Ktl-icon-tai-lieu

Các tiêu chí đánh giá trang web

Được đăng lên bởi phuphu11289
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Skip to main content

Trang WEB loại gì? Cá nhân, tổ chức?

o

o

Có tên tác giả rõ ràng không? Có thể liên hệ với tác giả
không?
Phân biệt tác giả và WEBMASTER. Lưu ý các cảnh báo nếu

o

có!
Thông tin trích từ tạp chí nào hay bài viết tự do?

o

o

Trang Web có được bầu chọn hay nằm trong thư mục tham
khảo không?
Văn phong, lỗi văn phạm, lỗi chính tả ?

o

Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:30 PM
Skip to main content

Tác giả có phải chuyên gia về lĩnh vực đó không?

o

o

Có chứng cứ gì (bằng cấp, chức danh, nghề nghiệp, nơi làm việc, sự
giới thiệu,..) về tư cách viết của tác giả không ?
Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:31 PM
Skip to main content

o
o
o
o

Có nhiều trang web link đến trang này không? ( dùng GOOGLE với lệnh link:URL )
Có link đến những trang khác không? Bao nhiêu link bị chết?
Số người truy cập? Số người tham khảo tài liệu?
Lần cập nhật cuối cùng? Tài liệu có hết thời hiệu không?
Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:33 PM
Skip to main content

o
o
o
o

Có phải quảng cáo không?
Quan điểm của người viết có rõ ràng không? Có khách quan không?
Hãy tự hỏi tại sao tài liệu được công bố và công bố cho ai ?
Đặc biệt đối với VN, cần lưu ý mức độ nhạy cảm về tôn giáo, chính
trị .
Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:35 PM
Skip to main content

o
o
o

Thông tin đầy đủ hay trích dẫn hay liên kết? Mới hay cũ?
Thông tin miễn phí hay trả tiền?
Toàn TEXT, toàn HÌNH hay cân đối hình chữ? Có hướng dẫn liên kết
để đọc thêm hay không ?
Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:36 PM

...
Skip to main content
o Trang WEB loại gì? Cá nhân, tổ chức?
o Có tên tác giả rõ ràng không? Có thể liên hệ với tác giả
không?
o Phân biệt tác giả và WEBMASTER. Lưu ý các cảnh báo nếu
có!
o Thông tin trích từ tạp chí nào hay bài viết tự do?
o Trang Web có được bầu chọn hay nằm trong thư mục tham
khảo không?
o Văn phong, lỗi văn phạm, lỗi chính tả ?
Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:30 PM
Skip to main content
o Tác giả có phải chuyên gia về lĩnh vực đó không?
o Có chứng cứ gì (bằng cấp, chức danh, nghề nghiệp, nơi làm việc, sự
giới thiệu,..) về tư cách viết của tác giả không ?
Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:31 PM
Skip to main content
o Có nhiều trang web link đến trang này không? ( dùng GOOGLE với lệnh link:URL )
o Có link đến những trang khác không? Bao nhiêu link bị chết?
o Số người truy cập? Số người tham khảo tài liệu?
o Lần cập nhật cuối cùng? Tài liệu có hết thời hiệu không?
Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:33 PM
Skip to main content
o Có phải quảng cáo không?
o Quan điểm của người viết có rõ ràng không? Có khách quan không?
o Hãy tự hỏi
tại sao
tài liệu được công bố và công bố
cho ai
?
o
Đặc biệt đối với VN, cần lưu ý mức độ nhạy cảm về tôn giáo, chính
trị
.
Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:35 PM
Skip to main content
o Thông tin đầy đủ hay trích dẫn hay liên kết? Mới hay cũ?
o Thông tin miễn phí hay trả tiền?
o Toàn TEXT, toàn HÌNH hay cân đối hình chữ? Có hướng dẫn liên kết
để đọc thêm hay không ?
Last modified: Sunday, 8 April 2012, 2:36 PM
Các tiêu chí đánh giá trang web - Người đăng: phuphu11289
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các tiêu chí đánh giá trang web 9 10 867