Ktl-icon-tai-lieu

Các thuật toán sắp xếp

Được đăng lên bởi hoangminhquanmh
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1252 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Giới thiệu
Các thuật toán sắp xếp

1

Nội dung trình bày
• Tiếp cận sắp xếp đơn giản
Sắp xếp chọn
Sắp xếp chèn
Sắp xếp nổi bọt

• Tiếp cận sắp xếp độ phức tạp O(nlog(n))
Sắp xếp theo phân đoạn (Quick sort)
Sắp xếp hòa nhập
Sắp xếp vung đống

• Một số tiếp cận khác
Sắp xếp theo cơ số
Sắp xếp hòa nhập hai file lớn
2

Sắp xếp phân đoạn - quicksort
• Ý tưởng
Cho một dãy, chọn một phần tử ở giữa, chia đoạn
thành 2 phần
Chuyển các phần tử nhỏ, hoặc bằng đến trước, các
phần tử lớn hơn về sau
Sẽ được nửa đầu bé hơn nửa sau
Lặp lại việc chuyển đổi cho các phần tử nửa đầu, và
nửa sau đến lúc số phần tử là 1

3

Sắp xếp phân đoạn – quicksort (t)
• Thuật toán ban đầu là chia: cố gắng chia thành
hai đoạn khác nhau
• Trị: thực hiện các thuật toán sắp xếp trên các
đoạn con
• Thực hiện kết hợp: thuật toán tự kết hợp kết
quả

4

Sắp xếp phân đoạn – quicksort (t)
• Phân đoạn
Chọn một phần tử chốt x (đầu tiên)
Duyệt từ vị trí tiếp theo sang phải tìm vị trí phần tử
đầu tiên >= x, i
Duyệt từ phải sang trái, tìm vị trí phần tử đầu tiên
<x, j
Nếu i<j thì hoán đổi vị trí
Tiếp tục đến lúc j<i

5

Sắp xếp phân đoạn – quicksort (t)
• Thuật toán: partition
• Input: A[l..r], l,r: đoạn cần phân chia
• Ouput: A[l..r], i chi số phân chia
1.
2.
3.
4.

X=a[l]
i=l+1;
J=r;
While (i<j)
a. While (i<j && a[i]<x) i++
b. While (j>=i && a[j]>=x) j—
c. If(i<j) swap(a[i],a[j])

5. Swap(a[l],a[j])
6. Return j;

6

Sắp xếp phân đoạn – quicksort (t)
• Partition
j

j

0

1

2

3

4

5

6

2

4

3

1

7

8

2

6

9

3

2

3

1

2

8

7

6

9

7

Sắp xếp phân đoạn – quicksort (t)
• Thuật toán: quicksort
• Input: A[l..r]: đoạn cần sắp xếp
• Ouput: A[l..r] đã sắp xếp
1.
2.
3.
4.

If(l>=r)
return;
i=partition(A,l,r)
quicksort(A,l,i-1)
quicksort(A,i+1,r)

8

Sắp xếp phân đoạn – quicksort (t)
A
Part

Part

Part

0

1

2

3
3
2

1
1
1

2
1

1
2

3
7
2
3

1

1

2

3

4

5

6

8
8
8

2
7
7

6
6
6

9
9
9

8
6

7
7

6
8

9
9

6
6

7
7

6

7
7

9

8

9
9

Sắp xếp phân đoạn – quicksort (t)
• Đánh giá độ phức tạp
Số phép toán gán giá trị: 3 * n/2 * h
Số phép toán so sánh: n*h
Số phép toán gán chỉ số: n*h

•
•
•
•

Trường hợp xấu nhất: h=n
Trường hợp trung bình: h = log(n)
Độ phức tạp trường hợp xấu nhất: O(n2)
Độ phức tạp trường hợp trung bình: O(nlog(n))

10

Sắp xếp trộn – mergesort
• Ý tưởng sắp xếp trộn
Nếu có hai dãy a và b đã được sắp xếp, tiến hành
trộn hai dãy này thành dãy c đã được sắp xếp.
Nếu chia nhỏ mảng cần sắp xếp thành các đoạn 1
phần tử thì nó là đoạn được sắp xếp
Tiến hành ghép các đoạn nh...
Giới thiệu
Các thuật toán sắp xếp
1
Các thuật toán sắp xếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thuật toán sắp xếp - Người đăng: hoangminhquanmh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Các thuật toán sắp xếp 9 10 19