Ktl-icon-tai-lieu

Các thuật toán tìm kiếm và xắp xếp

Được đăng lên bởi Thế Hiệp
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môn học:

Cấu trúc dữ liệu 1
Chương 3: Searching & Sorting
Th.S Trương Thị Ngọc Phượng
Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học SPKT TP. HCM

Nội dung – Phần 1

I.

Bài toán tìm kiếm

II.

Tìm kiếm tuyến tính

III.

Tìm kiếm nhị phân

IV.

Bài tập

Chương 3- Searching & Sorting

2

Trương Thị Ngọc Phượng - CNTT - SPKT

Nội dung – Phần 2
I.

Bài toán sắp xếp

II.

PP đổi chỗ trực tiếp (Interchange sort)

III.

PP chọn trực tiếp (Selection sort)

IV.

PP chèn trực tiếp (Insertion sort)

V.

PP nổi bọt (Bubble sort)

VI.

PP dựa trên phân hoạch (Quick sort)

VII.

Bài tập

Chương 3- Searching & Sorting

3

Trương Thị Ngọc Phượng - CNTT - SPKT

Nội dung – Phần 1

I.

Bài toán tìm kiếm

II.

Tìm kiếm tuyến tính

III.

Tìm kiếm nhị phân

IV.

Bài tập

Chương 3- Searching & Sorting

4

Trương Thị Ngọc Phượng - CNTT - SPKT

I. Bài toán tìm kiếm
 Nhu cần tìm kiếm trong thực tế
 Tìm số điện thoại trong danh sách khách
hàng
 Nhập số tài khỏan để rút tiền
 Tra cứu điểm thi

Chương 3- Searching & Sorting

5

Trương Thị Ngọc Phượng - CNTT - SPKT

I. Bài toán tìm kiếm
 Bài toán:
 Cho một tập dữ liệu là dãy số a1, a2, a3, …, aN.  Chọn cấu
trúc dữ liệu mảng để lưu trữ:
• int a[N];

 Một giá trị x.
• int x;

 Yêu cầu: Tìm phần tử có giá trị bằng x trong mảng.
• x gọi là khóa cần tìm

 Phân lọai
 Tìm kiếm nội
• Thực hiện trên bộ nhớ chính (RAM)

 Tìm kiếm ngoại
• Thực hiện trên bộ nhớ phụ (HDD, đĩa mềm, thẻ nhớ, USB, …)

 Đánh giá thuật toán
 Số lần so sánh khóa với các phần tử của mảng
Chương 3- Searching & Sorting

6

Trương Thị Ngọc Phượng - CNTT - SPKT

Nội dung

I.

Khái niệm tìm kiếm

II.

Tìm kiếm tuyến tính

III.

Tìm kiếm nhị phân

IV.

Bài tập

Chương 3- Searching & Sorting

7

Trương Thị Ngọc Phượng - CNTT - SPKT

II. Tìm kiếm tuyến tính
 Ý tưởng
 Lần lượt so sánh khóa x cần tìm với các
phần tử từ đầu đến cuối danh sách cho đến
khi nào tìm thấy hoặc đã duyệt hết danh
sách mà không tìm thấy x.

Chương 3- Searching & Sorting

8

Trương Thị Ngọc Phượng - CNTT - SPKT

II. Tìm kiếm tuyến tính
 Giải thuật
Bước 1: i=1;//Bắt đầu từ phần tử đầu tiên của dãy
Bước 2: So sánh a[i] với x.
+ Nếu a[i] = x: Tìm thấy. DỪNG
+ Ngược lại: Sang bước 3
Bước 3: i = i+1;//Xét phần tử kế tiếp trong mảng
+ Nếu i>N: Hết mảng. Không thấy. DỪNG
+ Ngược lại: Lặp lại bước 2.

Chương 3- Searching & Sorting

9

Trương Thị Ngọc Phượng - CNTT - SPKT

II. Tìm kiếm tuyến tính
 Ví dụ
Bước 1

x=9
9
8

Bước 2

i=1
4

9

9
8

4

Bước 3
8

4

Chương 3- Searching & Sorting

-2

1
...
Môn h c :
C u trúc d li u 1
Ch ng 3: Searching & Sortingươ
Th.S Tr ng Th Ng c Ph ngươ ượ
Khoa Công ngh Thông tin
Tr ng i h c SPKT TP. HCMườ Đạ
Các thuật toán tìm kiếm và xắp xếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thuật toán tìm kiếm và xắp xếp - Người đăng: Thế Hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các thuật toán tìm kiếm và xắp xếp 9 10 518