Ktl-icon-tai-lieu

CÁC THUẬT TOÁN XÉN HÌNH

Được đăng lên bởi Tandy Thai
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 2601 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CÁC THUẬT TOÁN XÉN HÌNH

Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Hiền
Triệu Thị Thu Hiền
Nghiêm Văn Hiệp
Đặng Hà Hoa
Trần Kim Hoàn

1.Giới thiệu:
o Thao tác loại bỏ các phần hình ảnh nằm ngoài một vùng
cho trước được gọi là xén hình.
o Vùng được dùng để xén hình gọi là cửa sổ xén (clip
window).

2.Các thuật toán xén điểm, đoạn thẳng:
o Giả sử cửa sổ xén ( Clip window) là cửa sổ hình chữ
nhật được định nghĩa bởi 2 điểm:
• Điểm dưới bên trái(xmin, ymin)
• Điểm trên bên phải(xmax, ymax)
o Một điểm P(x,y) thuộc Clip window nếu:

o Xét bài toán xén đoạn thẳng được cho bởi 2 điểm
P1(x1,y1) và P2(x2,y2) vào cửa sổ hình chữ nhật trên.

o Yêu cầu của bài toán xén đoạn thẳng:
Loại bỏ phần đoạn thẳng nằm ngoài cửa sổ xén.

o Các nhận xét:
1. Các đoạn thẳng có 2 điểm hoàn toàn nằm trong cửa sổ
thì cả đoạn thẳng nằm trong cửa sổ nên không cần xén.

2. Các đoạn thẳng có 2 điểm cùng nằm ngoài về một phía
của cửa sổ xén thì cả đoạn thẳng sẽ nằm ngoài cửa sổ và
sẽ bị xén mất.

TOP

LEFT

RIGHT

BOTTOM

3. Với các đoạn thẳng cắt biên cửa sổ xén, chúng ta phải tìm
giao điểm của đoạn thẳng với biên cửa sổ để chọn phần nằm
bên trong cửa sổ.

a. Thuật toán Cohen-Sutherland:
+ KN mã vùng (area code)
Kéo dài các biên của cửa sổ, ta chia mặt phẳng thành
chín vùng gồm cửa sổ xén và tám vùng xung quanh nó.

o Một con số 4 bit nhị phân gọi là mã vùng sẽ được gán mỗi
vùng để mô tả vị trí tương đối của vùng đó so với cửa sổ.
o Các vùng nằm ngoài biên trái (LEFT) của cửa sổ xén có
bit 1 bằng 1. Các vùng còn lại có bit 1 bằng 0.
o Tương tự cho các bit từ 2 đến 4: bit 2: RIGHT; bit 3:
TOP; bit 4: BOTTOM.

+ Mã vùng của điểm:
0110

P(x,y)

int Encode(Point p)
{
int code = 0;
if (p.x < xmin)
if (p.x > xmax)
if (p.y > ymax)
if (p.y < ymin)
return code;
}

code |= LEFT;
code |= RIGHT;
code |= TOP;
code | =BOTTOM;

Các giá trị của bit trong
mã vùng được tính
bằng cách so sánh giá
trị tọa độ của điểm
P(x,y) với các biên của
cửa sổ. Ví dụ, bit 1
được đặt là 1 nếu x <
xmin, bit 1 được đặt là 0
nếu x >= xmin.

+ Thuật toán:
Gán mã vùng tương ứng cho các điểm đầu cuối của P1 và P2 của
đoạn thẳng cần xén là c1 và c2. Dựa vào giá trị của c1 và c2, ta
có các trường hợp sau:
1. Các đoạn thẳng nằm hoàn toàn bên trong cửa sổ sẽ có c1 == c2 ==
0000, các đoạn thẳng này sau khi xén sẽ là chính nó nên thuật toán
dừng tại đây.

0000

0000

2. Các đoạn thẳng nằm ngoài biên cửa sổ sẽ có đặc điểm sau: Tồn tại
bit thứ k (k=1,..,4) sao cho c1 và c2 cùng có giá trị 1 tại bit thứ k. Ví dụ,
nếu k = 1 thì đoạ...
CÁC THUẬT TOÁN XÉN HÌNH
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Hiền
Triệu Thị Thu Hiền
Nghiêm Văn Hiệp
Đặng Hà Hoa
Trần Kim Hoàn
CÁC THUẬT TOÁN XÉN HÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC THUẬT TOÁN XÉN HÌNH - Người đăng: Tandy Thai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
CÁC THUẬT TOÁN XÉN HÌNH 9 10 580