ó chøa tËp tin ®ã cho riªng m×nh trong khung
Save in, cßn b¶n th©n Microsoft Word tù mÆc ®Þnh lu vµo th môc My
document.

2. Lu tËp tin víi tªn kh¸c hoÆc lu vµo n¬i kh¸c
- Ên F12 ( hoÆc vµo File\ Save as ), x/h hép tho¹i
- TiÕn hµnh nhËp tªn kh¸c hoÆc cïng tªn cò nh
ng lu vµo th môc hay æ ®Üa kh¸c  Ên Enter
hoÆc bÊm Save

3. §ãng tËp tin
Ên Ctrl + W ( hoÆc bÊm chuét vµo nót
hoÆc vµo File\ Close )



4. Më tËp tin míi ( §Ó so¹n th¶o VB míi ):
Ên Ctrl + N (hoÆc bÊm chän biÓu tîng

, hoÆc vµo File\ New)

5. Më tËp tin cò

Bíc1: Ên Ctrl + O ( hoÆc bÊm chän biÓu tîng

, hoÆc vµo File\ Open)

Bíc2: T×m vµ chän tËp tin cÇn më

L­u­ý: §èi víi nh÷ng tËp tin míi ®îc t¹o lËp, ta cã thÓ më b»ng c¸ch kh¸c
nhanh h¬n nh sau:
C¸ch1: Vµo thùc ®¬n File\ Chän tËp tin cÇn më
C¸ch2: Vµo Start\ Documents\ Chän tËp tin cÇn më

...
Bµi 3: c¸c thao t¸c víi tËp tin v¨n b¶n
Bµi 3: c¸c thao t¸c víi tËp tin v¨n b¶n
- NhËp tªn cho tËp tin ( v¨n b¶n ) trong khung File name
-
Ên Enter ( hoÆc bÊm chuét vµo hép Save cña Dialog )
Sau ®ã, trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o, cø 10 15 phót ta
l¹i thùc hiÖn ghi l u mét lÇn ®Ó m¸y tÝnh tiÕp tôc l u bæ sung
nh÷ng néi dung mµ ta ®· so¹n th¶o.
- Ên Ctrl + S (hoÆc bÊm chuét vµo biÓu t îng
,hoÆc vµo File\ Save)
1. L u v¨n b¶n lªn ®Üa:
L u ý: Trong b íc2 sau khi nhËp tªn cho tËp tin xong , nÕu muèn ta cã thÓ
chän th môc hay æ ®Üa ®Ó chøa tËp tin ®ã cho riªng m×nh trong khung
Save in, cßn b¶n th©n Microsoft Word tù mÆc ®Þnh l u vµo th môc My
document.
Tn mµn h×nh x/h mét Dialog (Hép tho¹i ).
Các thao tác với tập tin văn bản - Trang 2
Các thao tác với tập tin văn bản - Người đăng: nguyensyminh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các thao tác với tập tin văn bản 9 10 699